Croeso, Mae'r wefan hon yn archif automaticaly wedi'i chadw a'i chyfieithu ...
Iaith: Arabeg ar Bwlgareg bg Tseiniaidd (Simplified) zh-CN Tseiniaidd (Traddodiadol) zh-TW Croateg hr Tsiec cs Daneg da Iseldireg nl Ffineg fi Ffrangeg fr Almaeneg de Groeg el hindi hi Eidaleg it Siapan ja Corea ko Norwyeg dim Pwyleg pl Portiwgaleg pt Rwmaneg ro Rwsieg ru Sbaeneg es Swedeg sv Catalaneg ca Tagalog tl Hebraeg iw indonesian id Latfieg lv Lithwaneg lt Serbia sr Slofaceg sk slovenian sl Wcreineg uk Fietnameg vi Albaneg sq Estoneg et Galiseg gl Hwngareg hu maltese mt thai th turkish tr persian fa Affricaneg af malay ms swahili sw Gwyddeleg ga Cymraeg cy Belarwseg be Islandeg is macedonian mk Iddeweg yi Armeneg hy azerbaijani az Basgeg eu Georgeg ka Creole haitian ht Urdu ur bengali bn Bosnian bs cebuano ceb Esperanto eo gujarati gu hausa ha Hmong hmn igbo ig Jafaneg jw kannada kn Khmer km lao lo Lladin la Maori mi Marathi mr mongolaidd mn Nepali ne Punjabi pa Somali so tamil ta telugu te yoruba yo Zwlw zu Myanmar (Burma) my Chichewa ny kazakh kk Malagasy mg Malayalam ml Sinhaleg si Sesotho st Swdan su tajik tg Wsbeceg uz Amhareg am corsican co Hawaiian haw Kurdish (Kurmandji) ku Kyrgyz ky Luxembourgish lb Pashto ps Samoa sm Gaeleg yr Alban gd Shona sn Sindhi sd Ffriseg fy Xhosa xh SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegPortiwgalegRwsiegSbaeneg
Creu Heddwch Planedau Trwy
Cariad a Harmoni
gan Celia Fenn, MA, PhD
1
Creu Heddwch Planedau Trwy
Cariad a Harmoni
gan Celia Fenn, MA, PhD
Celia Fenn, MA, PhD
Cyhoeddwyd gan
Grŵp Esgyniad Starchild
Wedi'i leoli ledled y byd
2
Hefyd gan Celia Fenn, MA, PhD
Canllaw i Therapïau Cyflenwol yn Ne Affrica
Gwefannau:
www.starchildascension.org
www.starchildascension.org/starchild
www.starchildascension.org/indigo
www.starchildportuguesa.org
www.manantialcaduceo.com.ar/celia_fenn/starchild.htm
www.starchildascension.org/stardragon
Hawlfraint 2005 © Celia Fenn
Wedi'i gyhoeddi a'i ddosbarthu ledled y byd gan Starchild Ascension Group
www.starchildascension.org • starangel@starchildascension.org
Dyluniwyd a Golygwyd gan Kathy Dannel Vitcak
Cedwir pob hawl. Ni chaniateir atgynhyrchu unrhyw ran o'r e-Lyfr hwn drwy unrhyw ddeunydd mecanyddol, ffotograffig,
neu broses electronig, neu ar ffurf recordiad ffonograffig, ac ni ellir ei storio mewn a
system adfer, a drosglwyddir, neu fel arall yn cael ei chopïo at ddefnydd cyhoeddus neu breifat - heblaw am
“Defnydd teg” fel dyfynbrisiau byr wedi'u hymgorffori mewn erthyglau ac adolygiadau - heb bemis ysgrifenedig ymlaen llaw-
sion y cyhoeddwr.
Nid yw awdur y llyfr yn dosbarthu cyngor meddygol nac yn rhagnodi defnyddio unrhyw dechnoleg-
nique fel math o driniaeth ar gyfer problemau corfforol neu feddygol heb gyngor ffis-
cian, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol. Bwriad yr awdur yw cynnig gwybodaeth gyffredinol i
eich helpu chi a'ch plant yn eich cwestau ysbrydol. Nid yw'r awdur yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am
unrhyw gamau gweithredu sy'n deillio o ddarllen y llyfr hwn.
3i
Am y Awdur Celia Fenn, MA, PhD
Mae Celia Fenn yn oedolyn Indigo / Crystal sy'n dal graddau MA a PhD mewn Eng-
Lish Literature, ac mae hefyd wedi astudio Celf a Cherddoriaeth. Mae hi'n byw yn Cape Town,
De Affrica lle mae'n ymweld â'i ffrindiau Dolphin yn rheolaidd.
Am flynyddoedd 12 gweithiodd Celia fel Academydd Prifysgol cyn cychwyn arni
gyrfa mewn Iachau a Therapi. Am y deng mlynedd diwethaf mae hi wedi helpu llawer
darganfyddwch eu taith iachaol bersonol i gyfanrwydd a heddwch mewnol. Mae hi hefyd
awdur Canllaw i Therapïau Cyflenwol yn Ne Affrica.
Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf mae Celia wedi gweithio'n ddwys gydag oedolion Indigo, teen-ag-
a phlant, ac mae wedi datblygu rhaglenni penodol i gynorthwyo'r rhain.
bodau cial yn dod o hyd i lwybr heddychlon, cytbwys mewn bywyd. Mae hi wedi ymddangos yn aml
ar y radio a'r teledu i rannu ei gwaith gyda Indigo a Crystal Children.
Mae Celia hefyd yn arloeswr wrth archwilio symptomau esgyniad y trawsnewid
o ymwybyddiaeth Indigo i Crystal a chynorthwyo'r rhai sy'n mynd
y newidiadau hyn. Mae ei gwaith wedi ymddangos yn Sedona Journal of Emergence,
ac mae'n ysgrifennu colofn sianel fisol reolaidd ar gyfer Children of the New
Earth Ar-lein. Mae ei gwaith yn ymddangos yn eang
darllenwch Planetlightworker.com hefyd.
Mae Celia yn cynnig ymgynghoriadau ar-lein personol hefyd
fel sesiynau gwella ynni. Mae hi wedi arloesi
y defnydd o Aura Sonics fel rhywbeth sy'n gwella o bell
bywiogrwydd, yn ogystal ag i'w defnyddio gydag unigolion a
grwpiau. Mae hyn wedi tyfu o'i diddordeb yn a
gweithio gyda morfilod y blaned;
yn ymwybodol ymwybyddiaeth y Dolffiniaid.
Cyswllt: celia@starchildascension.org
Creu Heddwch Planedau Trwy
Cariad a Harmoni
4
ii
CYFLWYNIAD
6
RHAN UN: Y INDIGO A Plant Crystal
10
Arloeswyr Esblygiad Cydwybodol
10
The Systems Busters: Ffordd y Indigo Warrior
14
Rhyfelwyr y Galon: Ffordd y Crystal Peacemaker
25
Golden Auras, Angylion Dynol ac Ymwybyddiaeth Aml-Dimensiwn
36
RHAN DAU: MAE'R CRYSTAL INDIGO OEDOLION YN FOD
43
Y Indigo Oedolion i Crystal Transition
43
Dod yn ysgafnach: Y Corff Crystal Oedolion a'r New Energies
52
Mordwyo Realiti Aml-Dimensiwn: Offer ar gyfer Ffordd o Fyw Newydd
58
RHAN TRI: Y RHYBUDD CRYSTAL INDIGIG
62
Byw Beyond Illusion: Creu Realiti Deallus
62
Dim Euogrwydd, Dim Cariad Dim Ofn: Dim Tu hwnt i Sin a Karma
78
Y Ddawns Gysegredig: Perthynas Aml-Dimensiwn Calon-Ganolog
84
Rhodd Cariad Grymus: Rhianta Deallus
105
YR AMGYLCHEDD CRYSTAL INDIGO EPILOGUE
114
Creu'r Ddaear Newydd: Gorffen Antur Crystal Indigo ... 114
5
iii
Mae rhieni wedi bod yn delio
gyda gwrthryfel pobl ifanc
ers i'r amser ddechrau.
Ychydig o synnwyr cyffredin, ychydig o resymu a llawer o bethau
mae cariad wedi caniatáu i'r bylchau cenhedlaeth gael eu gwella,
neu o leiaf wedi dioddef, hyd yn hyn. Ond yn yr efeilliad diwethaf-
blynyddoedd y dechreuodd math newydd o blant, gan adael
roedd eu rhieni wedi drysu ac yn chwilio am atebion.
Plant sy'n fwy craff, yn fwy gwrthryfelgar, mwy
yn atyniadol ac yn llawer mwy blin na chenedlaethau blaenorol.
Roedd cyfraddau achosion ADD ac ADHD yn cynyddu'n sylweddol.
yn fathemategol ac roedd angen help ar rieni! Yna yn union fel ni
yn dechrau deall y cysyniad o Indigo
Plant mae ton newydd o, yn meiddio dweud, caredig a gen-
cafodd plant tler eu geni. Croeso'r Plant Crystal!
Yna daeth i'r amlwg bod Indigo hefyd
pobl ifanc ac oedolion, ac roedd y bodau hyn yn alluog
o fynd drwy drawsnewidiad o'u cyflwr Indigo i
y wladwriaeth Crystal.
iv
Bydd y llyfr hwn yn cyfuno deunydd a syniadau am y Indigo
a Crystal people yn cael eu sianelu drwy Archangel Michael,
y Hathors, a'r Crystal Children eu hunain, gyda'r mewn-
tention o egluro natur antur Indigo-Crystal.
Bydd y llyfr hwn yn helpu i glirio rhywfaint o'r ansicrwydd sydd gennym
mae pob un yn brofiadol ac yn tawelu meddwl llawer nad ydynt yn unig. Hyn
Bydd y llyfr yn egluro, trwy'r wybodaeth wedi'i sianelu, pwy
a beth yw'r Plant Indigo a Crystal, sut maent yn effeithio
bywydau pob person ar y blaned, a sut y gallwn wneud
mae eu gwaith gyda ni yn haws i bawb. Cysyniad Plant Indigo
Daeth Lee Carroll i sylw byd-eang gyntaf yn y byd
Kryon chanellings. Siaradodd Kryon am fath newydd o blentyn
dod i'r blaned, a bod y plentyn hwn yn ei hanfod
yn wahanol i blant eraill. Roedd y Plentyn Indigo yn Starchild,
ac roedd yma gyda chenhadaeth bendant a oedd yn cynnwys gwella
a thrawsnewid y blaned a'i phobl. Yn ei lyfr, The
Plant Indigo, Lee Carroll, gyda Jan Tober, yn cyflwyno gwybodaeth ar gyfer
cyfweliadau â llawer o'r plant hyn a'u cyfweliadau
rhieni, gyda'r bwriad o helpu'r plant newydd hyn i ymdopi
gyda rhieni, athrawon a rhoddwyr gofal eraill. Roedd llawer ohonynt yn
wedi ymdoddi ac yn anymwybodol o'r problemau yr oedd y plant hyn yn eu hwynebu, fel
cafodd llawer eu diagnosio a'u labelu ADD neu ADHD.
Dilynodd Doreen Virtue ei llyfr, The Care and Feeding
o Indigo Children, a helpodd ymhellach i ddiffinio ffyrdd o-
gosod y bodau newydd hyn yn eu gwaith ar y blaned. Crystal
Tynnwyd ein sylw at wybodaeth plant yn bennaf
drwy sianelu Steve Rother a The Group, pwy
Eglurodd y byddai grŵp arall o blant yn dilyn
yr Indigos, a byddai'r rhain yn cael eu galw'n Crystal. Byddent
bod yn fwy pwerus a bod â gwahanol, ond nid llai pwysig,
cenhadaeth blanedol.
Tua 2000 dechreuais sylwi ar grŵp mawr o rai ar hugain-
pethau sy'n cyrraedd fy ymarfer therapi gyda materion tebyg iawn
ac anghenion. Nhw oedd fy ngrŵp cyntaf o Oedolion Indigos, a phawb
yn symud i mewn i'w dychwelyd Sadwrn cyntaf. Ar gyfer y astrolegol
digwyddiad y byddai angen iddynt ddod yn ymwybodol o bwy a beth ydynt
oedd. Yn llythrennol darllenais bopeth y gallwn ei ddarganfod am Indigos,
a dechreuodd weithio gyda Indigo Children. Gwaith Steve Rother
Fe'm hysbysodd i ffenomen newydd y Crystal Child, a
yn caniatáu i mi ddirnad y gwahaniaethau rhwng Indigo a
Crystal. Felly dechreuodd fy ngwaith gyda phobl Indigo a Crystal.
Yn 2001, dechreuais fy nhrosglwyddo Indigo i Crystal fy hun. Mae gen i
7
v
Fe'm hysbyswyd gan, gan archwilio fy hanes enaid, fy mod i
ei eni yn y wladwriaeth Crystal ond wedi cau neu ei ollwng
amlder er mwyn goroesi. Y teulu a'r gymuned
nid oeddwn i wedi cael fy ngeni yn agored i bwy oeddwn i.
Fel Indigo cynnar, treuliais y rhan fwyaf o'm bywyd fel oedolyn -
yn cyfaddawdu holl rwystredigaethau a phroblemau Indigos. Hyn
oedd fy hyfforddiant i helpu Indigos yn ddiweddarach mewn bywyd. Y traws-
Roedd yr wyf wedi ymrwymo yn 2001 yn wahanol i unrhyw beth a gefais erioed
yn fy mywyd. Agorais yn gyflym, y di- uwch
egni mensiynol yn ymdroelli drwy fy mod i'n glir ac yn glir-
gosod blociau ac adweithiau yn y gorffennol ar y fath gyfradd
roedd yn amhosibl ei golli. Y straen ar fy nghorff a
roedd psyche yn enfawr a llawer o weithiau roeddwn i'n marw
ar fin digwydd.
Unwaith eto roeddwn i'n arloeswr, ac wrth i mi frwydro i weithio allan
beth oedd yn digwydd ac yn sefydlogi, cefais gymorth yn ddiweddarach
eraill a fyddai'n dechrau cyn bo hir ar yr un pryd
proses. Yng nghanol y broses hon, dechreuais sianelu
Archangel Michael, gwarcheidwad yr Indigo a Crys-
bodau tal. Dywedwyd wrthyf i wneud y wybodaeth hon yn hygyrch
i bawb, felly ym mis Awst 2003 roedd gwefan Starchild
eni. Cyflawnwyd hyn drwy weithio gyda fy origi-
partner Starchild, Kate Spreckley. Mae Kate hefyd yn
oedolyn digo-Crystal ac wedi bod yn gleient i ddechrau, ond wedyn
symudodd i fod yn therapydd ac iachawr. Ar y funud hon,
gwnaethom hefyd fewnosod teledu a radio ar Indigo a Crystal
Plant. Ac felly dechreuodd ein gwaith gyda'r bobl hyn.
Mae'r wefan yn ein rhoi mewn cysylltiad â phobl o gwmpas yr ardal
byd, a dechreuon ni sylweddoli bod angen mawr amdano
gwybodaeth am yr agwedd hon ar y trawsnewidiad pro-
cess bod ein planed bellach yn mynd. Y broses hon o
Gelwir trawsnewid neu ailenedigaeth hefyd yn esgyniad, fel y
planed yn symud i amledd neu ddirgryniad uwch, gan ganiatáu
ymwybyddiaeth uwch i atseinio ar y blaned.
Mae'r bodau Indigo a Crystal yn sylfaenol ac yn
rhan annatod o'r broses hon. Yn wir, cyflymiad
mae'r broses esgyniad neu drawsnewid wedi bod yn ddi-
canlyniad cywir o'r mewnlifiad o fodau Crystal yn cael eu geni
y blaned fel Crystal Children. Mae'r bodau Crystal hyn
dal yr egni sy'n caniatáu i'r trawsnewidiad ddigwydd
cur. Maent yn cael eu geni mewn gwirionedd gyda dirgryniad mor uchel yn
vi
eu auras eu bod yn meithrin y rhai sy'n barod i wneud hynny
symud i mewn i'w amlder Crystal neu Christed. Pryd mae digon
mae pobl yn mynd i mewn i'r un ystod neu amlder â'r Crystal -
yna bydd y blaned yn cael ei hail-eni ar yr amlder hwnnw. Rhain
mae plant yn cynorthwyo'r oedolion yn eu proses o ailenwi
i'r amlder newydd hwn.
Mae llawer o bobl yn dechrau meddwl a ydynt yn Indigo neu
Crystal, ac a allent hwythau hefyd gymryd rhan yn hyn
Antur Indigo-Crystal.
A beth yw antur ydyw.
Rydym yn y broses o ailenwi ac ail-greu ein-
a'r blaned. Mae'n brosiect grŵp, nid yw'n fater i rai
grŵp elit o ddirgelwch, rhai eneiniog neu allfydolion. Hyn
yw gwaith pob bod dynol ar y blaned sy'n dal
y bwriad i greu rhywbeth newydd a gwell i'r fu-
ture. Wrth i chi ddal y bwriad hwn, rydych chi'n dechrau atseinio
amlder Indigo, ac rydych chi'n dechrau tyfu a chreu newydd
patrymau egnïol o fewn eich maes auric. Rydych chi'n ymuno â'r Indigo
dirgryniad. Yna, pan fyddwch chi'n barod, gallwch godi i'r fre-
tueddiad y dirgryniad Crystal, a chael ei eni i mewn i'r Crystal
neu egni Christed sydd bellach ar gael ar ein planed.
Ar y pwynt hwn, ar ôl i chi drawsnewid, mae gennych y poten-
tial i agor Ymwybyddiaeth Grist neu oleuedigaeth lawn.
Yna byddwch chi hefyd yn dod yn rhan o antur Indigo-Crystal,
wrth i'r egni newydd wau ac yn creu cartref planedol newydd
ar gyfer bodau datblygedig mater a golau. Yn y tudalennau hyn
byddwch yn dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i deithio
llwybr y Indigo-Crystal.
Mae'r wybodaeth hon wedi cael ei rhoi i'r blaned gan Archangel
Michael, y Hathors, a'r Crystal Children, ac mae'n bwriadu-
ed i helpu i greu'r bont i'r Dyfodol Aur sydd
rhodd yr Indigos a'r Grisialau i'r blaned.
Rydym yn eich croesawu i ymuno â ni
yr antur hon!
vii
Arloeswyr o
Esblygiad Cydwybodol
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae llawer wedi bod
wedi'i ysgrifennu am Indigo Children, Starchil-
dren, Psychic Children, a mwy
yn bennaf, y Crystal Children.
P'un a yw pobl yn deall y categorïau hyn ai peidio, y rhan fwyaf
yn cytuno bod y genhedlaeth bresennol yn wahanol iawn i
eu rhagflaenwyr. Mae'r plant hyn yn ymddangos rywsut yn smart-
er, yn fwy disglair a doethach.
Maent yn cael eu denu at, ac yn hawdd meistroli anawsterau, cymhleth
technolegau. Maent yn angerddol, yn canolbwyntio ac yn onest
am eu teimladau. Mae perthnasoedd yn bwysig iddynt.
Nid ydynt yn fodlon cael eu rheoli gan hen syniadau, ac maent wedi gwneud hynny
eu syniadau pendant eu hunain am sut maen nhw eisiau byw.
Mae ganddynt ewyllysiau cryf, synnwyr cryf o'u hunain
parch ac yn aml yn gwrthod cael eu dominyddu gan au-
systemau thoritaraidd, boed yn ysgolion neu'n deuluoedd.
Maent yn aml yn cael problemau yn yr ysgol, yn cael eu labelu ADD
neu ADHD, ac fel pobl ifanc yn eu harddegau maen nhw'n tueddu i gymryd rhan
cyffuriau, alcohol a mathau eraill o gamweithrediad eithafol
ymddygiad.
Pwy yw'r plant hyn a pham mae eu hymddygiad yn digwydd
eithafol?
0
1
Argyfwng Byd-eang
Er mwyn deall pam mae'r plant hyn wedi dod
Planet Earth ar hyn o bryd, mae angen i ni ddeall pam
mae angen anrhegion arbennig nawr. Y rheswm hwnnw yw ein hanwylyd
Mae Planet Earth wedi cyrraedd argyfwng yn ei esblygiad.
Rydym ni, fel ei phlant, wedi cyrraedd pwynt o wrthdaro neu
stagnation yn ein twf. Rydym wedi ein huno ni
gyda systemau sydd wedi dod yn amhersonol ac nad ydynt bellach
gweithredu er lles y gymuned ddynol.
Rydym wedi creu systemau economeg, addysg, a
iechyd a oedd unwaith yn canolbwyntio ar gynorthwyo cymunedau,
ond erbyn hyn ymddengys fod ganddo fwy o ddiddordeb mewn trachwant ac elw. Mwy
ac mae mwy o bobl y byd yn mynd yn dlawd
mewn termau materol ac ysbrydol, fel lleiafrif bach yn
cronni mwy o bŵer a chyfoeth drostynt eu hunain.
Fel bodau dynol, rydym wedi anghofio ein bod yn deulu, a hynny
rydym yn rhannu cartref cyffredin, ein planed Ddaear. Rydym yn parhau i wneud hynny
sbwriel ein planed yn enw datblygiad a lladd pob un
mewn rhyfeloedd eraill heb synnwyr, yn aml yn ymladd yn enw crefydd
a rhyddid.
Yn y sefyllfa hon mae'r plant Indigo a Crystal, y
Mae plant wedi cael eu hanfon. Rhyfelwyr ysbrydol, mae ganddynt
dewch i symud ein hymwybyddiaeth. Maen nhw yma i'n gwneud ni
yn ymwybodol o'r hyn yr ydym yn ei wneud i ni ein hunain a sut rydym ei angen
i newid ein bywyd cymunedol er mwyn creu mwy o nour-
sefyllfaoedd ishing, heddychlon a chariadus a fydd yn meithrin ein
twf parhaus fel rhywogaeth ddynol.
Ewch i mewn i'r Indigo Children
Yn gyntaf daeth y Plant Indigo. Rhyfelwyr ysbrydol ydynt
ei swyddogaeth yw torri'r hen systemau fel rhywbeth
gellir creu newydd. Nhw yw'r rhai sy'n defnyddio systemau
ein rhyddhau o'n carchardai cred.
Maent yn gwneud hyn trwy ymgnawdoli i'n teuluoedd a chymudo-
nities. Maent yn dod â'u rhoddion o sbardun uwch gyda nhw
datblygiad ymarferol, golau indigo eu henaid, gan nodi a
lefel uchel o ymwybyddiaeth a doethineb. Ond, oherwydd eu bod nhw
11
mor ymwybodol ac effro, maent yn gwrthod caniatáu eu hunain
i gael eu cyfyngu neu eu caethiwo gan systemau amhersonol
Ddaear.
Maent yn dangos i ni na all bodau ysgafn, doeth a lefel uchel
ffynnu a ffynnu yn y systemau yr ydym wedi'u creu. Yr uchel
lefel cam-drin pobl ifanc a phobl ifanc yn eu harddegau ymhlith Indigo
Mae plant yn ein cymdeithas yn arwydd bod ein cymdeithas yn ddib-
swyddogaethol ac mae angen ei newid i gynnwys pobl o
gallu uwch.
Rhowch y Crystal Children
Plant Indigo yw'r rhai sy'n arwain y llwybr, y rhai sy'n sioc
ni i godi ymwybyddiaeth a dechrau newid. Fe'u dilynir
gan grŵp hyd yn oed yn fwy pwerus, y Crystal Children. Rhain
plant yw Rhyfelwyr y Galon. Maen nhw yma i'n dysgu
ffyrdd cariad a heddwch.
Mae Crystal Children yn cael eu hystyried yn feistri posibl
cariwch hadau ymwybyddiaeth Crist (Christos) oddi mewn iddynt.
Mae'r term hwn yn dynodi bod pwy sy'n ymwybodol o'i gydymffurfiaeth.
cydsyniad â ffynhonnell ddwyfol ac yn dewis byw mewn cytgord
gyda hyn yn gwybod.
Oherwydd eu bod yn gweithredu ar lefel mor ymwybodol o ymwybyddiaeth,
mae'r plant hyn yn hynod sensitif i'w hamgylchedd -
ac i deimladau ac emosiynau pobl eraill. Maent wedi
dewch i'n dysgu am oddefgarwch, parch at eraill ac am
ein cartref, Planet Earth.
Athrawon Ymwybyddiaeth Ymwybodol
Gall fod yn wir dweud bod crefyddau datblygedig ac athroniaeth-
mae gweinidogion wedi dysgu'r gwirioneddau hyn ers canrifoedd, a'r ddynoliaeth
nid yw hil yn gyffredinol wedi gallu dysgu'r gwersi o hyd.
Mae'n debyg bod hyn oherwydd bod y cysyniadau wedi bod o dan-
yn sefyll fel syniadau meddyliol, ond nid yn byw fel realiti.
Mae'r Plant Indigo a Crystal yma i fynd i'r afael â ni
y realiti hwn ar lefel ein teuluoedd a'n cymunedau.
Maent yn ein gorfodi, trwy eu presenoldeb iawn, i ddeffro
i'r hyn yr ydym yn ei wneud i ni ein hunain ac i'r blaned. Maent yn gwneud
hyn yn ffordd y rhyfelwr ysbrydol, trwy fyw eu gwirionedd
12
a'n gwneud yn ymwybodol o'n gwirionedd.
Antur Crystal Indigo
Ar gyfer y bodau hyn o Ymwybyddiaeth Uwch, ymgnawdoli
Mae Planet Earth ar hyn o bryd yn antur. Mae'n projj grŵp-
ect lle mae miloedd o'r eneidiau hyn yn cyrraedd fel dysgu-
dynion a iachawyr ar gyfer yr hil ddynol.
Maen nhw yma i'n deffro ac maen nhw'n gwneud beth bynnag sydd ei angen arnynt
i roi sioc i ni ymwybyddiaeth ymwybodol. Ond maen nhw yma hefyd
cael hwyl. Yn y blynyddoedd rwyf wedi gweithio gydag Indigos, a
thema gyson yn eu bywydau yn yr awydd i gael hwyl.
Yn gyffredinol nid ydynt yn gweld eu cenhadaeth mewn trwm ac yn ail
ffordd noddadwy, ac am y rheswm hwn maent yn aml yn ddigyfnewid.
der paratoi a rhedeg i drafferth gyda systemau Ddaear a
credoau. Ein rôl ni yw eu cynorthwyo i ddeall natur
bywyd ar y Ddaear a'u helpu i greu'r hwyl a'r llawenydd
y maent yn ei geisio. Mae angen i ni gadarnhau iddynt ein bod yn clywed-
maent yn barod i'w helpu gyda'u cenhadaeth
esblygiad ymwybodol.
Creu'r “Ddaear Newydd”
Pwrpas esblygiad ymwybodol ar gyfer y rhywogaethau dynol
yn ei gyfanrwydd yw creu Daear Newydd. Gyda chymorth
Plant Indigo a Crystal byddwn ni, fel rhywogaeth, yn eu hail-wneud -
cynnwys ein Undod, ein dynoliaeth gyffredin.
A byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i godi ein hymwybyddiaeth
ac i ddechrau creu Daear Newydd. Bydd hwn yn lle
lle gall pob bywoliaeth ffynnu a chael eu parchu
beth yw e. Lle bydd pobl yn dysgu parchu'r efelychiad
cysylltiadau a'r gwahaniaethau rhyngddynt, ac i fyw gyda lov-
goddefgarwch y gwahaniaethau hynny.
Yn wir, i ddathlu'r amrywiaeth anhygoel y mae'r cymeriad hwnnw -
yw ein hunigrwydd ac yn gwneud bywyd yn antur yn ymwybodol-
ness.
13
Mae'r System yn Prysuro:
Ffordd y
Indigo Warrior
Plant Indigo yw'r enw a roddir ar ddyfnder
grŵp cenedl o fodau sydd wedi dewis incar-
nate ar ein planed gyda chenhadaeth benodol a
pwrpas.
Mae'r enw Indigo Child yn cyfeirio at liw enaid Indigo,
sy'n dangos Meistr Enaid sy'n gwasanaethu fel athro neu athrawes
iachawr. Bydd pob plentyn Indigo yn ymgymryd â'r genhadaeth hon o
addysgu neu wella mewn rhyw ffordd, yn aml trwy fod yn
mae ef neu hi.
Mae Indigos wedi bod yn dod i'n planed ers amser maith. Rhai
dadleuwch mai Indigos oedd Iesu a Bwdha, gan eu bod yn cam-drin
ar raddfa fyd-eang, oedd addysgu a gwella, ac i symud
ymwybyddiaeth o ddynoliaeth.
Yn y gorffennol diweddar, dechreuodd Indigos ymgnawdoli ar y blaned
mewn niferoedd cynyddol ar ôl yr Ail Ryfel Byd, wrth baratoi ar gyfer
y newid byd-eang yr ydym yn ei brofi yn awr. Maent yn incar-
yn noeth ymhlith cenhedlaeth ffyniant y babanod yn y pumdegau a
eu geni i blant blodau'r chwedegau. Fodd bynnag, ar
y cam hwn nid oedd nifer digonol ohonynt ar y
4
1
i greu newidiadau sylweddol.
Yna, yn y 1970s, y don genhedlaeth gyntaf o Indigo Chil-
cyrhaeddodd y dren. Mae'r bodau hyn bellach yn eu hugeiniau hwyr a
yn y tridegau cynnar, ac yn genhedlaeth go iawn y rhyfelwyr
dechrau'r broses o herio a symud hen systemau.
Fe'u dilynwyd gan Indigos yn yr wythdegau a'r nawdegau
o sensitifrwydd a mireinio cynyddol, tan ddiwedd y 1990s
a 2000s cynnar pan ymunodd y Crystal Chil â nhw-
dren, math gwahanol o ryfelwr ysbrydol.
Sut i Adnabod Indigo
Yn aml, gofynnir i mi yn ystod fy ngwaith sut i ailadrodd -
nize Indigo. Yr ateb amlwg fyddai gwirio'r
lliw aura. Ond na, nid oes gan bob Indigos auras glas tywyll i gyd
amser. Mae'r term Indigo yn cyfeirio at gyflwr enaid ac nid at naws
lliw. Yn y cyfartaledd mae lliw dynol yn newid o ddydd i ddydd
yn dibynnu ar naws a diddordeb. Clafwyr sy'n darllen
efallai y bydd gwladwriaethau'r enaid yn gallu adnabod Indigos.
Fodd bynnag, mae'n hawdd adnabod Indigo yn ôl eu sensitifrwydd,
patrymau creadigrwydd, ysbrydolrwydd ac ymddygiad cyffredinol.
Fel plant, maent yn edrych yn debyg iawn i blant eraill, er eu bod nhw
yn aml yn hardd yn gorfforol gyda llygaid treiddgar. Mae nhw
bob amser yn ddeallus iawn ac yn llawn cwestiynau a galwadau.
Maent yn egnïol a gweithgar ac mae ganddynt ewyllysiau cryf a
synnwyr cryf o'u gwerth a'u pwysigrwydd eu hunain. Maent yn gwybod
eu bod yn arbennig a'u bod yma i wneud rhywbeth
sylweddol.
Maent yn canolbwyntio ar yr ymennydd iawn, ac yn cael eu denu atynt yn gyffredinol
gweithgareddau'r ymennydd iawn fel cerddoriaeth, celf, ysgrifennu a sbir -
ality. Maent yn caru crisialau ac reiki a myfyrdod ac ioga.
Maent yn angerddol iawn ac yn ffyddlon iawn i'w ffrindiau,
y mae ganddynt lawer ohonynt yn aml. Maent yn credu mewn gonestrwydd
a chyfathrebu mewn perthynas. Maent yn aml wedi'u drysu
trwy anonestrwydd a thrin a mathau eraill o hunanol
ymddygiad a ystyrir yn arferol gan eu henoed. Eu hagwedd at-
wardiau arian yw naill ai ei wrthod fel rhywbeth diangen neu fod
yn ymwybodol iawn o'i rym ac yn ceisio, yn aml yn llwyddiannus, i
creu cyfoeth drostynt eu hunain.
15
Un o nodweddion allweddol Indigos yw dicter yn aml. Ni fyddant yn
yn seiliedig ar ffigyrau awdurdod fel y'i gelwir. Ar lefel ddofn,
Nid yw Indigos yn cydnabod awdurdod. Maent yn gwybod ein bod ni i gyd
yn gyfartal, ac felly'n cael eu cythruddo gan y rhai sy'n tybio awdurdod
ac ymddwyn yn unbenaethol, boed yn rhieni, yn athrawon
neu benaethiaid.
Dyma lle maen nhw'n bwysig fel athrawon ysbrydol
yr ydym yn ein dysgu i fod yn berchen ar ein pwer ein hunain ac i barchu ein -
yn llwyr, drwy beidio â rhoi ein pŵer i ffwrdd i'r rhai sy'n galw
mae'n. Maent yn ein dysgu i werthfawrogi ein creadigrwydd ymhellach a
ysbrydol ysbrydol a pheidio â rhoi cymaint o werth ar ddeunydd
llwyddiant.
Plentyn Indigo
Mae'r Indigo fel plentyn yn weithgar, egnïol a dychmygus.
Gallant ddiddanu eu hunain a chwarae yn eu byd eu hunain
am oriau, yn aml gyda ffrindiau dychmygus! Maen nhw'n caru tylwyth teg
a dolffiniaid.
Yn aml mae gan y bechgyn fwy o duedd tuag at hyperac-
ymddygiad bywiog ac aflonyddol. Mae hyn yn ôl pob tebyg yn ddiraddiol yn ddiwylliannol
wedi'i derfynu gan angen ein cymdeithas i fynegi goruchafiaeth dynion,
sy'n cael eu codi ganddynt yn gynnar.
Gall cudd-wybodaeth eithriadol Indigos fod yn orfoleddus
i oedolion. Ni ddywedir wrthynt beth i'w wneud, ond byddant eisiau
trafod a thrafod pob cyfarwyddyd. Tan y rhiant
yn dysgu eu bod yn cael eu haddysgu i barchu hawl y plentyn
i ddewis, ac i anrhydeddu'r dewis hwnnw, byddant yn parhau i fod
wynebu pob tro gyda brwydrau pŵer a brwydrau
o ewyllys.
Y ffordd gywir o drin Indigo yw bod yn barod i
cymell, esbonio, a chynnig dewisiadau. Cyfarwyddiadau moel i'w gwneud fel
dim ond gelyniaeth neu ddifaterwch y byddwch chi'n ei ddweud.
Mae Indigos yn aml yn casáu ysgol yn ddwys. Maent yn cael eu diflasu gan y
(iddyn nhw) cyflymder araf a thasgau ailadroddus yn addas
i blant gan athrawon nad ydynt yn deall eu rhyng-
g. Maent yn brwydro gydag awdurdod a phwysau gan gyfoedion, sef
Gall fod yn eithaf llethol i enaid Indigo ifanc gyda golau-
deall gwir ddealltwriaeth o'r pŵer dros eraill, goruchafiaeth
16
a chyflyrau cyflwyno sy'n gyffredin i gymdeithas y Ddaear. Ers iddyn nhw
yn cario amledd enaid mor uchel, mae gan yr enaid Indigo hefyd
heb gael eich carcharu ar y Ddaear am gryn amser, neu mae hi ar ei phen gyntaf
ymgnawdoliad yma, a gall ddod o hyd i batrymau cymdeithasu yn eithaf
yn drysu i'w ffordd o fod.
Mae'r problemau a brofir yn yr ysgol yn cynnwys ADD ac ADHT, a
canlyniad diflastod a llid. Anableddau dysgu o'r fath
gan fod dyslecsia yn aml hefyd yn adlewyrchu ffyrdd amgen o fod a
meddwl a ddefnyddiwyd gan Indigos.
Y Glasoed Indigo
Fel y rhan fwyaf o bobl ifanc, bydd y Indigo yn cyrraedd cyflwr pu-
pontio berty a dod yn hwyliog ac yn fewnol fel y corff
newidiadau. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, mae Indigos ifanc yn aml yn dechrau
i weld drwy'r materoliaeth ddwys a'r dioddefwr yn ddramatig.
mae mas sy'n sail i'r rhan fwyaf o oedolion yn byw yn y byd modern
byd. Ar y pwynt hwn maent yn aml yn datgysylltu o'r bywyd hwn -
arddulliau ac yn dewis dewisiadau eraill y maent yn eu hystyried yn fwy cymedrig-
llawn hwyl neu fwy o hwyl neu ddim ond yn amlwg yn heriol i oedolion.
Yn anffodus, mae llawer o'r rhain yn cynnwys y diwylliant cyffuriau a
gwahanol bartïon rhwymau sy'n cynnwys ysgogiadau cemegol
yn nodi diflastod sy'n fyrhoedlog ac yn gaethiwus.
Ar y pwynt hwn, mae'r person ifanc yn mynegi ei ddicter
a gwrthod system sy'n cynnig dim o werth i'r system
Enaid Indigo. Gall rhieni fynd â'u plant i Adsefydlu
rhaglenni, ond mewn gwirionedd mae angen iddynt gwestiynu pam felly
yn aml ymddengys bod bodau craff a chreadigol yn dymuno hunanddatgelu
strwythur.
Math arall o ymddygiad hunan-ddinistriol i bobl ifanc oc-
melltith pan fydd y plentyn yn ymgymryd â gwerthoedd y rhieni a
yn ceisio gor-gyflawni. Gall hyn fod yn frawychus, gan fod Indigos yn
yn ôl natur eithriadol o ddawnus a thalentog. Y Indigos hyn
yn aml yn datblygu galluoedd academaidd a thechnegol anhygoel
i ennill cydnabyddiaeth a llwyddiant, ond aberthu dad-emosiynol
Gall hyn fod yn niweidiol yn ddiweddarach mewn bywyd pan fyddant
ceisio creu partneriaethau ystyrlon.
17
Yr Oedolyn Indigo Ifanc
Yn eu hugeiniau a'u tridegau cynnar, fel arfer mae Indigos yn dod i mewn
un o ddau grŵp.
Mae'r grŵp cyntaf yn dilyn llwybr yuppie ac yn creu cyfoeth,
fel arfer drwy yrfa mewn TG neu'r Celfyddydau. Maent yn ceisio sefydlog
perthnasoedd a chael plant a chreu teuluoedd. Ond
maent yn brwydro yn erbyn gofynion a normau systemau
priodas, teulu a chyflogaeth. Mae eu heneidiau Indigo yn ymdrechu
i fynegi eu hanfod ac aros yn driw i bwy ydynt
tra'n parhau i gyflawni llwyddiant, yn ôl ein diwylliant.
Mae'r ail grŵp yn dewis rhoi'r gorau iddi, ac yn aml yr unigolion hynny -
mae pobl yn teithio'n helaeth, gan ddod yn ddinesydd byd-eang a brwydro
i setlo mewn unrhyw le. Yn aml nid oes gan y bobl hyn sefydlog
gyrfa neu waith, a byw ffordd o fyw amgen sy'n cynnwys
cyffuriau. Er eu bod yn aml yn honni eu bod yn hapus, maent hefyd yn frws-
yn ôl eu hanallu i fod yn economaidd i ddilyn
gweithgareddau arferol creu teulu a chydymdeimlo
yn cyfrannu at gymuned.
Mae'r ddau grŵp yn ceisio ailddiffinio beth yw ystyr bod
oedolyn yn y byd cyfoes, a dod o hyd i ffyrdd o liv-
gan ddweud eu bod yn dal i ddod o hyd i hapusrwydd a sefydlogrwydd
oedolion. Dyma'r genhedlaeth sy'n diffinio dewisiadau newydd
ac opsiynau newydd ar gyfer bywyd oedolyn ar y Ddaear Newydd.
Busting Systemau: Indigos a'r
System Addysg
Maes bywyd cymunedol lle mae Indigos wedi cael y mwyaf
yw'r system addysg. Fel y soniwyd yn gynharach, Indi-
yn bennaf mae goslef yn egnïol ac yn egnïol.
Dydyn nhw ddim yn hoffi eistedd yn llonydd am gyfnodau hir, cael gwybod beth i'w wneud
gwneud, a chael eich diflasu gan dasgau ailadroddus sy'n methu â herio
nhw. Gan fod hyn yn diffinio'r profiad ysgol yn gyffredinol, mae
yn amlwg y bydd Indigos yn cael problemau ac yn achosi
problemau.
Mae cyfeiriadedd yr ymennydd cywir yn golygu bod llawer o Indigos yn ei chael hi'n anodd
cynnal diddordeb a ffocws mewn cwricwlwm ysgol a gynlluniwyd
ar gyfer gweithgaredd yr ymennydd chwith. Mae angen iddynt fynegi eu hegni i mewn
mae symudiad ac i leddfu eu diflastod yn golygu eu bod yn gorffwys -
18
llai a gall fod yn aflonyddgar. Pan fyddant yn dechrau syrthio ar ei hôl hi
eu cyfoedion, gallant fod dan straen ac yn bryderus.
Y diagnosis arferol a roddir i Indigos yw ADD (Sylw
Anhwylder Diffyg) ac ADHT (Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw)
Anhwylder), sy'n cael eu hystyried yn gamweithrediad bach iawn yn yr ymennydd
anhwylderau trwy feddyginiaeth. Mae angen i'r rhiant ddewis rhyngddynt
diffinio eu plentyn â label patholegol, neu dderbyn
bod y plentyn yn cynrychioli'r cam nesaf yn esblygiad dynol,
ac nid oes angen nac ychwaith eisiau treulio 6 neu 7 awr y dydd yn eistedd-
ting tu ôl i ddesg sy'n cael gwybod beth i'w feddwl.
Gadewch i ni ei wynebu, mae'r system ysgol wedi dyddio ac yn gamweithredol.
Dyluniwyd ysgolion yn wreiddiol i addysgu plant Gwynedd
y dosbarthiadau uchaf, a oedd â'r cyfoeth a'r amser i'w neilltuo
i weithgareddau meddyliol fel arwydd o'u rhagoriaeth. Yn raddol,
yn yr 19th a dechrau'r 20 ganrif, daeth addysg yn uni-
yn hyblyg.
Ond beth mae'r system ysgol yn ei wneud mewn gwirionedd? Y rhan fwyaf o Indigos
cytuno mai anaml y mae'r hyn a addysgir yn yr ysgol yn berthnasol i wir
bywyd. Mae'n eu cyfyngu i brofiad meddyliol neu bennaeth, a
mae'r rhan fwyaf o Indigos am gael profiad bywyd go iawn fel eu hathro.
Yn ogystal, mae eistedd y tu ôl i ddesg ysgol am oriau 6 y dydd
dim mwy na hyfforddiant i eistedd y tu ôl a desg y swyddfa
ar gyfer oriau 8 y dydd neu fwy, ac nid oes gan y rhan fwyaf o Indigos unrhyw ddiddordeb
yn y llwybr bywyd hwnnw.
Mae dosbarthiadau ysgol modern fel arfer yn cynnwys 30 neu blant
ac un athro. Mae'r system yn gweithredu oherwydd bod y plant
cytuno i gael eich rheoli gan yr athro / athrawes. Fodd bynnag, fel mwy a
mae mwy o Indigos yn dweud na, mae'r system yn dechrau tanio.
Efallai bod Indigos yn ein dysgu bod yna ffyrdd gwell
i ddysgu. Efallai, y tu hwnt i ychydig oriau'r dydd o lythrennedd sylfaenol
a rhifedd, bydd plentyn y dyfodol yn dewis prosiectau i
cael eu dilyn yn y gymuned dan oruchwyliaeth rhieni
neu athrawon. Gallai'r rhain fod yn rhai sy'n canolbwyntio ar fywyd go iawn, a bod o ben-
yn addas i'r dysgwr a'r gymuned.
Yn y cyfamser, mae mwy a mwy o Indigos yn dweud na i ffurfiol
addysg ysgol.
19
Straeon Indigo
Profiadau bywyd go iawn yw'r rhain sy'n deillio o'm gwaith gyda
Indigos.
Cyfarfûm ag Alison pan oedd hi'n 15 ac newydd adael
ysgol. Roedd yn ddeniadol, yn ddeallus ac yn sensitif. Hi
yn dod o deulu cefnog, a'i thad yn barch-
ed ymarferydd meddygol. Gwrthododd Alison yn llwyr fynd
ysgol, ac wedi cymryd rhan mewn cyffuriau. Ei rhieni,
gorfod peidio â gwybod sut i ymdopi, eu gorfodi i adael iddi adael
ac i ddelio â'i phroblem gyffuriau a'i gwrthryfel.
Cafodd ei rhoi mewn rhaglen adfer cyffuriau.
Roedd hi eisiau astudio Reiki a Iachau gyda grisialau, ond
roedd yn wirioneddol anaeddfed i fod yn iachawr. Yn y pen draw mae hi'n-
Daeth yn fodel, a llwyddodd i gael gwaith yn Llundain a To-
kyo. Enillodd symiau mawr o arian a llwyddodd i deithio
y byd. Gan ei bod yn ddeniadol, nid oedd ganddi brinder dynion
cymdeithion yn ei bywyd.
Sut mae rhywun yn dweud wrth Indigo fel Alison bod angen iddi
mynd i'r ysgol? Yn amlwg, ni wnaeth. Roedd hi'n gallu byw a
bywyd y tu hwnt i'r hyn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn anelu ato heb wario
blynyddoedd yn yr ysgol a'r brifysgol. Mae hyn yn nodweddiadol o Indigos:
maent yn cyfrifo'r system ac yna'n ei defnyddio er eu budd
yn hytrach na chael ei reoli ganddo.
Aeth Peter, ar y llaw arall, i iselder dwfn yn ei
blwyddyn olaf yr ysgol. Gadawodd, nid oherwydd gwaith
pwysau, ond oherwydd ei fod yn gallu gweld y oferedd a'r
rhith y system ysgolion. Gwrthwynebwyd ei dad,
ond roedd ei fam yr oedd yn byw gydag ef yn barod i ganiatáu iddo
taith.
Ar ôl sawl mis o ddelio â'i iselder, Peter
penderfynodd beidio â dychwelyd i'r ysgol, ond dilyn trywydd technegol
diploma nad oedd angen tystysgrif ysgol ar ei gyfer.
Rhoddodd yr opsiwn hwn yr amser iddo ymchwilio i'w ddiddordebau eraill
mewn bywyd, iachâd amgen a ffyrdd iachach o fyw.
Stori fwy trasig yw stori Jamila, merch ifanc Asiaidd
disgynnodd hefyd ym mlwyddyn olaf ei hysgol. Yn
Achos Jamila, roedd ei rhieni yn gyflawnwyr academaidd uchel,
20
ac mewn gwirionedd gwnaeth Jamila fwcl o dan y pwysau i berfformio
yn ogystal â'r dicter cythryblus y mae ei rhieni yn absennol ohono
ei bywyd wrth ddilyn eu gyrfaoedd.
Mae hi'n hynod ddawnus, sensitif, a chariadus, yn ogystal â
hardd. Ond datblygodd anhwylder bwyta fel arwydd
nad oedd pawb yn iawn yn ei byd.
Yn anffodus, mabwysiadodd ei rhieni'r plentyn fel problem ap-
yn ceisio dod o hyd i rywun i'w gwella. Roedden nhw
methu deall bod eu hymddygiad eu hunain a'r
roedd y system yr oeddent yn ffynnu ynddi yn ddelfrydol i'w Indigo
merch a'i hagwedd ysgafn a sensitif tuag at fywyd
Yna, ar yr ochr ysgafnach, mae stori Kim, 4, sydd yn flwydd oed
dywedodd ei mam nad oedd hi'n mynd i fynd i'r ysgol.
Roedd hi'n bwriadu bod yn fam pan gafodd ei magu, ac ar gyfer
hynny, dywedodd wrth Mom, nad oedd angen iddi fynd i'r ysgol. Mam
yn tueddu i beidio â chytuno, a chofrestrwyd Kim yn y Wal-
Ysgol Dorf. Systemau addysg Waldorf a Montessori
gweld mai dyma'r gorau sydd ar gael i Indigos ar hyn o bryd.
Mae llawer o rieni Indigo hefyd yn mynd i'r ysgol gartref
opsiwn, sy'n caniatáu mwy o hyblygrwydd wrth weithredu
dal i sicrhau bod y plentyn yn cael yr addysg angenrheidiol.
Busting Systemau: Indigos a'r
System Feddygol
Maes arall lle mae Indigos yn gwneud eu presenoldeb yn teimlo
sydd gyda'r system feddygol. Mae hyn o ganlyniad i'r meddygol
diagnosis o ADD a Gorfywiogrwydd, neu ychydig iawn o ddysgl yr ymennydd-
swyddogaeth. Mae ateb gwyddoniaeth feddygol yn gyffur, fel arfer Ritalin,
weithiau Prozac.
Rydw i wedi gweld plentyn mor ifanc â saith oed ar feddygol cyn-
sgriblo gwrth-iselder. Rwyf wedi clywed pediatri-barch
mae cian yn argymell y dylid rhoi plant mor ifanc â thri ymlaen
Ritalin.
Mae llawer o ddadlau ynghylch manteision ac anfanteision Ritalin,
ac nid wyf am fynd i mewn i hynny yma. Digon i ddweud hynny
Mae Ritalin yn gyffur o'r dosbarth symbylydd amffetamin. Mae wedi
sgîl-effeithiau a symptomau diddyfnu, ac mae hefyd yn gaeth-
os yw'n cael ei gamddefnyddio.
21
Arwyddocâd y ddadl hon o ran Indigos, yw hynny
mae llawer o bobl bellach yn cwestiynu system feddygol sydd
mae'n rhoi cyffuriau symbylydd i blant bach sy'n newid yr ymennydd
cemeg fel ffordd o ymdopi ag ymddygiad sydd ddim
cydymffurfio â norm y plentyn cyffredin.
Yn fy ngwaith gyda phlant, rwyf wedi dod ar draws plant
yn amrywio o ddawnus a gwych i'r rhai sy'n awtistig ac
anabledd dysgu. Yn y daith hon, dwi wedi dod i gredu
nad oes y fath beth â'r plentyn cyffredin. Pob plentyn
fel pluen eira, unigryw ac unigol, gyda'i hun
anghenion a dyheadau.
Ac eto mae'r system addysg wedi'i hanelu at y plentyn cyffredin, a
os nad yw plentyn yn cydymffurfio â'r model hwn, mae'n gyffur
yn cydymffurfio. Dr Peter Breggin, seiciatrydd Americanaidd
pwy sydd yn erbyn defnyddio Ritalin, yn nodi bod yr hyn sydd
diffinnir plentyn fel ADD neu ADHD yw amlygiad plentyn yn unig
sy'n gweithredu ar un pen o'r sbectrwm ynni-yr uchel
diwedd!
Mae'n well gan bobl sy'n gweithio gydag Indigos alw'r plant hyn
dysgwyr cinesthetig, ac awgrymu eu bod angen dulliau
dysgu sy'n addas i'w lefelau egni, yn hytrach na Ritalin.
Gwelwyd bod deiet hefyd yn cael effaith fawr ar blant.
Y symbylyddion mewn caffein, siwgrau wedi'u mireinio a bwyd ychwanegol
mae pob un yn cael effaith negyddol ar blant sydd eisoes
yn llawn egni. Dileu'r bwydydd hyn a chanolbwyntio
mae'n hysbys bod bwydydd ffres ac organig yn helpu i bal-
gor-ysgogi Indigos. Mae'n well gan lawer o Indigos, mewn gwirionedd
y math hwn o ddeiet os cânt fynediad ato. Ond, yn brysur
mae rhieni yn aml yn gwaethygu'r problemau trwy fwydo eu hoed
bwydydd wedi'u prosesu a bwydydd cyfleus sy'n cynhyrfu eu bwyd
systemau sensitif.
Mae Indigos yn ein dysgu unwaith eto am bwysigrwydd
byw cyfannol, therapïau naturiol a gwella, a naturiol,
bwyd heb ei brosesu. Maent hefyd yn herio sys meddygol-
tem sy'n gweld cyffuriau fferyllol fel bwledi hud, yn ail-wneud
heb unrhyw effaith ar y canlyniadau a'r sgil-effeithiau.
22
Y Indigo Anhapus
Os rhoddir cyfle i Indigos fynegi pwy ydyn nhw,
os ydynt yn cael eu hanrhydeddu a'u parchu, gallant ddod yn uchel
pobl sensitif, cariadus a dawnus. Os na, maent yn tueddu i fod -
dod yn hunan-ddinistriol a chamweithredol.
Nifer uchel achosion o gamddefnyddio cyffuriau, anhwylderau bwyta a dys-
mae ymddygiad swyddogaethol ymhlith Indigos yn ddangosydd bod yr
mae'r ffordd rydym yn byw yn gamweithredol.
Os gwelwch yn dda, Peidiwch byth â dweud wrthynt nad ydynt
Digon da...
Mae Indigos yn cael eu geni gydag ymdeimlad cryf o genhadaeth. Mae nhw
rhyfelwyr ysbrydol y Ray Indigo. Maent yn eu hadnabod
cael rhywbeth arbennig iawn i'w wneud ar y blaned hon.
Ac eto, o'r eiliad y maent yn cyrraedd, maent yn cael eu pledio
negeseuon negyddol sy'n effeithio ar eu hunan-werth. O'r amser
maent yn dechrau cerdded, mae cysondeb peidiwch â gwneud hyn / peidiwch â gwneud
hynny, i negeseuon sy'n dweud eich bod yn dwp. Rwyf wedi gweld pedwar
oed a ddywedodd wrthyf ei bod hi, yn anffodus, yn
pid. Pa mor niweidiol yw hyn, yn enwedig i Indigo.
Os gwneir Indigo i deimlo'n ddi-werth ac nad yw'n ddigon da,
maent yn tueddu i deimlo eu bod yn fethiannau. Maent wedi methu yn
eu cenhadaeth, ac mae hyn yn eu gwneud yn ddigalon, yn ddig, neu-
dinistriol a hunan-ddinistriol.
Felly, os gwelwch yn dda, os ydych chi'n rhiant neu'n gofalu am Indigo, gwnewch yn siŵr eich bod chi
yn cadarnhau eu gwerth a'u gwerth. Parchwch nhw am bwy
maen nhw, waeth pa mor wahanol ydyn nhw i chi. Plant
nad ydynt i fod yn glonau eu rhieni, nac i gario'r
dyheadau'r rhiant. Gadewch iddyn nhw fod yn bwy ydyn nhw,
a byddant yn ffynnu ac yn ffynnu.
Straeon Indigo
Rwyf wedi gweithio gyda llawer o Indigos, i'w helpu i gydbwyso
eu bywydau a bod yn llwyddiannus.
Daeth Sonya naw oed i mi gydag ecsema dwys i gyd
23
dros ei chorff. Roedd hi'n cysgu'n wael ac yn bryderus a
isel. Cyfeiriais hi at homeopath i gael triniaeth ar ei gyfer
yr ecsema. Y homeopath a ddefnyddir homeopathig a naturo-
triniaethau patholegol ynghyd â diet. Pan weithiais gyda
Sonya Defnyddiais gydbwyso ynni, crisialau a delweddu
technegau i'w helpu. Ar ôl sawl mis, ei mam
Dywedodd fod yr ecsema bron wedi'i glirio'n llwyr,
a'i bod yn hapus ac yn mwynhau ei bywyd.
Daeth Lara, sy'n bedair ar hugain oed, ataf mewn iselder ysbryd
cyflwr. Roedd hi'n ddi-waith, er ei bod yn gelfyddyd gymwysedig-
ist. Fe wnaeth hi wylo ei ffordd trwy ein sesiynau cychwynnol. Bûm yn gweithio
gyda hi yn ddwys dros gyfnod o fisoedd 18 bout, gweler-
ei rhoi hi unwaith y mis. Fe wnaethom ddefnyddio clirio emosiynol ac ail-lunio
technegau cywilydd, ynghyd â chydbwyso ynni a
therapi grisial.
Cafodd Lara swydd a oedd yn gweddu i'w doniau, ac yn y pen draw
symud ymlaen i un a oedd yn cynnwys teithio. Roedd hi wrth ei bodd
yn y sifftiau a newidiadau yn ei bywyd o ganlyniad i'r ysblander-
gwaith. Yn ogystal, gwellodd ei bywyd cymdeithasol a gadawodd hi
cartref y fam a dechreuodd rannu tŷ gyda ffrind.
24
Rhyfelwyr y Galon:
Ffordd y Crystal Peacemaker
Mae Crystal Children yn cynrychioli'r cam nesaf yn y ddynoliaeth
esblygiad. Maent yn dilyn y plant Indigo a'u cenhadaeth
yw cwblhau'r gwaith a ddechreuwyd gan yr Indigos. Ble mae'r In-Mewn
digo Mae plant yn brysurwyr systemau, ac yn dod i ben a
cael gwared ar hen ffyrdd cyfyngol o feddwl, y Crystal Children
wedi dod i ddechrau'r broses adnewyddu ac ailadeiladu.
Prif genhadaeth Plentyn Crystal yw addysgu'r ffyrdd o
byw aml-ddimensiwn mewn cytgord, heddwch a chariad. Maent wedi
dewch i'n dysgu sut i fyw bywydau wedi'u grymuso. Maent wedi dod
i'n helpu i ailgysylltu â'r egni benywaidd dwyfol a
i gydbwyso hyn â'r gwrywaidd dwyfol. Maent yn cynrychioli'r
llwybr yr hil ddynol yn y dyfodol.
Un o'u rhoddion hudolus i ni yw eu bod yn gwasanaethu fel
catalyddion ar gyfer ein hesblygiad. Llawer o Blant ac Oedolion Indigo
yn symud i'r wladwriaeth Grisial gyda chymorth yr en-
lifft rhyfedd bod y Crystal Children yn eu darparu yn ôl eu presgripsiwn
ar y Ddaear ar hyn o bryd. Maent, ynghyd â'r In-
digo Children, yn helpu i bweru proses esgyn Planet
Ddaear.
Sut i Adnabod Plentyn Crystal
Mae Crystal Children yn cael eu cydnabod yn bennaf trwy eu auras,
sydd fel arfer yn glir o ran crisial, ond gallant hefyd beri drwg
arlliwiau o aur, indigo-glas a magenta, yn dibynnu ar eu pelydr
5
2
ymlyniad. Mae Crystal Children yn cael eu geni gyda mynediad i'w hamrywiol
yn ddimensiwn, ac yn gyffredinol wedi'u hangori yn y Chweched Di-
pwysau, gyda'r gallu i agor i'r Nawfed Dimensiwn llawn
Crist Ymwybyddiaeth, pan fydd y blaned yn barod. Bydd hyn yn profi
yn digwydd yn fedrus o amgylch 2012 pan fydd y genhedlaeth gyntaf o Grisialau
yn cyrraedd tua deuddeg mlwydd oed.
Mae'n bwysig sylweddoli bod y Crystal Child yn blentyn â chriw,
ei bwrpas yw ymgnawdoli ac i ddal ynni Crist, felly
y gall pobl esgyn i'r lefel honno fel grŵp.
Dechreuodd Crystal Children ddod i'r blaned mewn niferoedd bach
tua 1998, pan gyrhaeddodd yr arloeswyr cyntaf. Fe ddechreuon nhw com-
niferoedd sylweddol yn 2000. Fel mwy a mwy ohonynt
cyrraedd, maen nhw'n dal yr egni ar gyfer hyd yn oed mwy o eneidiau Crystal i ymgnawdoli-
nate.
Mae plant Crystal bron bob amser yn cael eu geni i gartref lle maen nhw
mae eu rhieni eisiau'n fawr, a gwyddant y byddant
anrhydedd ac anwyldeb. Yn aml, plant Indigo ydynt
rhieni, a byddant yn aml yn ymgnawdoli ar ôl brawd neu chwaer
Indigo. Mae'r brawd neu chwaer Indigo yn dal yr egni
ac addysgu'r rhieni i ffyrdd o fagu'r plant newydd-
dren.
Y Plentyn Crystal a'i Ei Mewn Ffisegol
carnation
Mae rhai nodweddion corfforol pendant iawn y mae llawer ohonynt
Mae Crystal Children yn cymryd rhan mewn ymgnawdoliad. Yn gyffredinol, maent yn fawr
babanod, ac yn aml mae ganddynt ben sy'n rhy fawr
eu cyrff.
Yn aml mae ganddynt lygaid tyllu mawr, a byddant yn syllu ar bobl
yn ddwys am gyfnodau hir. Gall hyn fod yn drafferthus iawn i oedolion
nad ydynt yn gyfarwydd â chael eu darllen gan faban. Beth mae'r plentyn yn ei wneud
yn gwneud mynediad at eich cofnodion akashic neu enaid a darllen
pwy ydych chi. Mae'n ymddygiad eithaf normal iddyn nhw, a byddant yn gwneud hynny
byddwch yn ddigon hapus i chi wneud yr un peth yn ôl. Dyma'r Crystal
ffordd o gyfathrebu, i edrych i mewn i enaid bodolaeth arall
a darllen neu ganfod pwy ydynt. Mae'n rhywbeth y byddwn i gyd yn ei wneud
dysgu i wneud yn y dyfodol.
Yn emosiynol, maent fel arfer yn dawel iawn ac yn fabanod da, a
26
byddant yn clymu'n ddwys iawn gyda'u mamau. Mae hyn yn ddwys
gall bond barhau nes eu bod yn bedair neu bump oed, a gellir eu gweld fel rhai
ymddygiad glynu. Dyma'n aml eu hymgnawdoliad cyntaf ar hyn
blaned, ac mae arnynt angen y sicrwydd a'r sefydlogrwydd y mae'r
gall presenoldeb corfforol eu mamau ddarparu. Maent hefyd
plant cariadus iawn, a byddant yn aml yn ceisio helpu a gwella
pobl ac anifeiliaid sydd mewn trallod.
Maent hefyd yn hynod sensitif. Mae Plentyn Crystal nid yn unig
yn gallu darllen cofnodion enaid person, ond hefyd ei gasglu
a theimlo'r holl densiynau a dicter heb eu datrys y mae person yn eu hwynebu
gall fod yn cario ar y lefel isymwybod. Dyma pam Crystal
Mae plant mor sensitif i'w hamgylchedd. Gallant hefyd
bod yn sensitif iawn i fwyd a datblygu alergeddau bwyd.
Gall magu plentyn Crystal fod yn her go iawn. Yn aml iawn y
mae materion heb eu datrys y rhieni yn cael eu synhwyro gan y plentyn, pwy
bydd yr emosiynau gwenwynig hyn yn effeithio'n negyddol arnynt. Rhieni
Crystal Mae angen i blant fod yn barod i weithio drwy eu materion
er mwyn darparu cartref sefydlog i'w plant.
Ond efallai mai nodwedd fwyaf eithriadol y Crystal Child yw
pŵer. Maent yn exude pŵer. Athrawon grymuso ydynt,
ac maent yn feistri pwerus yn eu rhinwedd eu hunain. Gallant fod yn incar-
mewn corff bach ar y pwynt hwn, ond mae ganddynt y pwerus
egni meistr chweched-dimensiwn. Dyna pam ei fod yn hanfodol -
bod rhieni'n dysgu eu parchu a'u trafod gyda nhw.
Fel arall, bydd yr ynni pwerus hwn yn cael ei ddefnyddio mewn trafferthion pŵer
na fydd y rhiant neu'r rhoddwr gofal byth yn ennill.
Nid oes gan blant Crystal unrhyw ddealltwriaeth na chwaith ychwaith
sefyll ofn. Maent yn gwybod eu bod bob amser yn ddiogel, ac efallai y byddant yn
ymddwyn yn rhiant neu roddwr gofal trwy ymddygiad sy'n ymddangos yn beryglus
neu ffôl. Yn aml mae angen eu dangos yn gariadus pam eu par-
mae pobl yn ystyried bod rhai mathau o ymddygiad yn anniogel i'r plentyn. Oherwydd
bod y profiad corfforol mor newydd iddyn nhw, efallai na fyddant yn
sefyll cyfyngiadau'r corff corfforol, os na chânt eu gwneud yn iawn
deall canlyniadau gweithredoedd o'r fath.
Eu Galluoedd Arbennig
Mae gan Crystal Children lawer o roddion arbennig sy'n deillio o
eu galluoedd aml-ddimensiwn. Mae ganddynt y gallu, fel dynion -
yn gynharach, i ddarllen meysydd ynni pobl a'r gallu
27
i gyfathrebu'n telepath, gyda'i gilydd a'u gilydd
rhieni.
Crystal Mae plant yn gysylltiedig iawn â'u hymwybyddiaeth o gymheiriaid
grŵp. Maent yn cefnogi ac yn cynorthwyo ei gilydd ar yr awyrennau cynnil.
Mae hyn hefyd yn wir, i raddau, o'r Indigo Children, ond
yn llawer mwy amlwg gyda Grisialau. Oherwydd eu bod wedi'u geni
gydag ymwybyddiaeth lawn o'r galon chakra, maent yn gallu
cysylltu â'u hymwybyddiaeth grŵp a'u gwybodaeth sianel-
cy. Dyma pam nad ydynt weithiau'n siarad nes eu bod
tua phedwar neu bump. Nid oes angen siarad arnynt, gan eu bod
derbyn gwybodaeth mewn ffyrdd eraill. Dim ond pan fyddant yn dechrau
cymdeithasu y tu allan i'r cartref fel eu bod yn dechrau deall y
rheswm dros araith lafar gyda'r rhai nad ydynt yn telepathig.
Mae llawer o blant Crystal hefyd yn cael eu geni â galluoedd seicig eraill,
yn amrywio o delekinesis i'r gallu i ddarllen llyfr hebddo
agor y cloriau. Dywedir eu bod hefyd yn gallu eu gwella -
ac yn effeithio ar newidiadau corfforol yn eu cyrff drwy'r
grym eu meddyliau. Fodd bynnag, nid y mathau hyn o roddion yw'r rhai
prif reswm dros eu hymgnawdoliad. Mae rhoddion seicig o'r fath yn etifeddiaeth.
ym mhob bodau dynol, os ydym yn gwybod sut i gael gafael arnynt, a'r
Bydd Crystal Children yn ein dysgu. Yr hyn sy'n bwysig iddynt yw hynny
rydym yn grymuso ein hunain ac yn dysgu i gael mynediad at y galon chakra
ac yn gweithredu o wybodaeth am ymwybyddiaeth undod a chariad.
Rhai o'r Problemau
gan Rieni Plant Crystal
Y cynnydd mewn awtistiaeth ymhlith plant ar y blaned yw un
materion cysylltiedig dyfodiad y Crystal Children. Au-
mae plant tistaidd, mewn termau metaffisegol, yn blant sydd heb
wedi eu carcharu'n llawn yn eu cyrff, ac wedi dewis cadw'r rhan fwyaf
eu hegni ar y dimensiynau uwch. Mae ganddynt felly
roedd y rhan fwyaf o'u sylw wedi eu tiwnio i ddimensiynau eraill, ac nid ydynt
perthnasu'n dda ar yr awyren ffisegol. Fel arfer mae'n bryder ac ofn
sy'n peri i'r plentyn wneud dewis o'r fath. Ac fel mwy o'r
daw eneidiau ysgafn y Grisialau i gael eu carcharu ar y blaned,
mae llawer ohonynt yn cael eu trawmateiddio gan egni'r Ddaear
maent yn ceisio aros yn bennaf yn y dimensiynau uwch.
Ond mae plant awtistig hefyd yn athrawon cariad. Rwyf wedi gweithio
gyda llawer o blant awtistig, ac wedi arsylwi arnynt, a thu hwnt
a elwir yn ymddygiadau problemus, rwyf wedi dod o hyd i gariad a chariad mawr iawn.
28
ing eneidiau. Trafodwyd y datblygiad lleferydd gohiriedig
ac eglurir uchod.
Mae llawer o Grisialau hefyd yn dioddef o ADD (Anhwylder Diffyg Canolbwyntio)
wrth iddynt heneiddio, gan fod cymaint o greadigol lefel uchel
ynni yn arllwys trwy eu systemau. Mae ein diwylliant yn aml yn gwneud
peidio â darparu'r sianeli na'r ysgogiad ar gyfer creadigrwydd o'r fath,
a gall rhieni frwydro i ganolbwyntio'r egni hwn yn greadigol yn hytrach
na ffyrdd dinistriol.
Gall plant Crystal hefyd daflu tantiau grymus a bod yn
llawdriniaeth tremely. Mae hyn oherwydd eu bod yn eithaf newydd
amlygiad corfforol, ac yn aml yn teimlo dan fygythiad os yw'n realiti
mae oedolyn yn rhwystro'r cread. Mae'r Crystal Child yn bŵer-
yn creu creulon, a bydd yn ceisio creu realiti sy'n ddiogel
yn gyfforddus iddo / iddi. Os nad yw'r realiti, bydd y plentyn yn ceisio
i'w newid drwy ba bynnag ffordd, gan gynnwys tantrums, manipula-
p ac offer pwer eraill.
Yn aml, mae Crystal Children wedi fy ngyrru allan yn aml
ystafell therapi ei hun. Mae hyn oherwydd eu bod yn gweld ar unwaith fy mod
ydw i yno i'w dadansoddi mewn rhyw ffordd, ac maent yn gweld bod hynny'n ddiflas
ac yn annymunol. Felly maent yn gwrthod cydweithredu a thynnu lluniau
gyda fi. (Mae Indigos wrth eu bodd yn tynnu ac yn dangos eu creadigrwydd).
Mae crisialau, ar y llaw arall, yn mynegi eu creadigrwydd yn fwy uniongyrchol-
ly. Y sesiwn fwyaf cofiadwy a gefais erioed gyda Crystal Child
dechreuais gyda mi yn gofyn iddi wneud tasgau penodol, gwrthododd. Hi
roedd yn ddagreuol, felly rwy'n gadael iddi wneud yr hyn yr oedd ei eisiau. Archwiliodd y cyfan
fy grisialau, ac fe ddaethon ni ar y llawr i chwarae Snap gyda'r
Cardiau tarot. Roedd fy ystafell yn edrych fel ei bod wedi cael ei thorri gan chwip-
gwynt, ond cafodd amser da a doedd hi ddim eisiau mynd adref
y pwynt hwnnw. Fe'm gadawyd yn meddwl beth ddigwyddodd. Roeddwn i newydd fod
yn cael ei dynnu i mewn i greadigaeth Crystal Child, yn hytrach na chwareus
gêm na'r dadansoddiad difrifol.
Ymddengys fod rhai Crystal Children hefyd yn cael problemau gyda chyd-drefnu
cenedl a bod yn eu cyrff. I lawer, eu profiad cyntaf yw
o fod mewn corff, ac efallai y bydd angen help arnynt i drafod
mecanweithiau ymgnawdoliad corfforol. Efallai y bydd angen i rieni wneud hynny
eu helpu gyda therapi galwedigaethol a chwarae, neu gyda dosbarthiadau
mewn creadigrwydd a symud corff fel celf a dawnsio.
29
Stori Crystal
Mae Angela yn blentyn crisial sy'n chwech oed. Hi oedd un o
y Grisialau cynharaf i ymgnawdoli ar y blaned, ac mae'n iawn
enaid dewr. Yn arloeswr yn yr ymwybyddiaeth newydd.
Daeth ei mam â hi i'm gweld oherwydd ei bod hi'n brwydro
gyda gorfywiogrwydd Angela ac anallu i gyd-fynd â'r ysgol
cyfundrefn. Er ei fod yn blentyn deallus iawn a allai ddarllen
cyn iddi ddechrau yn yr ysgol. Roedd mam Angela, Linda, wedi symud
hi o un ysgol i'r llall oherwydd ei bod yn anhapus.
Roedd Angela wedi dewis ei mam yn dda. Mae Linda yn rhedeg canolfan gofal dydd-
tre ar gyfer plant, ac mae'n rhiant cariadus a phryderus. Mae hi yn
yn bendant na fydd byth yn rhoi ei merch ar Ritalin nac unrhyw un
cyffuriau eraill, ac yn ceisio'r gofal iechyd naturiol gorau yn gyson
a therapïau ar gyfer ei merch.
Ond mae hanes bywyd Angela yn ddiddorol, ac yn dangos rhywfaint o
yr heriau sy'n wynebu Crystal Children a'u rhieni. Hi
cafodd ei eni'n hwyr, ar wythnosau 38, a bu'n rhaid ysgogi ei mam.
Roedd yn faban clyd, ond fel arall yn normal. Fodd bynnag, pryd
Roedd Angela yn ddeg mis oed a mam yn glanio yn yr ysbyty
ar gyfer diwrnodau 5 a bu'n rhaid cael llawdriniaeth fach. Ar y pedwerydd diwrnod,
Cafodd Angela, a oedd gartref gyda rhoddwr gofal, drawiad. Hi
yn ddiagnosis o epileptig, ond mae ei holl EEG wedi bod yn normal.
Wedi hynny cafodd gyfartaledd o atafaelu grand mal yr wythnos,
er y gallai weithiau gael tri mewn un diwrnod.
Ymddengys fod Angela wedi ei chysylltu â'i mam, a
gormod o boen neu egni trydanol yr oedd Linda yn ei ddisgwyl-
trosglwyddwyd pobl yn yr ysbyty i Angela ac fe wnaeth ei chwythu
system. Gorlwytho ynni yn amlygu fel trawiad. Ac
ar ôl iddi gael ei gorgyflogi fel hyn, yr egni yn unig
yn parhau i arllwys.
Yn y pen draw, roedd Angela'n trechu'r trawiadau, ond roedd ganddi un arall
un ar ôl chwe blynedd, pan oedd yn rhaid iddi gael llawdriniaeth i'w chael
tonsiliau allan. Unwaith eto, roedd yr egni poen yn ormod i'w system.
Mae hi wedi cwyno am gur pen a synau bywiog ynddi
ers hynny, sy'n ymddangos yn arwydd i mi ei bod hi
yn gallu clywed yr egni sy'n symud drwyddi.
Cafodd Linda sgan yr ymennydd i wneud yn siŵr nad oedd dim difrifol
problem yn ymwneud â chur pen parhaus Angela. Y sgan
30
roedd yn normal, ond dangosodd fod penglog Angela yn gymharol rhy fawr,
a bod bwlch rhwng yr ymennydd a'r benglog. Obvi-
yn gam esblygol, fel y mae'r rhywogaeth yn darparu ar ei gyfer
mwy o gapasiti ar yr ymennydd, neu ar gyfer penglog mwy i gario'r trymach
ac egni mwy o'r cyrff cynnil mewn aml-ddimensiwn
fodolaeth.
Awgrymais i Linda y gallai cur pen Angela fod fel a
canlyniad ei diet. Mae ganddi duedd i chwilota bwyd sothach. Crys-
mae gan dalsiau systemau treulio sensitif iawn, a gorlwytho
gall tocsinau yn iau afu Angela fod yn cynhyrchu'r dyfalbarhad
cur pen dadwenwyno.
Mae rhai o ymddygiadau Angela yn ffinio ar awtistiaeth. Mae'n hoffi
craig o ochr i ochr ac i sbinio, ac mae hi bob amser yn weithgar a
yn ei chael hi'n anodd canolbwyntio. Fel y dywedodd wrthyf, mae yna
gormod o egni yn ei chorff. Ond dydy hi ddim yn awtistig
plentyn llachar a hyfryd a chariadus iawn. Mae hi hefyd yn iawn
bossy a llawdrin. Ond fel yr esboniais uchod, mae'r rhain yn-
y mae Crystal Children yn cyflogi er mwyn sicrhau y
llwyddiant eu hymarferion creu realiti.
Mae'r rhan fwyaf o bobl sy'n dod ar draws Angela yn dod o hyd i'w hoffter melys -
bwyta, llachar a chariadus, ond blinedig i fod gyda nhw. Yn gyson
mynnu sylw ac ysgogiad. Rwy'n teimlo hynny wrth iddi aeddfedu
bydd yn setlo ac yn gallu archwilio pwy yw hi a'i chyd- gydymaith.
mwy o ddyfnder i'r blaned. Ac rwy'n hyderus hynny
bydd ei mam gariadus yn darparu'r diogelwch a'r sefydlogrwydd y mae hi
anghenion.
Cenhadaeth y Crystal Child
Prif genhadaeth yr holl blant Crystal yw hyrwyddo hu-
esblygiad dyn drwy'r broses esgynnol. Maen nhw yma i
deffro ni ac i ddangos i ni sut i fyw mewn ffordd hollol newydd
ffordd wahanol. Dim ond trwy gyrraedd nifer sylweddol a dal-
yn eu hegni Crystal, maent yn helpu i hwyluso symud i mewn
yr egni planedol.
Ond maen nhw yma hefyd i ddysgu sgiliau bywyd aml-ddimensiwn a
grymuso. Mae'r Crystal Child yn gyfforddus â symud
rhwng gwahanol ddimensiynau neu gyfnodau realiti. Nid ydynt yn
mewn unrhyw ffordd yn gyfyngedig i fyd y trydydd dimensiwn, er
efallai bod ganddynt gyrff a bod yn gweithredu yn y trydydd dimensiwn
31
realiti. Maent yn cael eu tiwnio'n bennaf i'r chweched dimensiwn, a
maent yn dal ac yn dod â'r ynni hwnnw i'r blaned.
Mae'n egni arafach na'r hyn sy'n gyffredin yn ein realiti. Crys-
Mae plant yn dod yn orfywiog yn unig pan na allant
rheoli llif yr egni uwch. Yn gyffredinol, yr uchaf
rhai ynni o ran amlder, yr un arafach a mwy heddychlon
yn dod. Dyma'r allwedd gyfan i reoli amledd uwch
egni. I ddeall nad oes angen rhuthro o gwmpas ceisiwch-
i reoli eich realiti trwy weithredoedd allanol yn y
byd terial. Mae'r bod yn aml-ddimensiwn yn gwybod bod un
yn gwireddu realiti o'r lefelau uwch trwy brosesau
bwriad ac amlygiad, ond bob amser yn gyson â'r
Uwch Ewyllys.
Felly, bydd Crystal Children yn ein gorfodi i arafu a bod-
gin i lifo egni fel y maent. Deall bod yna ddigon
amser i archwilio a chreu a phrofi, ac yr ydym yn ei wneud
Nid oes rhaid i chi wneud dim ar hyn o bryd, ar wahân i ganiatáu llif
egni uwch i'n harwain i feysydd newydd a gwahanol o brofi-
ence. A bydd gosod bwriad yn ddigonol i gyfarwyddo
y llif egni hwnnw tuag at sianeli a fydd yn werth chweil
ac yn bleserus.
Mae grymuso yn rhan angenrheidiol o fyw aml-ddimensiwn.
Mae Crystal Children yn gwybod yn gynhenid ​​nad oes rhaid iddynt fod
dioddefwyr, neu i fynd i mewn i ddramâu lle mae'n rhaid iddynt ymgymryd â'r dramâu
rôl dioddefwr. Maent yn gwybod sut i rymuso eu hunain
prosesau cyd-greu ac amlygu. Ond maen nhw'n disgwyl
eu rhieni i wybod hyn hefyd. Ac os nad yw rhieni yn cyd-goginio
bwyta gyda chariad a pharch bydd problemau. Yn ffodus,
mae'r rhan fwyaf o blant Crystal wedi dewis rhieni, fel arfer Indigos,
sy'n ddigon doeth i ddeall yr egwyddorion hyn yn barod.
A'r egwyddor sylfaenol y tu ôl i'r ffordd hon o fyw yw undod
ymwybyddiaeth. Mae'r Grisialau'n deall yr undod hwn. Maent yn byw
mae'n. Maen nhw'n teimlo egni pobl eraill bob tro maen nhw'n mynd allan
drws. Maent yn codi pryder a straen nad yw eu hunain. Maen nhw
teimlo'r tocsinau yn yr amgylchedd ac mewn bwyd. A byddant
hefyd sicrhau ein bod yn creu byd glanach a mwy cytûn
bydd hynny'n fwy cyfforddus i bob un ohonom.
32
Magu Plant Crystal: Y Con-
Proses Rhianta ddychrynllyd
Crystal Mae plant yn galw am gael eu padlo mewn ffyrdd sy'n iawn
yn wahanol i'r patrwm rhianta safonol.
Yn gyntaf, maent yn ceisio bod yn rhan o'r ymgnawdoliad / preg-
proses weriniaeth yn gywir o feichiogi, os nad o'r blaen. Byddant yn rhydd
cyfathrebu'n dawel â'u rhieni yn y dyfodol, gan wneud yn siŵr
ceisiadau. Yn fy mhrofiad fel arfer mae'r ceisiadau hyn yn cynnwys pethau
fel rhoi'r gorau i ysmygu a phatrymau byw mwy iach, ers hynny
ni all y plentyn fynd i mewn i gorff mamol sy'n wenwynig arno
y lefel gorfforol. Efallai hefyd y bydd ceisiadau i wneud Plentyn Mewnol
gweithio, i gael gwared ar docsinau ar y lefelau emosiynol a meddyliol,
cyn y bydd amlder Crystal amledd uwch yn teimlo'n ddiogel i ddeffro-
nate trwy set o rieni.
Bydd Crystal Children yn dod dim ond os cânt eu gwahodd a'u dymuno. Pryd fi
gweithio gyda mamau beichiog, rwyf bob amser yn sicrhau ein bod yn croesawu
y plentyn i'r parth corfforol a sicrhau ei fod o gariad a nur-
turing, yn y prosesau cyn-geni, ac wedyn. Rwy'n ei chael hi
gorau i gael sesiwn gyda'r fam unwaith y mis i sicrhau
bod popeth yn dda ac i drosglwyddo unrhyw negeseuon i'r rhieni.
Mae Crystal Children hefyd yn mynnu bod DAU riant yn cymryd rhan
yn y broses rhianta. Rwyf wedi cael sawl neges yn gofyn
bod y ddau riant yn cael eu grymuso yn y broses rhianta, hynny yw
mae'r ddau riant yn rhan o feithrin a bod y ddau riant yn rhan
o ddarparu. Mae hyn yn torri'r patrymau pwerus lle
mae tadau yn ddarparwyr, ond yn absennol yn emosiynol, ac mae mamau
anogaeth, ond yn fater o wahaniaeth sylweddol ac yn ddibynnol. Y
Nid yw Crystal Child am gymryd y patrymau hyn. Yn hytrach,
maent eisiau patrymau cytbwys a rhianta cytbwys.
Maent hefyd am i ni gymryd mwy o ran mewn seremonïau neu
mae defodau yn newid yn eu bywydau. Ar hyn o bryd ac eithrio cyn geni
Croesawu Defodau, rydym hefyd yn ymwneud â gwneud Enwi Cer-
emonïau sy'n cynnwys teuluoedd a ffrindiau ac sydd wedi'u hanelu at
anrhydeddu'r enw y mae'r plentyn wedi'i ddewis. Ac ie, Crystal
Mae plant bob amser yn dewis eu henwau eu hunain ac yn trosglwyddo hyn iddynt
eu rhieni mewn rhyw ffordd. Felly mae angen i rieni wrando am enwau
yn hytrach na'u dewis nhw! Wrth i'r Plant Crystal dyfu'n hŷn
mae'n debyg y byddant hefyd yn ein harwain at ddefodau a seremonïau eraill
am eu cynnydd trwy fywyd corfforol.
33
Mathau Gwahanol o Blant Crystal
Rhoddir sawl enw gwahanol i'r grŵp a elwir yn
Plant Crystal. Mae'r enwau hyn fel arfer yn cyfeirio at wahanol fathau o
Plant Crystal.
Weithiau gelwir Plant Crystal yn Golden Children. Dyma
cyfeiriad at y ffaith eu bod yn tueddu i ymgnawdoli ar yr aur
pelydriad o esblygiad ysbrydol. Mae hyn yn golygu eu bod yn cael eu geni
holl wybodaeth a dealltwriaeth enaid datblygedig, a
y gallu i ddod yn beth y byddem wedi'i alw o'r blaen yn
Avatar. Mae avatar yn un sydd â chyflwr datblygedig uwch.
angerdd am y blaned. A chyda chymaint o afatars potensial
cyrraedd, gallwn fod yn sicr y bydd y blaned yn symud yn fuan
lefelau uwch yn gyflym.
Ond gall grisialau redeg mwy nag un pelydr ar y tro, a llawer
ohonynt hefyd yn carcharu'r pelydr magenta. Dyma'r artistiaid,
beirdd, cerddorion a sensitifrwydd. Maent yn bennaf yma i ail-
cysylltu pobl â'u galluoedd creadigol. Byddant yn ein dysgu ni
unwaith eto i ddawnsio, i ganu, i greu cerddoriaeth, ac i ddathlu
y profiad o ddigywilydd aml-ddimensiwn.
Rwyf hefyd wedi dod ar draws Grisialau, yn blant ac oedolion, sydd hefyd
rhedeg y pelydrau indigo-fioled a glas-las. Mae'r rhain fel petaent yn
cymdeithasu â gwella y blaned a chysylltu ag uwch
dimensiynau anymwybodol o ymwybyddiaeth. Nhw yw'r athrawon
a iachawyr y blaned.
Wrth gwrs, gall Crystal redeg pob un o'r pedwar pelydr hyn ar yr un pryd.
ously, a bod yn artist, yn athro ac yn iachawr.
Pan fo Crystal wedi esblygu eu cerbyd o ymwybyddiaeth-
i'r pwynt y gallant redeg POB pelydr sy'n gysylltiedig â nhw
profiad planedol y ddaear, yna gellir eu galw'n Rainbow
Bodau crisial.
Mae rhai plant yn cael eu geni eisoes sydd â'r po-
tential i fod yn Gridiau Rainbow. Ond hyd yn hyn nid wyf yn adnabod unrhyw un
sydd mewn gwirionedd yn rhedeg yr holl Rays hyd yma. Mae'n debyg nad yw
eto, ond fel ag Ymwybyddiaeth Crist llawn, mae rhai-
rhywbeth yr ydym yn ei ddatblygu fel ein cam esblygol nesaf.
34
Eu Rhoddion i Ni: Nawr a Dyfodol
Er ein bod yn gofalu am ein Plant Crystal ac yn eu rhieni, mae angen i ni wneud hynny
byddwch yn ymwybodol o'r anrhegion y dônt â ni.
Nhw yw'r dyfodol, maent yn dangos i ni beth yr ydym yn dod a
eu rhodd arbennig yw rhoi gwybod i ni y gallwn ddod yn NAWR,
os dewiswn ganiatáu i'w hegni ein symud i'r cam nesaf
ar yr ysgol esblygol.
Trwy gyrraedd niferoedd sylweddol, mae'r rhain yn ysgogi'r
pontio o Indigo i Grystal, neu'r deffroad ysbrydol,
o niferoedd mawr o bobl sydd eisoes wedi'u carcharu ar y blaned.
Ac nid oes terfyn oedran. Gallwch fod yn 10 neu'n 100, a gallwch
yn dal i fanteisio ar y don ynni Crystal. Mwy a mwy
mae oedolion yn cael eu hailosod yn eu cyflwr Crystal Child, a bod-
Crystal Oedolion yn dod.
Gall hyn fod yn broses anodd, ond mae'r Crystal Children yn dal
a'n cefnogi ar y lefel egnïol, yn union fel y gofynnir i ni
eu dal a'u cefnogi ar y lefel gorfforol.
Mae'n gyfnewid doethineb. Maent yn dod â doethineb i ni o'r
dyfodol er mwyn dangos i ni pwy ydym ni. Maent yn eu tro
gofyn i ni roi'r hyn sydd ei angen arnynt ar ddoethineb ein gorffennol,
er mwyn bod yma yn y foment hon o amser y ddaear.
Mae'n bartneriaeth, perthynas yn y dyfodol ac yn y gorffennol uno
yn y foment bresennol. Ac ar y pwynt hwn, tynnwch sylw at wyrth
mae esgyniad ac esblygiad yn digwydd. Rydym yn creu Newydd
Y Ddaear a rhywogaeth newydd o Human Angel yn y briodas hon o
y gorffennol a'r dyfodol.
Felly, dathlwch eich Crystal neu
Christed Child fel deiliad a
anrheg wych i chi!
35
Golden Auras:
Angylion Dynol a
Ymwybyddiaeth Aml-Dimensiwn
Plant Indigo a Crystal hynny
gelwir y blaned hon yn Starchil-
dren. Yn aml, mae hyn oherwydd bod eu heneidiau yn fwy cartrefol
yn y sêr, ac nid ydynt wedi eu carcharu ar y Ddaear o'r blaen.
Maent yn dod ar hyn o bryd fel tîm aseiniad arbennig i
cynorthwyo'r Ddaear a'i thrigolion gyda'u trosglwyddiad a
ailenedigaeth fel Ddaear Newydd ddimensiwn uwch.
Ond er bod y bodau hyn yn ymddangos fel bodau dynol cyffredin, maen nhw
mewn gwirionedd yn cael mynediad at ystod ehangach o botensial dynol.
Maent yn fwy agored i bwy ydynt, yn agosach at gydnabyddiaeth
eu tarddiad dwyfol a'u hanfod.
Mae plant Indigo yn cael eu geni i belydriad anadlu Indigo'r enaid
ac esblygiad. Mae hyn yn golygu bod ganddynt fynediad at roddion clair-
mordaith a gwella. Gallant hefyd gyrchu'r hyn a allai fod
cael eu galw'n Dimensiynau Pedwerydd a Pumed Ymwybyddiaeth,
tra bod gan y rhan fwyaf o bobl fynediad i'r Trydydd a'r Pedwerydd yn unig.
Y mynediad Dimensiwn Uwch hwn, ynghyd â'r pelydr Indigo
mae rhoddion enaid yn golygu bod Indigos yn naturiol yn fwy deallus,
yn fwy sensitif a mwy bywiog. Maent hefyd yn greadigol, a
yn aml yn gallu cael gafael ar yr ymennydd chwith a'r dde yn rhwydd, gan wneud
yn ddawnus yn artistig, ond hefyd yn gymwys yn dechnolegol a
anturus.
6
3
Mae'r Crystal Children, ar y llaw arall, yn cael eu geni i raddau helaeth
pelydr Aur yr ymgnawdoliad a'r esblygiad. Maen nhw'n cael eu geni
y Chweched Dimensiwn o Ymwybyddiaeth, gyda'r potensial i wneud hynny
agorwch yn gyflym i lefel y nawfed Dimensiwn Llawn Crist Llawn
Ymwybyddiaeth, ac yna o'r fan honno i'r Deuddegfed Dimensiwn-
sy'n cynrychioli Ymwybyddiaeth Gyffredinol.
Gyda'r anrhegion a'r galluoedd hyn, mae bodau Crystal yn aruthrol
pwerus a chreadigol. Mae llawer ohonynt yn cario'r Aur-Magenta
pelydrau, sy'n eu gwneud yn feistri creu, yn enwedig gyda nhw
golau a sain. Mae hyn yn amlygu fel celfyddyd artistig a cherddorol-
ity ar yr awyren Ddaear. Y rhai sy'n cario'r pelydr Indigo-Arian,
hefyd yn ddawnus fel mamau a duwiesau'r blaned, a
cario dirgryniad benywaidd iachâd a magwraeth. Y rheini
ar y pelydr-aur coch, ar y llaw arall, cario'r gwrywaidd vi-
bation of manifestation ac yn aml yn arweinwyr yn y mwyaf
synnwyr gweithredol.
Bydd Crystal Child yn y dyfodol yn cael ei adnabod fel Crystal Rainbow
bod. Dyma'r Uno Dimensiwn Unigol sydd wedi'i datblygu'n llawn.
Bod yn Bersonol, yn gallu cario a throsglwyddo'r holl Belydrau o
ymgnawdoliad ac esblygiad yn eu maes dirgrynol. Yno
bodau Rainbow Crystal sydd eisoes ar y Ddaear, ond maen nhw
eto i agor i'w llawn botensial.
Y peth cyffrous am y datblygiadau esblygol hyn, ar gyfer
pobl gyffredin, yw bod y Indigo a bodau Crystal yn dod â nhw
y dirgryniadau hyn i'r blaned er mwyn eu rhannu ag oth-
wyr. Trwy eu presenoldeb, maent yn cynorthwyo eraill i symud i mewn
y dirgryniadau newydd hyn ac maent yn agored i'w llawn botensial hefyd.
Rhodd esblygiad yw rhodd Indigo-Crystal i'r blaned,
a mynediad i'n llawn botensial, er mwyn i bob person fod ar y
heddiw, os ydynt yn dewis hynny.
Ar y pwynt hwn, mae llawer o bobl sy'n caniatáu'r newid hwn neu gyfraniad
saeth o fewn eu meysydd aurig eu hunain, wedi symud o'u
cyflwr gwreiddiol y Trydydd Dimensiwn o ymwybyddiaeth i'r Indigo
ac yna mae'r Crystal yn datgan, gyda chymorth y plant
sy'n dal y dirgryniad. Mae'r oedolion hyn bellach yn gallu dal yr
Pelydr aur o esblygiad yn eu wythfed chakras, ac maent yn helpu
creu matrics ar gyfer creu'r Ddaear Newydd. Mae hyn yn pulsat-
gellir gweld golau aur yn amlwg yn eu harsawrau gan y rhai â nhw
gorfoledd a'r gallu i weld lliwiau aurig.
37
Yr Angel Dynol
Un o roddion y broses drosiannol hon yw bod pobl
dod yn ymwybodol o bwy ydynt mewn gwirionedd: eu bod yn ysbrydion
cyrff dynol, a'u bod, mewn geiriau eraill, yn angylion yn y
ffurf dyn.
Rydym wedi bod yn ymwybodol o'n cysylltiadau i'r deyrnas uwch
filoedd o flynyddoedd lawer, ond bob amser wedi teimlo hynny yn ddynol
ac mae cyflwr deunydd rywsut wedi ein cau oddi wrth ein hanadl angelic
tance. Byddem yn siarad am ein Hunan Hunan, gan wybod hynny
cawsom fynediad at yr agwedd hon ohonom ein hunain, ond rywsut yr oedd
nid yw'n rhan eithaf o bwy oeddem ni, ac ni ellid cael mynediad iddo yn unig
myfyrdod.
Rhan o'r rheswm am hyn oedd bod ein ffurfiau corfforol
wedi'u cloi yn y Trydydd Dimensiwn, ond ein hunan neu'ch hunan Angelic
yn dirgrynu llawer mwy ac uwch ac roedd yn fwy cartrefol
yn y Dimensiynau Uwch. Felly roedd bwlch bob amser rhwng
amlygiad deunydd y corff dynol ac yn ymwybodol-
ness a'r realiti ysbrydol.
Yn awr, fodd bynnag, gyda'r newid dirgrynol y mae'r blaned yn gyn-
yn dioddef, a elwir yn briodol yn esgyniad, y Ddaear a hi
mae gan drigolion y cyfle i esgyn o'r Trydydd
Dimensiwn ymwybyddiaeth yn uwch i mewn i'r Dimen Uwch-
sions. Wrth i'r ymwybyddiaeth esgyn yn uwch, y byd ysbrydol
yn dod yn nes, nes nad oes bwlch bellach ond continwwm
gelwir hyn yn Ymwybyddiaeth Aml-Dimensiwn.
Yn y cyflwr hwn, mae'r gallu dynol yn gallu cael gafael ar y cymar-
Rial a theyrnasoedd ysbrydol yn rhwydd. Nid oes angen mwyach
ar gyfer myfyrdod dwys, gan fod y mynediad i dir yr ysbryd yn
yn syth ac yn amlwg. Pobl yn y wladwriaeth Aml-Dimensiwn
wedi cael mynediad i'w presenoldeb angylaidd neu ddatgan, ac yn cydnabod
eu hunain fel bodau ysbryd neu angylion sydd â dynol hefyd
yn gallu gweithredu yn yr awyren ddeunydd fel deunydd
bodau.
Ar y pwynt hwn, gellir dweud wrth yr Hunan Hunan a'r hunan is
wedi cymysgu, ac mae'r bod dynol bellach yn Angel Dynol.
Mae'r Angel Dynol bob amser yn ymwybodol ohonynt eu hunain fel angel-
ac mor bwerus a chreadigol. Nid oes ganddynt amser nac angen
ar gyfer pethau fel ofn a dramâu dioddefwyr. Mae eu hamser yn well
38
gwario ar greu'r math o realiti y byddent
hapus a chynnwys.
Mae llawer o blant Indigo a Crystal eisoes ar hyn o bryd
pwynt ymwybyddiaeth, os nad yw'n llawn ynddo, fel y mae llawer o'r In-
oedolion digo-Crystal sydd wedi trosglwyddo i'r wladwriaeth hon.
Y bobl newydd hyn, sy'n gallu hawlio eu dynoliaeth a'u hanifeiliaid.
etifeddiaethau gelig, a fydd yn creu'r Ddaear Newydd.
Mae'n bwysig nodi, ar hyn o bryd, ei bod yn hanfodol
y rhai sy'n trawsnewid i fod yn ymwybodol o'u hanifeiliaid
byddwch hefyd yn ymwybodol o ba mor bwysig yw bod yn ddynol a
i fod wedi'i seilio'n dda ar ddimensiynau neu awyrennau materol. Y
pwynt cyfan y newid yw dod â nefoedd i'r ddaear, a
peidio â drifftio i mewn i rywfaint o gyflwr baradwys heb ei ddaearu.
Ar gyfer Angylion Dynol mae gwaith i'w wneud. Creu Daear Newydd
a fydd yn dod â nefoedd i'r ddaear. Ac gan nad yw nefoedd felly
llawer o le fel cyflwr o ymwybyddiaeth, yr Angylion Dynol hyn
Rhaid iddo weithio i ddod â chyflyrau ymwybodol ymwybodol o ddimensiwn uwch
agos at awyren y Ddaear. Unwaith y cyflawnir hyn, yna planedol
bydd diwylliant yn cael ei wahanu a fydd yn parchu pob bodau fel maniffesto-
darnau o'r Hanfod Dwyfol. A bydd y diwylliant hwn yn adlewyrchu hynny
parch yn ei heddwch, ei harmoni a'i greadigrwydd.
Natur Aml-Ddimensiwn
Tan yn gymharol ddiweddar, cafodd pob person a anwyd ar y Ddaear ei eni fel
Bodau Trydydd Dimensiwn. Mae hyn yn golygu eu bod yn llawn
yn yr awyren neu'r parth deunydd, ac roedd eu hymwybyddiaeth
wedi'u cloi yn y Trydydd Dimensiwn. Roeddent yn gweithredu ar y cyntaf
tri chakras, y deunydd, yr emosiynol a'r meddwl.
Lle roedd ysbrydolrwydd, roedd yn cael ei weld fel arfer fel rhywbeth
y tu allan neu ar wahân i weithrediad arferol bob dydd.
Mae'r Trydydd Dimensiwn yn ymwybodol ohono ei hun fel a
unigolyn ar wahân ac unigryw. Nid oes gwir synnwyr o'r
undod neu undod ymwybyddiaeth sy'n ffactor o uwch-
ymwybyddiaeth fensional. Oherwydd yr ymdeimlad hwn o wahanu,
mae pobl wedi adeiladu cymdeithas sydd ag ychydig iawn o ymwybyddiaeth
cydgysylltiad bodau a gweithredoedd. Ac oherwydd hynny
mae'r diffyg ymwybyddiaeth hwn, mae pobl wedi creu planed o dristwch
a dioddefaint, lle nad yw unigolion yn gweld bod angen iddynt fod yn gyfrifol
am eu meddyliau, eu teimladau a'u gweithredoedd. Ofn peidio â goroesi
39
ar lefel yr unigolyn, oherwydd diffyg adnoddau, mae wedi arwain at
trachwant ac anghydbwysedd y mae angen mynd i'r afael â hwy er mwyn
creu cartref planedol sefydlog i bob person.
Cyrhaeddodd y plant Indigo gyda'r allwedd i aml-ddimensiwn-
ity. Cawsant eu geni i gyrff Trydydd Dimensiwn, ond eu
roedd ymwybyddiaeth yn effeithiol yn y Pedwerydd Dimensiwn a cha-
pable o symud i mewn i'r Pumed. Pan fydd y don hon o Indigo yn
cyrhaeddodd ofn yn y 1970s cynnar, y ffordd
agorwyd i bob person a'r blaned ei hun i symud i mewn i'r
Pedwerydd Dimensiwn.
Ar lefel ymwybyddiaeth y Pedwerydd Dimensiwn, mae bodau dynol-
dewch yn ymwybodol o Gyfraith Unigol Un, a elwir fel arall
Ymwybyddiaeth Undod. Mae'r gyfraith hon yn datgan ein bod i gyd yn un, ni
i gyd yn gysylltiedig a bod beth bynnag sy'n effeithio ar un ohonom yn effeithio ar bawb
ohonom. Mae plant Indigo yn cario'r ymwybyddiaeth hon yn eu hymwybyddiaeth-
Mae e, ac mae'n eu harwain i fod yn ryfelwyr am lawer o achosion a fydd
iacháu'r Ddaear ac atal pobl rhag dinistrio a llygru
eu hamgylchedd a niweidio pobl eraill.
Mae Cyfraith Un hefyd yn meithrin dealltwriaeth o Indigo yn-
bod pawb i gyd yn gyfartal, ac nad oes neb yn fwy nag unrhyw un
arall. Yr ymwybyddiaeth grŵp hon ac ymwybyddiaeth grŵp yw'r
llwybr at y dyfodol i bobl. Byddwn yn dysgu sut i weithredu cydweithredol-
yn dramatig ac er lles pawb os ydym am greu'r New
Ddaear yr ydym yn dymuno.
Mae Indigos yn parchu doniau a galluoedd pob unigolyn, ond
nid yw'r doniau hyn yn gwneud unrhyw un yn fwy nag unrhyw un arall.
Nid oes gan y chwarae o ego a hunan-bwysigrwydd le go iawn yn y bywyd
o Indigo.
Pan fydd ymwybyddiaeth Indigo yn agor i'r Pumed Dimensiwn,
daw'n ymwybodol ohono'i hun fel crëwr. Pumed Dimensiwn
mae ymwybyddiaeth wrth ei bodd yn creu. Yr holl systemau cred grefyddol a
y systemau economaidd ar y Ddaear heddiw yw Pumed Dimensiwn
er bod creadigaethau ffurf yr ydym yn eu cynnal yn eu lle gan ein parhad
cefnogaeth i'r ffurflenni meddwl hyn. Maent yn ffurfio Pumed Dimensiwn
grid o amgylch y Ddaear. Mae'r rhan fwyaf o fodau dimensiwn is yn
yn anymwybodol bod eu meddyliau a'u patrymau ymddygiad
yn cael ei reoli o'r lefel hon.
Pan fydd ymwybyddiaeth Indigo yn agor i'r lefel hon, yn aml mae a
gwrthod pob system gred ac ymwybyddiaeth o'r rhyddid
40
dom i greu ffyrdd newydd a gwahanol o feddwl a bod-
ing. Mae'r person Indigo yn ymgymryd â chenhadaeth planedol
a chyflwyno ffyrdd newydd o feddwl a bod ar gyfer Planet
Y Ddaear. Ond, ar y lefel hon mae'r ymwybyddiaeth yn dal yn bryderus
gyda deuoliaethau da a drwg, sy'n pennu pa fath o
system orau ar gyfer y Ddaear. Y cam nesaf mewn ymwybyddiaeth yw
symud y tu hwnt i ddeuoliaeth ac i mewn i dir lle mae pawb yn cael eu gweld fel rhan
o'r daioni mwyaf ac er lles y cyfan.
Gelwir y cyflwr datblygedig hwn yn ymwybodol o'r Chweched Dimensiwn-
ness, ac mae'n deyrnas y Christed Child neu Magical Child.
Mae'r holl blant Crystal yn cael eu geni i'r lefel hon o ymwybyddiaeth. Maen nhw
cael mynediad ar unwaith at agweddau hudol ac ysbrydol
pwy ydyn nhw, ac yn gallu cyfuno dychymyg a chreu
ffyrdd gwych a llawen. Os cawsant eu gadael i'w hunain eu hunain -
Byddai'n creu planed hudol ar unwaith. Ond, nhw
yn dal i orfod delio ag ymwybyddiaeth Trydydd Dimensiwn i raddau helaeth-
ness, ac maent yn cael trafferth gyda'r patrymau a'r ymddygiadau hynny
maen nhw'n dod o hyd yma.
Pan fydd ymwybyddiaeth Indigo Oedolion yn gwneud y newid i'r
Sefyllfa grisial neu ymwybyddiaeth, maent yn mynd i mewn i'r Chweched Dimensiwn
ymwybyddiaeth a hadau Ymwybyddiaeth Crist. Maent yn ail-
birthed, yn ymwybodol, fel plentyn Christed neu Magical. Gyda
daw hyn yn ymwybodol o chwareusrwydd bywyd, a'r ddrama
o Ysbryd trwy fodau dynol ar y blaned hon. Yna mae bywyd i gyd
yn cael ei ystyried yn hudol ac yn fendigedig, ac mae pob bywyd yn cael ei gyfeirio a'i ad-
vanced trwy waith ysbryd. Ar y pwynt hwn, mae'r bod yn ddigyfnewid
yn deall yr egwyddor o ildio i lif y mwyaf
tonnau esblygol, tra'n parhau i arfer yr hawl i fod yn greadigrwydd
ar lefel unigol.
Y ymwybyddiaeth Crystal, pan mae wedi aeddfedu digon ar hyn
Yna, gall symud i lefel y Seithfed Dimensiwn, lle
mae ymwybyddiaeth yn agor i natur cenhadaeth ysbrydol y
bod. Mae oedolyn Crystal neu Christed ar y lefel hon yn barod i'w gymryd
ar genhadaeth planedol fel cludwr con- ddimensiwn uwch
ofn i eraill. Gall y gwaith olygu addysgu a gwella -
Ar raddfa fawreddog, neu efallai mai cario'r ynni i mewn ydyw
y maes aurig fel y gall eraill gael mynediad i'r dirgryniadau uwch
yn eu llwybr esgynnol i fyny eu hunain.
Mae gan y Crystal Child and Adult y potensial i agor
yn llawn i'r Nawfed lefel neu'r Ymwybyddiaeth Grist Llawn. Mae hyn yn-
yn corffori lefel yr Wythfed, neu lefel Archetypal, lle mae-
41
Mae gan ing reolaeth lawn dros hanes eu bywyd ar y ddaear, a'r hanes
Nawfed lefel, lle mae'r cyfrifoldeb yn cymryd cyfrifoldeb llawn
stiwardiaeth y Ddaear Planet.
Mae'r potensial wedyn yn bodoli i barhau yn y cyfnodolyn
ney i'r lefel Degfed, lle mae'r bod yn cyrraedd ei Solar
Cyfrifoldebau system; y lefel ar ddeg, lle mae'r Galactic
cyrhaeddir lefel ymwybyddiaeth ac yn olaf, y Deuddegfed lefel,
lle mae Ray Ray o Ymwybyddiaeth Gyffredinol yn agor
bod yn Fyd Cynhwysol Llawn. Mae'r drydedd lefel ar ddeg yn ateb-
yn gosod y Meistr, sy'n mynd i mewn i'r Dirgelwch Dwyfol yn llawn
sbardun ymwybodol o'r Hanfod Creadigol Dwyfol.
Naid Esblygiadol
Fel y gwelir o'r drafodaeth uchod, y Indigo-Crystal
mae antur yn cynrychioli naid esblygol enfawr i'r ddynoliaeth
rhywogaethau. Mae hwn i ddechrau yn nerth enfawr o ymwybyddiaeth, wedi'i adlewyrchu
yn y lliwiau auric a'r mynediad i haenau aml-ddimensiwn
o ymwybyddiaeth mewn unigolyn.
Ond, mae'n rhaid i'r hyn sy'n amlwg yn y cyrff cynnil neu ysbrydol
yn y pen draw, gwnewch ei hun yn amlwg yn yr awyren ffisegol neu'r Ddaear
corff pob unigolyn. Ac yn y pen draw, yn y corff corfforol
o'r blaned ei hun. Indigo a Crystal Mae plant ac oedolion yn
rhan annatod a deinamig o'r naid esblygol i mewn
dyfodol newydd ac aur.
Lefelau ymwybyddiaeth uwch, ymwybyddiaeth o'r rhyng-gyswllt -
gogwydd pob peth a dymuniad i gael grym ac awdurdod
daw bywyd ymosodol yn fuan yn nodweddion pob person
Planet Earth.
42
rhan Dau
y Indigo Oedolion
i Crystal profiad
Mae Plant Indigo wedi bod yn rhan fawr o'r
newidiadau a newidiadau ar y blaned ers y 1970s cynnar.
Mae eu presenoldeb wedi bod yn cynorthwyo'r symudiad i
lefelau cyseiniant dimensiwn uwch.
Fel y mae mwy a mwy wedi eu carcharu, y posibiliadau ar gyfer twf
ac mae newid ym mhoblogaeth oedolion y Ddaear wedi cyflymu
tifold.
Un o brif agweddau cenhadaeth Indigo yw deffro fel
llawer o bobl â phosibl i'w gwir natur fel Angylion Dynol.
Mae hyn yn aml yn cael ei wneud trwy eu rolau fel busneswyr systemau a'u
gwrthod derbyn yr hyn sydd. Ond ar lefel fwy ysgafn, Indigos hefyd
cynnal amledd neu ymwybyddiaeth benodol y mae wedi'i leoli yn y
Pedwerydd a Pumed Dimensiwn. Yr amlder hwn, fel y gwnaeth
y blaned drwy'r maes cynyddol fel Indigos mwy a mwy
yn cael eu rhoi mewn cyrff, yn galluogi pobl eisoes ar y blaned
i dyfu'n gyflymach a mynd i lefelau uwch o ymwybyddiaeth-
ness.
Gwnaed y digwyddiad Cydgyfeiriant Harmonig 1987 yn bennaf -
sible gan amlder uwch yr ynni a gyflwynwyd
gan yr ymwybyddiaeth Indigo sy'n cyrraedd y blaned yn y cyntaf
3
4
ton o'r 1970.
Nid yw hyn yn golygu bod yr Indigos yn gyfrifol am yr Har-
Cydgyfeirio monic. Roedd hwn yn un aml-ddimensiwn, wedi'i gyd-greu
digwyddiad, a oedd yn nodi bod pobl yn ymddangos yn gyfrifol
am eu tynged eu hunain a dyfodol eu planed. Yr Indigos
eu hunain yn rhy ifanc i drefnu'r digwyddiad hwnnw, y rhan fwyaf ohonynt
ohonynt yn ymwneud â 17 neu 18 ar y pryd. Ond mae eu codiad
roedd brwdfrydedd yn cynnal maes a oedd yn galluogi oedolion ar lwybr ysbrydol i
deffro a mynd i'w llawn botensial yn llawer cyflymach nag oedd
meddwl erioed yn bosibl heb ymyrraeth y Indigo con-
ofn.
Felly roedd yr eneidiau Indigo yn rhodd gan y sêr. Daethant
o'r Pleiades, o Sirius, o Arcturus a llawer arall
lleoedd, gan ddod â thonnau cyflymach ac uwch gyda nhw
egni enaid i gyflymu'r broses esblygol ar y Ddaear
y gallai bodau dynol osgoi ffurf negyddol meddyliau
Armageddon a oedd wedi ei raglennu ymlaen llaw i gychwyn yn enfawr
Mae'r Ddaear yn newid. Yna gellid rhoi rhaglen newydd yn ei lle
set arall o ffurflenni meddwl ac egni sy'n addas i'w hailadeiladu -
dod â'r blaned i mewn i ffurf a fyddai'n gartref i angylion dynol,
bodau ysbryd a oedd yn dymuno dal gafael ar ffurf a phrofiad deunydd
bywyd materol fel rhan o'u hesblygiad parhaus.
Roedd y prosesau yn y system solar ei hun hefyd yn optimaidd ar gyfer hyn
ymddangosiad, fel diwedd cylch blwyddyn 26,000 o'r enw cyn-
roedd cession y cyhydedd ar fin cael ei gyrraedd, yn ogystal â'r
diwedd y calendrau Mayan a'r Aifft. Roedd hyn yn arwydd mawr
gellid troi pwynt troi yn Esblygiad ar hyn o bryd os
roedd yr amodau'n iawn ar Planet Earth.
Y genhadaeth Indigo oedd sicrhau bod yr amodau'n iawn ac yn amlwg.
byddai dyn yn derbyn y don Dimensiwn Uwch pan fyddai'n taro,
a pheidio â chaniatáu iddo fynd yn iawn wrthynt. Felly, mae Indigos wedi gweithio
yn anodd iawn i alluogi'r llifogydd o oleuni sydd wedi dod i mewn i'r cynllun-
ac ers y 1970 a 80. Mae eu presenoldeb iawn yn ein plith
wedi bod yn ffactor galluogi. Maent wedi ein dal i mewn a thrwy'r
newidiadau.
Ac yna daeth y Crystal Children ...
Tua 1998 dechreuodd y don gyntaf o Crystal Children gyrraedd.
Roedd y rhain yn eneidiau rhyng-ddimensiwn a oedd fwyaf gartrefol
44
y Chweched Dimensiwn. Fe wnaethant gyflwyno i'r Ddaear yr amlder
o'r Chweched Dimensiwn. Roedd yr amlder newydd hwn yn garri dwys
o amlder Crëiad Cariadon. Y bwriad oedd
er mwyn i'r amlder newydd hwn ddiystyru a dileu'r ofn dwys
amlder a oedd yn bennaf ar y Ddaear. Amlder yr ofn hwn
byddai fwyaf tebygol o sbarduno senarios Armageddon pe bai
gadael i barhau ymysg pobl heb ymyrraeth.
Cafodd yr amledd Dirgryniad Cariad hwn ei gario ar y Ray Gold, a
cyflwynodd y Crystal Children fwy a mwy o'r Ray Gold
i'r blaned wrth i fwy a mwy ohonynt gael eu malu. Mae hyn yn digwydd
wedi eu pledio drwy 2000 i 2002 ac yn parhau i mewn i'r presennol fel
mae mwy a mwy yn cyrraedd.
Mae'r Dirgryniad Cariadon yn greadigol iawn, a bydd yn newid bod
sy'n agored i'w amlder yn gyflym iawn i'w galon
ac yna hyd at amleddau uwch y Chweched Di-
mensiwn.
Ond pwy oedd yn barod? Mae'n debyg bod llawer o bobl. Yr Indigos
wedi gwneud eu gwaith yn dda, ac wedi cynnal y Pedwerydd a'r Pumed Di-
amleddau mensiynol, gan alluogi llawer o bobl a anwyd fel
bodau Trydydd Dimensiwn cyffredin i esblygu'n gyflym a symud i mewn
y Pedwerydd Dimensiwn.
O'r newid hwn mewn ymwybyddiaeth, daeth dysgu Ascen-
sion a'r Corff Ysgafn. Roedd pobl yn cael eu paratoi ar gyfer y
symudiad mwy cyflym a sylweddol a fyddai'n digwydd pan fydd y
Cyrhaeddodd y plant Crystal nifer digonol i ddechrau cyflymu-
i mewn i gae'r Chweched Dimensiwn y Ray Gold neu
Dirgryniad Cariad. Ac oddi yno i mewn i'w bod yn Grist neu Grist
Ymwybyddiaeth.
Dechreuodd y broses hon o ddeffro a symud yn gyflym yn 2001, fel
dechreuodd yr arloeswyr cyntaf oedd yn barod symud yn gyflym. Yr oedd yn
arbrofi mewn esblygiad cyflym, a'r rhai a arweiniodd y ffordd oedd
catapwlted i mewn i broses gyflym o ddadwenwyno ac iacháu. Hyn
prosesu digwyddiad filoedd o flynyddoedd o feddyliau gwenwynig a
patrymau, a'u codi i lefelau newydd o gariad a chreadigrwydd.
Ond nid oedd yn dramwyfa hawdd, gan fod yr uchaf o'r bobl hyn wedi mynd,
po fwyaf y tynnir yn ôl i lawr o'r ymwybyddiaeth ar y cyd,
(a oedd yn dal i fod wedi'i angori i raddau helaeth yn y Trydydd a'r Pedwerydd Isaf
Dimensiynau). Felly, roedd yr hyn a welwyd yn eithaf brawychus.
yn siglo'n rhesymegol rhwng dimensiynau a greodd anghydbwysedd a
45
pryder yn yr eneidiau dewr hynny a oedd yn arwain y ffordd. Mae'r pro-
roedd cess yn anghildroadwy, gan fod y Crystal Children yn dal yr egni a
cynorthwyo'r oedolion sy'n trosglwyddo i ddod o hyd i'w lefel newydd.
Mae'r broses drosglwyddo hon yn mynd rhagddi, a hyd yn oed y rhai sydd wedi gwneud hynny
mae'n rhaid i'r cyfnod pontio weithio i ddal eu hegni ar y newydd hwn
amlder yn erbyn y tynnu magnetig o'r amleddau isaf
gan y rhan fwyaf o'r boblogaeth. Ond wrth i fwy a mwy o drosglwyddo,
ac mae mwy a mwy o blant Crystal yn cyrraedd, mater beirniadol
bydd màs yn ei gwneud hi'n haws byth i eraill wneud eu trosglwyddiad i mewn
ffordd haws.
Mynd i Drawsnewid: Symptomau a
Teimladau
Mae'r trosglwyddiad Indigo i Crystal yn digwydd pan fydd bod yn barod
gadael y dirgryniad Indigo a throsglwyddo i'r uchaf, neu Crystal,
lefel ddirgrynol. Nid yw'r broses hon o dan reolaeth y cyfreithiwr.
meddwl dychrynllyd, neu'r ymennydd chwith, ond mae'n cael ei ysgogi gan yr enaid. Pryd
mae'r enaid yn penderfynu bod y bod yn barod, mae'r broses yn dechrau. Fel
o ganlyniad, efallai na fydd llawer o bobl sydd ar lwybr ysbrydol eto
wedi dechrau trosglwyddo, ac i'r gwrthwyneb, mae rhai pobl sy'n dod o hyd iddynt
efallai nad yw eu hunain yn profi trosglwyddo yn arbennig
agwedd ysbrydol.
Yr allwedd yma yw'r enaid a'r lefel amledd dirgrynol. Pryd
rydych chi'n barod y byddwch yn trosglwyddo, ac wrth i fwy a mwy o bobl
mae'n newid yn gyflymach ac yn haws.
Ond mae nifer o symptomau y mae'n amlwg eu bod yn perthyn i bobl
yn y broses drosiannol. Rhestrir y rhain yma i gynorthwyo
y rhai a allai fod yn mynd drwy'r broses hon i ddeall beth
yn digwydd iddyn nhw.
Oherwydd dwysedd y broses, mae llawer o bobl yn teimlo hynny
maen nhw'n sâl, neu wedi torri i lawr, ac mae llawer yn gofyn am ad-meddygol
ar gyfer anhwylderau nad oes ganddynt ffynhonnell feddygol amlwg. Eraill
ceisio rhyddhad trwy gael presgripsiwn am wrth-iselyddion neu dawelyddion,
nad ydynt yn cael effaith wirioneddol ar y broses.
Oherwydd bod y broses yn cynnwys dadwenwyno a glanhau dwys-
ar y lefelau corfforol, emosiynol a meddyliol
yn aml gan bryder, blinder ac iselder, mae llawer o bobl yn meddwl eu bod nhw
yn sâl, yn isel eu hysbryd neu'n dioddef o ME Nid yw'r rhain yn wir, mae hyn yn unig -
46
trosglwyddiad ysbrydol dwys a chyflym sy'n lle gwych
straen ar adnoddau'r bod am gyfnod.
Dyma symptomau eich trosglwyddiad i'r
Crystal of Angel Angel yn ymwybodol.
Mae yna bobl sy'n gwneud y trawsnewidiad yn gymharol ysgafn
ffordd, ond mae llawer yn profi argyfwng pan fydd hyn yn digwydd. Rhain
fel arfer y bobl sydd wedi dewis agor hyd at yr uchel-
dimensiynau. Ni wneir y dewis hwn yn rhesymegol gan y rhesymeg
meddwl, ond braidd yn ddewis enaid a wnaed mewn ymateb i'r fantais -
egni trosiannol galluog y Ddaear ei hun. Felly, weithiau a
mae person yn cael ei wthio i mewn i newidiadau seicolegol, emosiynol a chorfforol
na allant ddod o hyd i unrhyw esboniad rhesymegol ar eu cyfer. Gall hyn achosi a
argyfwng. Fy mhrofiad i fu'r meddygon a'r syrfëwr uniongred hynny
ychydig iawn o gymorth sydd gan cholegwyr gan nad oes ganddynt unrhyw syniad o beth yw'r
mae person yn profi. Pan fydd profion yn dod yn ôl yn negyddol, y per-
yn aml ystyrir bod mab yn hysterig neu heb ei leoli neu hyd yn oed
sgitsoffrenig.
Mae'r trosglwyddiad hwn yn digwydd yn aml i bobl sydd wedi bod ar spiri-
llwybrau tual ac maent mewn gwell sefyllfa i drin y sifftiau. Fy nisgwyliad
hefyd yw Indigo Children, waeth beth yw eu cyflwr
mae ymwybyddiaeth ysbrydol, yn arbennig o agored i'r digymell -
profiad ous o drosglwyddo neu ddatblygu i ymwybyddiaeth o
dimensiynau uwch. Rhaid imi hefyd ychwanegu bod y defnydd o unrhyw fath o
cyffuriau, sy'n weddol gyffredin ymysg pobl ifanc Indigo, yn aml cyn
yn achosi'r argyfwng trosiannol hwn cyn i'r person fod yn barod iawn i wneud hynny
delio â'r effeithiau.
Isod mae rhestr o'r symptomau a brofwyd yn y broses cri-
sis neu ddatblygiad:
• Sensitifrwydd eithafol sydyn i bobl ac amgylcheddau. Mae
person sydd wedi bod yn gymdeithasol ac yn weithgar o'r blaen yn sydyn
yn canfod na allant fod yn y canolfannau siopa nac yn orlawn arall
Amgylcheddau.
• Cynnydd mewn gallu ac ymwybyddiaeth seicig. Mae'r rhan fwyaf o-
deg yn amlygu yn y gallu i glywed y meddyliau mewnol a
teimladau pobl eraill. Gall hyn fod yn ddigalon os yw'r person yn dychmygu
y gall pawb arall ddarllen eu meddyliau a'u teimladau hefyd.
Hefyd sensitifrwydd eithafol i ynni negyddol mewn rhai amgylcheddau-
pobl neu bobl, gan gynnwys anallu i oddef rhai pobl
a oedd wedi bod yn agos o'r blaen.
47
• Ymosodiadau panig neu bryder. Gall y sensitifrwydd cynyddol hwn arwain
pyliau o banig neu ymosodiadau pryder. Gall y rhain ddigwydd ar unrhyw adeg,
hyd yn oed pan fydd y person yn deffro yn y nos. Yn aml nid oes unrhyw ddilys
rheswm dros yr ymosodiad, er y bydd y person yn aml yn ceisio dod o hyd iddo
rheswm.
• Rhannu neu rannu. Efallai y bydd y person hefyd yn cael ei hun
parthau am gyfnodau hir, dim ond eisiau eistedd a gwneud
dim byd. Gall hyn fod yn boenus i rywun sydd wedi bod o'r blaen
wedi bod yn egnïol a gweithgar iawn. Dyma'r ymwybyddiaeth yn unig-
gan gyfiawnhau treulio mwy o amser yn y dimensiynau uwch a llai
amser yn y 3rd a 4th dimensiynau. Yn gysylltiedig â hyn mae'r angen i wneud hynny
gorffwys a chysgu am lawer yn hirach nag o'r blaen, ac yn gyffredinol araf-
i lawr.
• Pryderon obsesiynol am bobl yn cael eu dinistrio (trwy bol-
lution, diffyg adnoddau, estroniaid, technoleg, ac ati). Mae hyn yn-
gall achosi ymwybyddiaeth aml-ddimensiwn gael mynediad i bob lefel
meddwl y grŵp, gan gynnwys y rhan honno sy'n dal yr ofnau a
pryderon am oroesiad y rhywogaeth. Ers i'r person fod
yn aml yn poeni am eu goroesiad eu hunain, maent yn tueddu i atseinio
gyda'r rhan hon o feddwl y grŵp neu faes morffogenetig.
• Mae angen obsesiwn i ddeall beth sy'n digwydd. Mae hyn yn
gall arwain at y meddwl yn dod yn orweithgar a'r person yn ofni
maent yn colli eu meddwl neu'n dioddef o losgi allan. Hefyd ofn
o fynd yn wallgof a methu ymdopi â bywyd bob dydd yn y
gellir teimlo dyfodol. Unwaith eto, ymddengys nad yw seicolegwyr a meddygon yn gallu gwneud hynny
i gynnig help.
• Iselder am ddim rheswm, neu yn gysylltiedig â'r argyfwng.
Yn aml, dim ond yr ymwybyddiaeth sy'n clirio hen haenau o en-
ergy sydd angen ei ryddhau. Nid oes angen prosesu neu
ail-fyw'r profiad, dim ond gadael i'r corff ryddhau'r egni.
Yn amyneddgar gyda'r broses ac yn gwybod y bydd yn pasio.
• Patrymau cwsg wedi eu torri, yn aml yn deffro hyd at dair gwaith y
nos, yn aml am 3am. Unwaith eto, dim ond yr ymwybyddiaeth sydd yma addasu -
i gylchoedd gweithgaredd newydd. Mae ymwybyddiaeth uwch yn aml yn fwy
yn weithgar gyda'r nos gan fod y dimensiynau is yn dawel ar hyn o bryd.
• Teimlo tonnau egni trydanol rhyfedd drwy'r corff.
Mae'r corff Crystal yn hynod o sensitif, ac yn teimlo'n solar ac yn lu-
tonnau nar, tonnau cosmig, ac egni o'r ganolfan galactic.
Yn aml mae'r egni hyn yn cynorthwyo yn y broses o ailweirio
48
corff i gario egni uwch. Wrth siarad o brofiad, rwy'n gwybod
pa mor anghyfforddus y gall hyn fod. Ond yn y pen draw mae'r corff yn canu-
ffrindiau i ddelio â'r tonnau ynni hyn. Mae'n debyg y gwelwch
maent yn fwy dwys o amgylch y lleuad lawn. Y ffordd orau sydd gen i
dod o hyd i'r ffenomen hon yw mynd allan a sefyll
yn droednoeth ar y ddaear ac yn dychmygu'r egni sy'n rhedeg drwyddo
eich corff ac i mewn i'r ddaear.
• Ystod gyfan o deimladau a phrofiadau corfforol,
fel arfer mae'n ymwneud â dadwenwyno. Y corff crisial
nid yw'n dal unrhyw docsinau, ond mae'n caniatáu i bopeth fynd drwyddo. Mewn gwirionedd
y gamp olaf i fod yn Crystal yw caniatáu popeth i
pasio ymlaen a dal gafael ar ddim byd, cyflwr eithaf dad-
tachment. Ar y cam hwn mae angen i'r corff ryddhau blynyddoedd o wenwynig
gwastraff, boed yn gorfforol, emosiynol neu feddyliol Mae'r datganiad yn al-
ffyrdd drwy'r corff corfforol, sy'n cyflwyno symptomau o'r fath
fel blinder dwys, poenau yn y cyhyrau a'r cymalau (yn enwedig yn y cluniau
a pengliniau, cur pen, (yn enwedig ar waelod y benglog), a
poenau gwddf ac ysgwyddau.
• Pendro a digonedd.Mae hyn oherwydd eich bod yn uwch
cyflwr ymwybyddiaeth. Mae angen i chi ddod yn gyfarwydd â bod yn y rhain
lefelau ac aros yn seiliedig ar yr un pryd. Mae'r teimladau hyn
yn tueddu i gynyddu gyda fflerau solar a lleuadau llawn hefyd.
• Mwy o archwaeth a phwysau. Mae hyn oherwydd
mae angen llawer iawn o egni ar y corff i bweru'r broses hon.
• Y gallu i weld y tu hwnt i'r llenni. Hynny yw, i ddod yn ymwybodol
o wirodydd, devas, ETs ac angylion fel realiti, ac i gyfathrebu
gyda nhw. Gall hyn fod yn frawychus iawn os nad yw'r person yn gyhuddo-
yn ymwybodol o'r math hwn o ymwybyddiaeth ddimensiwn arall.
Sgiliau Ymdopi ar gyfer y Pontio
Y cyngor gorau y gallaf ei roi yw derbyn y broses a gwneud
peidiwch â gwrthsefyll. Mae fy nhrosglwyddo fy hun wedi bod yn digwydd am bron i dri
blynyddoedd. Cefais fod yr allwedd yn dderbyniol. Fe wnes i obeithio fy mod i'n mynd
deffro un diwrnod a theimlo'n normal eto. Dim ond pan oeddwn i'n
cefais fy nharo na fyddwn i byth yn teimlo'n normal eto fel yr oeddwn i wedi'i adnabod, fy mod i
yn gallu teimlo'n fwy cyfforddus yn fy lle newydd ac i
ymdopi'n well. Yna gallwch ddechrau archwilio'r antur neu'r
ochr gadarnhaol y wladwriaeth newydd hon.
49
Isod ceir rhai awgrymiadau ar gyfer delio â'r trosglwyddiad
argyfwng:
• Byddwch yn heddychlon gyda'r hyn sy'n digwydd i'ch bodolaeth. Rydych chi
bod yn grisial. Term arall ar gyfer hyn yw Christed be-
Mae hyn yn cyfeirio at fynediad aml-ddimensiwn gyda mynediad llawn iddo
naw dimensiwn, ac efallai hyd yn oed dair ar ddeg. Fy mhrofiad i yn hyn o beth
pwynt yw bod rhai pobl ond yn agored i 5D, eraill yn mynd drwodd
6D. Os byddwch chi'n cyrraedd 6D yna mae'n debyg y byddwch yn cyflawni
ymwybyddiaeth 9D lawn yn ystod yr oes hon, os nad yn y dyfodol agos iawn.
Beth yw braint a bendith!
• Byddwch yn garedig â chi'ch hun a magwch eich hun. Cofiwch, fel
Crystal yw bod gennych gydbwysedd cyfartal o egni'r fam
ac egni'r tad. Mae'r fam yn dweud, yn meithrin eich hun fel chi
yn faban newydd-anedig, oherwydd mewn gwirionedd dyna chi. Byddwch chi
angen amser i dyfu mewn nerth a dysgu sgiliau eich newydd
amgylchedd. Mae ymddiriedaeth yn bwysig iawn yma. Fe wnes y newid fel a
person sengl, hunangynhaliol yn fy musnes fy hun gydag ychydig iawn
adnoddau. Roeddwn i'n ofni y byddai fy nghyflwr ffisegol yn atal
fi o ennill digon i oroesi. Ond cefais fy nharo er hynny
proses, ac yn dal i gael fy nghartref ac rwyf bob amser wedi cael digon,
er y bu rhai galwadau agos.
• Peidiwch â chymryd cyffuriau o unrhyw fath os gallwch ei helpu. Yn amlwg
os ydych chi ar feddyginiaeth ar gyfer eich iechyd, yna bydd angen i chi wneud hynny
parhau. Ond peidiwch â chymryd cyffuriau hamdden o unrhyw fath, y rhain
yn gwaethygu'r broses ac fe allech chi fynd ar goll yn y
dimensiynau uwch. Hefyd ceisiwch ymdopi heb gyffuriau gwrth-iselder neu
tawelwyr, er, unwaith eto, os ydych chi ar y rhain bydd angen
cyngor meddygol ac ni ddylai eu hatal yn unig. Y llwybr gorau i
yw cymryd meddyginiaeth homeopathig a naturopathig, ac mae gen i
Canfu fod Treuliau Blodau yn ddefnyddiol iawn hefyd.
• Osgoi torfeydd a lleoedd gorlawn. Yr wyf wedi perffeithio crefft
y blitz siopa wythnosol awr er mwyn gofalu am fy anghenion
heb dreulio gormod o amser mewn amgylcheddau blinedig a gwenwynig.
Yn raddol byddwch yn gallu goddef mwy a mwy o sylw
yr amgylcheddau hyn. Yr allwedd yma, wrth gwrs, yw cynnal eich un chi
heddwch a chytgord mor gryf, yn hytrach na chael eu heffeithio
yn ôl yr amgylchedd, rydych chi'n effeithio ar yr amgylchedd mewn ffyrdd cadarnhaol.
Mae'r person Crystal bob amser yn dal ac yn cario ynni cadarnhaol, ond
byddwch yn dysgu ei ddefnyddio mewn ffyrdd hynod bwerus unwaith y bydd gennych
ennill eich cydbwysedd a gallu symud ymysg pobl eto
yn rhwydd.
50
• Aros yn wastad ac yn ganolog. Gall hyn fod yn heriol iawn
y rhai sy'n ymgyfarwyddo ag ymwybyddiaeth ddimensiwn uwch. Chi
yn aml byddant yn teimlo'n benysgafn ac yn ofod. Ceisiwch roi sylw llawn i'r
agweddau corfforol a bywyd ar fywyd. Yr allwedd yma yw gwario
amser ar ymarfer corff, cerdded, bwyd a galwedigaethau artistig. Peidiwch
treulio oriau o flaen y teledu neu eu colli mewn gemau cyfrifiadurol. Rhain
dim ond er mwyn cynyddu'r diflastod y bydd yn gwasanaethu.
• Treuliwch gymaint o amser ag y gallwch y tu allan i natur. Byddwch chi
dod o hyd i dreulio amser mewn awyr iach a heulwen yn helpu i gryfhau-
jw.org cy y cyrff newydd. Hefyd mae'r devas yno i gefnogi eich pro-
yn rhoi'r gorau iddi.
• Bwyta'n syml! Bwytewch gymaint o lysiau a ffrwythau ffres â phosibl.
Fe'm hysbyswyd gan ganllawiau bod reis a llysiau brown
y math gorau o fwyd ar gyfer y corff newydd hwn. Ond yn fwy diweddar rwyf wedi
symud ymlaen i bysgod ffres a llysiau organig. Rwy'n dod o hyd i'r deiet hwn
egni a chydbwyso i mi, ond pob person sy'n gwneud
yn y pen draw bydd yn rhaid i'r pontio benderfynu pa fwydydd sydd orau
ar gyfer eu cyrff. Fy nghyngor sythweledol yw bwyta ffres ac organig os
yn bosibl. Bydd llai o docsinau i'ch corff eu prosesu. Sut-
erioed, mwynhewch eich blysiau, rwyf wedi amrywio o calamari i
cacen siocled. Nid dyma'r amser i ddeiet. Mae angen enfawr ar eich corff
symiau o faeth i danwydd y prosesau rydych chi'n eu pasio
ond. Gallwch hyd yn oed roi pwysau, ond bydd angen i chi dderbyn
mae hyn yn rhan o'r newid.
• Yn olaf - Dathlwch eich trosglwyddiad. Rydych chi'n dod yn Ga-
dynol lactig, y cam nesaf yn esblygiad dynol! Rydych chi'n mynd i mewn
i mewn i'ch genedigaeth.
CROESO CARTREF, ANGEL DYNOL!
51
rhan Dau
Dod i Yn ysgafnach:
Y Corff Crystal Oedolion
a'r Ynni Newydd
Unwaith y bydd person wedi trosglwyddo o'r Trydydd Di-
realiti rhanbarthol i'r wladwriaeth Indigo ac yna
i'r wladwriaeth Crystal, byddant yn gweld bod bywyd yn wahanol iawn -
d. Ysgrifennwyd y bennod hon i gynorthwyo'r rhai sydd mewn
pontio Indigo i Crystal, a hefyd y rhai sydd wedi
cwblhau eu trosglwyddiad.
Mae llawer yn ei chael hi'n anodd dod o hyd i ffyrdd o ymdopi â'r ffordd newydd o fyw.
Yr allwedd gyntaf yw deall bod ffordd o fyw Crystal yn wahanol iawn -
o'r hen ffordd o fyw yn y Trydydd Dimensiwn, ac ni allwch
mynd ymlaen i fyw fel y gwnaethoch o'r blaen. Mae rhai newidiadau penodol
Rhaid i chi ddigwydd wrth i chi ddod yn ysgafnach mewn corff, meddwl ac ysbryd. Chi
yn dod yn olau ei hun, wrth i chi gymryd eich rôl ymwybodol fel
Angel Dynol.
Mae'r Angel Dynol neu'r corff Crystal yn ysgafnach na'r hen ddyn
corff. Mae'n cludo ac yn trosglwyddo mwy o olau ar amleddau uwch.
Mae hefyd yn trosglwyddo'r amleddau aml-ddimensiwn newydd i gynorthwyo
eraill i ddechrau eu cyfnod pontio hefyd. Ond pan ddywedwn “ysgafnach”
nid ydym o reidrwydd yn golygu pwysau. Llawer o blant Crystal a
Mae oedolion yn weddol gadarn ac yn llawn stoc. Mae hyn yn eu cadw yn seiliedig ar
2
5
yma yn eu cyrff. Y ysgafnder yw gallu'r corfforol
ffurf i ddal a throsglwyddo golau ar amleddau uchel.
Yn y bennod hon byddaf yn trafod sut y gellir mynegi ysgafnder
y Lefelau Corfforol, Emosiynol / Meddwl ac Ysbrydol.
Y Corff Corfforol
Ar y lefel hon mae dwy agwedd sy'n hanfodol bwysig
cynnal iechyd y cerbyd corfforol. Mae'r rhain yn ddeiet a
ymarfer corff. Bydd llawer ohonoch yn dweud nad ydych chi'n teimlo fel arfer,
mewn gwirionedd, y cyfan yr ydych am ei wneud yw cwsg. Ond gall ymarfer corff eich helpu chi
torri trwy hyn i ffordd fwy cytbwys o fyw.
DEWIS: Yr egwyddor o fwyta yn yr Ynni Newydd yw bwyta fel
yn agos at ffynhonnell y golau â phosibl. Mae hyn yn golygu bwyta'n uchel
ar y gadwyn fwyd. Yn bennaf mae bwyd planhigion yn ardderchog gan fod planhigion
transmute golau i mewn i glwcos i'w fwyta gan bobl drwy'r pro-
cess ffotosynthesis. Felly bwyta ffrwythau a llysiau, ffres a
yn organig os yn bosibl, yn fwy tebygol o sicrhau bod eich bwyd corfforol
yn ffynhonnell dda o olau.
Rydym hefyd wedi canfod bod y corff Crystal fel petai angen mawr
llawer o brotein. Ond dylai hyn fod yn brotein o ffynonellau llysiau os
codlysiau, ffa, ffacbys a phys cyw posibl. Os ydych chi'n ymarfer
cyfuno bwyd (peidiwch â chymysgu protein â charbohydradau) y byddwch chi
dewch o hyd i'r bwydydd hyn yn hawdd eu treulio.
Ceisiwch ddileu'r bwydydd hynny sy'n drwm o'ch deiet
yn farw o ran eu gwerth golau, megis eu prosesu a'u darlledu -
bwydydd nience. Hefyd osgoi alcohol, melysion, diodydd caffein a the
a choffi. Yfwch lawer o ddŵr glân pur a the llysieuol.
Fe welwch wrth i chi ddod yn fwy cyfarwydd â'ch Crystal
cyflwr, bydd yr angen i symleiddio eich bywyd a'ch diet yn cryfhau.
Byddwch yn dechrau mwynhau bwyta ar y lefel syml iawn hon.
Bydd eich corff yn ymateb trwy gael mwy o egni a bod yn fwy
wedi'i seilio pan fydd ymchwyddiadau dwys o egni yn mynd drwodd. Dyma
oherwydd bydd gennych y cryfder a'r gwytnwch corfforol yn awr
i ddelio â'r egni amledd uchel wrth iddo fynd trwy'ch
corff.
Mae egwyddor symlrwydd hefyd wedi cael ei bwysleisio gan y Crys-
• Plant eu hunain mewn deunydd wedi'i sianelu. Mae hefyd yn gwneud
53
synnwyr i ddewis eich bwyd yn ôl egwyddor foesegol a moesol
plesiau, fel bwyta dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch, a pheidio â bwyta tu hwnt i hyn
pwynt. Hefyd dewiswch fwydydd sy'n cael eu tyfu neu eu ffermio mewn ffyrdd sydd
yn unol â'ch dealltwriaeth newydd o'r cyd-gysylltiedig-
o bob peth. Ceisiwch leihau'r dioddefaint a'r ecsbloetio
yn y gadwyn fwyd. Gall fod yn ystum fach ar eich rhan chi, ond mae'n ystum
bydd yn creu patrwm ynni y gall eraill ei ddilyn.
Mae byw'n gydwybodol yn golygu bod yn ymwybodol o bopeth a ddefnyddiwch.
Yn ymwybodol o sut y cafodd ei gynhyrchu ac yn ymwybodol o sut y daeth
i chi. Mae gwneud y mathau hyn o ddewisiadau yn golygu bod gennym ddiddordeb ynddo
cyflwr y blaned a'r holl fodau teimladwy sy'n byw arni,
ac rydym yn cydnabod y gall ein dewisiadau unigol wneud gwahaniaeth i
y cyfan.
YMARFER: Mae defnyddio'ch corff corfforol mewn ymarfer corff hefyd yn
porthor yn y wladwriaeth Crystal. Gan fod yr egni Crystal mor pow-
yn fwriadol ar y lefelau ysbrydol a meddyliol / emosiynol, mae'n rhaid i'r corff
cael eu cadw ar dun ac yn iach.
Ni allwch fyw yn eich pen a threulio'ch bywyd o flaen teledu
set neu gyfrifiadur. Os gwnewch y pethau hyn o gwbl, yna rhaid iddynt fod
ymarfer corff yn gytbwys.
Os nad ydych yn ymarfer eich corff, pŵer yr egni Crystal
bydd symud trwyddo yn sicrhau eich bod yn dod yn wag a'ch bod yn parhau i fod
a chyffyrddiad â realiti.
Yn aml, mae'n rhaid i mi gynghori pobl i wneud ymdrech ymwybodol i ail-wneud
troi at eu cyrff a dechrau bod yn bresennol yn eu bywydau eu hunain.
Mae rhai pobl yn treulio blynyddoedd yn y cyflwr cyfnos hwn oherwydd eu bod
ddim yn ymwybodol mai'r cyfan sydd ei angen yw cryfhau'r corfforol
corff fel y gall osod y Crystal energy.
Nid oes rhaid i'r ymarferiad fod yn wyllt nac yn drefnus, gall fod
mor ysgafn â cherdded neu nofio am hanner awr. Ond rhaid iddo fod
rheolaidd a chyson.
I'r rhai sydd â mwy o ddiddordeb mewn gwahanol fathau o ymarfer corff, rwy'n
yn argymell y canlynol:
• Ioga: dyma fy ffefryn personol fy hun. Mae Ioga yn ardderchog
ffordd o dynhau'r corff a sicrhau bod ynni da yn llifo drwyddo
anadlu. Os ydych chi'n ymarfer 20 munud o ioga bob dydd ar ddeffro,
54
fe welwch wahaniaeth mawr yn eich gallu i ymdrin â'r egnïol
gofynion y dydd.
• Pilates: Ffurf ysgafnach ar ymarfer corff, sydd hefyd yn dda ar gyfer canolbwyntio
egni i'r corff ac ymdrin â'r gofod.
• Tai Chi: Hefyd yn dda ar gyfer tôn y corff ac ystwythder, ac ar gyfer ffocws-
canu a symud egni drwy'r corff.
• Cerdded Enaid: Mae hwn yn fath o ymarfer corff a ddatblygwyd gan ffrind
o fi sy'n Indigo ag ADHD. Mae'n golygu bod mewn natur
a rhoi sylw llawn i ble rydych chi a'r hyn yr ydych yn ei weld. Y
egwyddor yw mynd â'ch enaid am dro a dod â'ch corff ar hyd.
Nid yw'n ymwneud â symud pellteroedd mawr na gweithio chwys, ond
am fod yn bresennol ar hyn o bryd ac arsylwi beth sy'n digwydd
pening o'ch cwmpas. Bod yn llifo ar hyn o bryd. Hwn yw
ffordd dda o sicrhau eich bod yn parhau i ganolbwyntio ar eich corff a'ch bod chi
yn seiliedig ac yn dawel.
Y Cyrff Emosiynol / Meddwl
Wrth i ni symud yn ddyfnach i'r New Energies, ein hen ffordd o fyw
yn dadfeilio. Rydym yn dod yn ymwybodol bod cymaint o beth
roeddem yn tybio y byddai bob amser yno, bellach. Rydym yn gweld
y rhithiau a adeiladwyd gennym ar ein hen ffordd o fyw, ac yr ydym yn ffilmio-
i ffwrdd oddi wrthynt ac i ryddid.
Wrth i ni wneud hyn, rydym yn aml yn profi tristwch a cholled wrth i ni adael
mynd o bethau a oedd yn ganolog i'n bywydau. Ac rydym yn profi
symptomau iselder a phryder.
Yn yr un modd, mae'r anhrefn o'n cwmpas yn dwysáu fel pobl sy'n dal i fod
mae di-dor yn dod yn fwyfwy dryslyd ac ofnus.
Mae rhai pobl Crystal yn sensitif i'r ofn sydd heb ei ddatrys, a gallant
ei godi a'i effeithio gan ei ddwyster.
Rydym yn cael ein hyfforddi gan Spirit i fodoli neu fod mewn ffordd newydd.
Mae'n ffordd o ymddiriedaeth a dibyniaeth lwyr ar arweiniad Ysbryd
a'r deyrnas Angelic. A ffordd o ryddhau'r angen am ego i
bod mewn rheolaeth.
Rhaid i ni adael i ni adael i Dduw, fel y dywed yr ymadrodd.
55
Mae hyn yn anodd i lawer o bobl, ond po fwyaf y byddwch chi'n gwrthwynebu
mae'n newid yn fwy anodd eu bod yn dod. Po fwyaf y byddwch chi'n caniatáu
po fwyaf y maent yn tueddu i lifo.
Fel bodau Crisial mae angen i ni ymarfer arferion cadarnhaol a chadarnhaol
meddwl yn ymwybodol. Mae hyn yn golygu byw mewn deffroad a chydymdeimlad
ffordd frawychus. Rhaid inni fod yn ymwybodol o'r hyn yr ydym yn ei feddwl, ei wneud
a dweud ar unrhyw adeg benodol a sut mae hyn yn effeithio ar ein hunain
a'r rhai y byddwn yn dod i gysylltiad â nhw.
Mae cymaint o bobl yn byw mewn morose a digalon ac yn llawn ofn
gwladwriaethau. Mae'r Crystal yn gwybod bod y rhain yn rhithiau sy'n seiliedig ar
ofn. Pan fyddwch yn fwy ymwybodol, ceisiwch fynegi
yr hyn yr ydych yn wirioneddol yn gariad, llawenydd, harmoni a heddwch. Gadewch i'ch preswylydd
Byddwch yn fendith i bob person yr ydych yn ei gyfarfod. Caniatewch y golau
hynny yw i chi bwysleisio'r ofn sydd ynddynt.
Er mwyn gweithredu fel hyn mae'n rhaid i ni ddatblygu meddyliau ac emosiwn-
arferion rhanbarthol o feddwl a theimlad llawn hyder ac ymddiriedaeth.
Mae fy mantra personol fy hun yn cael ei gymryd o gyfrinair canoloesol o'r enw
Julian o Norwich, a oedd bob amser yn cadarnhau hynny Pawb yn Dda-bawb -
bydd popeth yn iawn. Mae hwn yn ddatganiad o ymddiriedaeth na
waeth beth sy'n digwydd, mae cynllun uwch a fydd yn gweithio i'r
da iawn. Ein rôl ni yw caniatáu i'r cynllun hwnnw ddatblygu dim ots
beth yw e.
Cofiwch hefyd y llinellau o'r Desiderata: Rydych chi'n blentyn i
y Bydysawd, dim llai na'r coed a'r sêr, mae gennych hawl
i fod yma. Ac a yw'n glir i chi ai peidio, heb os nac oni bai
mae pennill yn datblygu fel y dylai.
Y Lefel Ysbrydol
Yr her i bobl Crystal nawr yw byw gwir eu bywydau
Ysbrydolrwydd aml-ddimensiwn.
Bod yn olau mewn calon, meddwl ac ysbryd.
Er mwyn bod yn olau yn yr Ynni Newydd, mae'n rhaid eich bod wedi cydnabod
a dod i delerau â'ch egni cysgod eich hun a hynny
o'r Gydweithfa Dynol. Dylai'r gydnabyddiaeth hon hefyd fod yn lletya
wedi'i bledio gan drugaredd a chariad dwfn i chi'ch hun ac i chi
eraill.
56
Bydd bod yn berchen ar eich cysgod eich hun yn eich galluogi i ddeall pam
mae cymaint o ofn yn y byd, a hefyd i ddeall sut
gall dal eich cysgod eich hun mewn cydbwysedd helpu i wella a symud
yr ofn hwnnw. Pob unigolyn sy'n agor ei galon i dosturi
ac mae symud y tu hwnt i ofn yn helpu i wella'r ymwybyddiaeth fwy
y ddynoliaeth.
Unwaith y byddwch yn byw y tu hwnt i ofn, gallwch fyw yn y presennol tragwyddol a
profiad gwirioneddol o foment pŵer y Nawr. Byddwch yn llifo
a newid gyda'r llifau mwyaf. A bod y Crystal yn sensi-
yn cyfrannu at y newidiadau yn yr egni, ac yn ymddiried ac yn caniatáu ac yn wir
yn hwyluso'r newidiadau.
Yn olaf, mae'r Grisial yn gwybod beth yw holl bwrpas ein hôl-
yw archwilio pwy a beth y gallwn ni fod.
RYDYM YN GOLAU! GWNEUD, GWERTHUSO A THYFU.
Er mwyn profi realiti yn llwyr mae angen i ni fod yn greadigol
a chwareus yn y ffordd yr ydym yn byw ac yn meddwl ac yn.
Archwilio ein potensial creadigol fydd yr antur fawr nesaf i mewn
datblygiad yr Ymwybyddiaeth Crystal!
Angylion Dynol newydd eu torri,
lledaenu eich adenydd a
caniatáu i chi hedfan!
57
rhan Dau
Llywio
Realiti Aml-Dimensiwn:
offer ar gyfer Ffordd newydd of Byw
Wrth i Crystal Beings basio drwy'r broses hon o drosglwyddo a
esgyniad i realiti aml-ddimensiwn, maent yn newid
ar eu cyrff ysgafn ac esgyn i ffyrdd newydd o fyw
a bod. Maent yn dod yn aml-ddimensiwn, ac yn alluog
gweithredu ar amleddau uwch o ymwybyddiaeth ymwybodol.
Wrth iddynt gyrraedd y lefelau newydd hyn, mae llawer ohonynt yn
canfod eu hunain heb yr offer ar gyfer rheoli'r gwir iawn
cyfyng-gyngor corfforol ac emosiynol sy'n rhan ddyddiol o'r
torri i mewn i fyw aml-ddimensiwn. Nid yw'n hawdd. Y
mewn gwirionedd, mae oedolion sy'n gwneud y newid yn ysgrifennu'r sgript
i eraill eu dilyn. Mae hwn yn gam esblygol newydd, a phob un
cam ymlaen yw torri tir newydd yn llythrennol.
Yn y bennod hon, byddaf yn cynnig rhai offer ar gyfer rheoli bywyd bob dydd fel
Crystal Being.
Y Galon yw'r Allwedd
Mewn ystyr go iawn, calon y galon yw'r allwedd a'r porth
i aml-ddimensiwn. Os nad yw'r galon ar agor, ni fyddwch
yn gallu esgyn i lefelau uwch o ymwybyddiaeth.
8
5
Gellir disgrifio'r tair allwedd i agor chakra'r galon fel:
• Dilynwch eich Angerdd: Nid oes dim yn ein cloi allan o'r pefriog
daw golau o olau ar y dimensiynau uwch yn fwy effeithiol
nag yn dilyn ffordd o fyw fel arfer oherwydd ein bod bob amser
gwneud hynny, neu oherwydd ei fod yn ddisgwyliedig gennym ni.
Pan fyddwn yn wirioneddol rydd, gallwn ddeall ein rhyddid
a dewis mynegi ein hunain mewn ffyrdd sy'n atseinio
pwy ydym ni.
Gan fod cynifer ohonom yn byw bywydau arferol, yn aml mae angen i ni wneud hynny
cymerwch amser i ddarganfod beth yw ein diddordebau, cyn y gallwn
dilynwch nhw. Dyma pam mae cymaint o bobl yn gollwng allan o ca-
yn mynegi ac yn cymryd amser i ailddiffinio pwy ydyn nhw a sut maen nhw'n byw.
Caiff y Ddaear Newydd ei llenwi â phobl angerddol sy'n creu llawenydd!
Ond mae hyn yn cymryd amser, ac mae angen i ni roi ein hunain drwy'r amser
Mae angen i ni ddod o hyd i'n hangerdd a'n llawenydd a gwella'r clwyfau hynny
yn ein hatal rhag bod yn hunan angerddol hanfodol.
• Gwrando ar Eich Llais Mewnol, Eich Clyw: Rwy'n aml yn meddwl bod hyn yn digwydd
gwir ystyr y cysyniad o ddychwelyd y Dduwies, y
ynni benywaidd. Yn ein hen fywydau ynni, cawsom ein dysgu i wrando
i'n ego, i lais rhesymol y rhiant. Dywedodd y llais hwn wrthym
i ddiystyru ein llawenydd a chydymffurfio â'r hyn a ddisgwylir gennym ni
gorchymyn i ffitio i mewn a bod yn ddiogel.
Yn eironig, pan fyddwn yn gwrando ar lais mewnol yr Hunan Uwch, rydym ni
bob amser yn ddiogel. Ond mae'n rhaid i ni ailddysgu'r sgil hon a'r ymddiriedaeth ynddi
y sgil hwn. Pan fyddwn yn caniatáu i'n llais mewnol fod yn ganllaw i ni, mae'r mir-
bydd acles yn digwydd. Llais y Mewnol yw'r Dduwies o fewn. Caniatáu
hi i arwain, a bydd yn dangos dawns y goleuni i chi. Ac yna
gall eich ego / hunan-resymegol adeiladu'r strwythurau i gefnogi'ch
realiti newydd. I wneud hyn mae angen i ni fod yn ymwybodol o'r ciwiau o uchel
Er bod ein hagweddau uwch yn siarad â ni mewn breuddwydion, trwodd
pobl, llyfrau, anifeiliaid neu ddigwyddiadau eraill yn ein bywydau. Mae angen i ni wneud hynny
dechreuwch ddarllen y negeseuon eto. Bod yn ymwybodol o'r ymwybyddiaeth
yn crybwyll yn ein realiti sydd â gwybodaeth neu negeseuon i ni.
• Ymarfer Tosturi, Goddefgarwch a Dealltwriaeth: Mae'r rhai
mae calonnau agored bob amser yn barod i wrando ar eraill a heb
deall bod eraill yn adlewyrchu ein realiti presennol. Os gallwn
symud heibio dicter, diffyg ymddiriedaeth ac ymddygiad ymosodol, i mewn i le o empa-
dy a deall, fe agorwn y galon chakra.
59
Yr allwedd yw deall bod y person arall yn agwedd ohonoch chi
a'ch realiti. Sut rydych chi'n rheoli ac yn ymateb i bobl eraill yw a
drych o sut rydych chi'n trin eich hun a'ch realiti. Pan fyddwch chi
yn gallu trin eich hun â chariad a thrugaredd anogol, yn unig
yna a fyddwch chi'n gallu trin eraill yn yr un modd. Felly, byddwch yn garedig
i chi'ch hun, a bydd y gweddill yn dilyn.
Siarad Eich Gwirionedd, Yr Ysgol
Y sêr
Siarad ein gwir yw swyddogaeth chakra gwddf iach. Hyn
yw ein hysgol ni i ddimensiynau uwch. Bydd yn ein galluogi i esgyn
cyflyrau ymwybyddiaeth uwch a chreu cyswllt rhwng y
amleddau uwch a'n realiti materol.
Yn aml, mae'r hwyliau yn newid a'r gofod meddwl sy'n trawsnewid
mae pobl yn teimlo, o ganlyniad i newidiadau cyflym rhwng dimensiynau lle
nid oes ysgol. Rydym yn llythrennol yn disgyn rhwng dimensiynau, ac yn teimlo
wedi blino'n lân ac yn ddryslyd. Adeiladu ysgol a all fynd â ni
mae codi a dod â ni i lawr yn bwysig.
Mae hyn hefyd yn ymwneud â'r cysyniad o seilio aml-ddimensiwn
realiti. Os na fyddwn ni'n ymwreiddio ein hunain, gallwn fynd ar goll mewn a
byd breuddwyd sydd heb unrhyw ffordd o gysylltu â'r byd materol. Y
mae chakra gwddf yn creu'r bont ddimensiwn sydd ei hangen arnom.
Y ddau gysyniad allweddol yma yw:
• Gonestrwydd Emosiynol a Bod yn Agored: Byddwch yn barod i fynegi eich
teimladau… pob un ohonynt… dim gemau trin neu agendâu cudd.
Wrth i ni ddod i gysylltiad mwy â'n teimladau a'n calon
mae chakras yn agor yn llawn, bydd yn amhosibl chwarae llawdrin
gemau beth bynnag. Bydd pobl yn deall y cymhellion yn reddfol
o bobl eraill heb iddynt fod angen eu mynegi erioed.
Yn gysylltiedig â hyn mae hunanymwybyddiaeth. Mae angen i ni fod yn ymwybodol o'n his-
patrymau ymwybodol o drin a rheoli, a bod yn barod i wneud hynny
eu rhyddhau ar gyfer patrymau derbyn a llif mwy iach.
Mae angen i ni fod yn barod i ganiatáu i'r wyrth bywyd ddatblygu gyda-
angen rheoli a gorfodi ein disgwyliadau ar eraill neu ar
digwyddiadau.
• Derbyn Gwirionedd Eraill: Mae yr un mor bwysig, pryd
adeiladu'r ysgol hon, er mwyn gallu derbyn gwirionedd pobl eraill-
60
dyfarniad allan. Rhaid i ni wrando'n wirioneddol, sef y derbyniol neu'r fenyw-
agwedd inine ar y weithred o siarad.
Ar gyfer yr ysgol hon mae un na allwn ei hadeiladu'n unig. Mae'n gyd-greu
prosiect. Rydym yn ei adeiladu i ni ein hunain, ond rydym yn gwahodd eraill i'w rannu
ac yn ei dro i adeiladu ysgolion ar gyfer eraill.
Yn y modd hwn gallwn ein galluogi i gyrraedd lefelau uwch fyth o gydymffurfiaeth.
ofn fel grŵp, sef Llwybr Esblygiad Cydwybodol.
61
rhan Tri
Byw tu hwnt Illusion:
Realiti Ymwybodol
REATION
C
Un o brif ganlyniadau'r Trawsnewid Indigo-Crystal,
neu'r broses esgynnol, yw bod pobl wedi bod-
gwn i ddeffro mewn niferoedd mawr. Maent wedi dechrau ail-edrych
maent yn creu eu realiti eu hunain trwy eu meddyliau
a dyheadau.
Mae bod yn ymwybodol ac yn effro yn golygu bod yn gwbl ymwybodol ohono
beth rydych chi'n ei feddwl a'i wneud bob amser, ers ansawdd eich
bydd meddyliau'n pennu ansawdd eich realiti.
Mae pobl bob amser wedi creu eu gwirionedd eu hunain neu
realiti. Ond yn eu cyflwr anymwybodol neu gysgu, mae ganddynt
ddim yn ymwybodol o'r gwirionedd hwn. Maent wedi anghofio pwy a
beth ydyn nhw. Yn enwedig, eu bod yn grewyr pwerus o
ffurfiau meddwl a all ddod yn realiti.
Pan fydd dyn yn deffro ac yn dod yn ymwybodol, maen nhw
hefyd yn ymwybodol eu bod bellach yn gyfrifol nid yn unig
am eu realiti eu hunain, ond hefyd am y realiti ar y cyd yr ydym ni
creu bob dydd ar y blaned. Bywydau dynol ymwybodol
2
6
gydag ymwybyddiaeth nid yn unig o'u lles eu hunain, ond hefyd o ran eu lles
o fodau dynol eraill ac o'r blaned gyfan.
Y Cydwybod
a Chreu Realiti:
The Illusion of the Old Paradigm
Pobl sy'n byw yn gyfan gwbl o fewn realiti Trydydd Dimensiwn
byw gydag ymwybyddiaeth o realiti sy'n gyfyngedig iawn,
ac o'i gymharu â bod yn cysgu neu'n anymwybodol. Yn hyn
dywedwch eu bod yn dychmygu eu bod yn unigolion ar wahân, estron, a
nad ydynt yn gallu gweld bod pobl yn gysylltiedig nid yn unig â phob un
arall, ond i'r blaned y maent yn byw arni.
Mae pob dyn sy'n fyw yn gysylltiedig â phob dyn arall
drwy'r Cydwybod maes. Mae hyn yn cael ei rannu
maes ynni lle mae'r holl syniadau a chredoau, yn y gorffennol, yn bresennol
a dyfodol, yn cael eu storio. Mae gan bob person fynediad at hyn, al-
er nad yw pob person hyd yn oed yn ymwybodol o'i fodolaeth. Dim ond
mae pobl ymwybodol, ymwybodol ac effro yn deall y powdwr-
realiti erchyll y Cydwybod, a sut mae'n ail-wneud
lates i bob un ohonom. Crëir ein realiti ar y cyd
y Cydwybod. Y rhai sy'n ymwybodol ac yn ymwybodol
mae effro yn gallu cyfeirio ynni a syniadau yn ymwybodol
a thrwy'r Ymwybyddiaeth ar y Cyd, i hwyluso
proses o Esblygiad Cydwybodol or ddyrchafael mae hynny'n dod
newidiadau i'r Blaned ar hyn o bryd. I fod yn Realiti Ymwybodol
Crëwr ar hyn o bryd bydd yn gwbl ymwybodol o'ch cyd-destun eich hun.
y broses hon o Esblygiad Cydwybodol.
Yn y Yr hen baradig trydydd dimensiwn o realiti, bodau dynol
yn byw heb unrhyw ymwybyddiaeth o'r Cydwybod -
a sut y bu iddynt gyfrannu ato yn eu bywyd amrywiol -
amser.
Mae gan bobl 3D ymwybyddiaeth linellol iawn. Fel
canlyniad, ar ôl sawl oes, byddai dyn yn anghofio beth oedd e
neu ei bod wedi creu mewn oes flaenorol. Ar fod yn ail-addurno-
ed, byddent yn dychmygu bod beth bynnag yw eu straeon realiti nhw
eu haddysgu yn wir ac yn absoliwt ac yn cael eu trosglwyddo
o ffynonellau uwch.
Ond, mewn gwirionedd, mae bodau dynol eu hunain wedi creu'r duwiau
ac angylion a chrewyr a meistri esgynnol. Mae nhw
dim ond agweddau ar ein Ymwybyddiaeth Uwch ein bod yn en-
63
cownter yn amser breuddwydio Dimensiynau Uwch realiti
y tu hwnt i'r Trydydd Dimensiwn. Y rhai a deithiodd yn y
Gelwir amser breuddwydion yn broffwydi, meistri ac yn dysgu-
a daeth eu dysgeidiaeth yn ysgrythurau cysegredig a'u
daeth proffwydoliaethau ac addysgu yn wirionedd sanctaidd. Ymhen amser, fe
dechreuodd dynion gyfarch y dysgeidiaeth hon ac fe wnaethant anghofio hynny
roedden nhw hefyd yn gallu cerdded yn yr amser breuddwyd a dod â'r gwir yn ôl
os dymunant. Maent yn colli golwg ar y ffaith bod y gwirionedd hwnnw a
roedd dysgeidiaeth yn ddatguddiadau parhaus, a daethant yn sownd
mewn hen ddysgeidiaeth a hen fersiynau o realiti dynol sydd
roeddent yn galw crefydd.
Yn anffodus, dechreuodd llawer o bobl roi eu pŵer i ffwrdd
dysgeidiaeth o'r fath. Fe wnaethon nhw anghofio pwy oedden nhw, a nhw
wedi cael y pŵer i alw dysgeidiaeth newydd a syniadau newydd fel
esblygwyd.
Daeth bodau dynol trydydd dimensiwn yn gaeth yn y meddwl
ffurfiau, syniadau neu systemau yr oeddent wedi'u creu mewn bywydau blaenorol.
Roeddent yn galw'r systemau hyn yn grefydd, economeg, gwleidyddiaeth, ac roedd yn
theori, athroniaeth ac ati, ac fe wnaethant ganiatáu iddynt bennu sut
byddai eu bywydau. Fe wnaethant anghofio eu bod wedi creu'r rhain
ffurflenni, ac y gallent eu newid. Yn hytrach, byddant-
daeth yn gaeth iddynt, ac felly daethant yn rymus
anhapus. Dyma pryd y galwyd y Starchildren i mewn,
i helpu i dorri allan o'r syniadau a'r syniadau hyn sydd wedi ymwreiddio
ffurflenni a chaniatáu ar gyfer egni a syniadau newydd.
Un o agweddau'r ffurflen feddwl o'r enw crefydd, yw hynny
creodd ffurflen feddwl fyd-eang yr ydym yn ei galw'n a Termina-
Rhaglen. Dyma oedd y gred bod rhywbryd yn y
yn y dyfodol, byddai cymdeithas ddynol yn cael ei therfynu mewn ffordd dreisgar.
Mewn rhai senarios, roedd hyn yn cynnwys dinistrio treisgar
y blaned. Mewn sefyllfaoedd eraill, cafodd duw dialgar ei gosbi-
i fodau dynol am eu ffyrdd drwg a phechadurus. Y Terfyniad hwn
Yn gyffredinol gosodwyd y rhaglen ar gyfer diwedd yr Ugeinfed Ganrif-
tury a dechrau'r unfed ar hugain. Y cyfnod lle
rydym nawr.
Mae'r Starchildren wedi ein helpu i ddeffro'n gyflym, eu cymryd
cyfrifoldeb am yr hyn yr ydym wedi'i greu, ac i wrthsefyll ac ailymddangos
gosod y Rhaglenni Terfynu gyda'r hyn y gellir ei alw
a Rhaglen Barhad. Maent wedi ein helpu i ryddhau ein-
o'r ddrama hon o'n creadigaeth ein hunain, ac i ddechrau
ei ddisodli â gweledigaeth y Ddaear Newydd.
64
Mae'r canlynol yn neges wedi'i sianelu a dderbyniwyd
o'r Crystal Children am y newid hwn yn ein go iawn
creu ity:
Neges gan y Crystal Children i'r Peo-
ple o Planet Earth trwy Celia Fenn
Annwyl Bobl Planet Earth,
Rydym ni, y Crystal Children, yn cyrraedd yn eich plith chi
rhifau cant. Rydym wedi dod i'ch helpu i eni'r Newydd
Y Ddaear. Mae'n amser. Ond wrth i ni weithio mor galed i ddod a dod ag ef
yn yr egni newydd, rydym am i chi ddeall yr ynni
dynameg ar y Ddaear ar hyn o bryd. Cynifer ohonoch wedi ennill-
der pam nad yw'n ymddangos bod dim byd yn symud mwy, a pham rydych chi'n teimlo
mor flinedig ac anhapus. Ni allwch ymddangos eich bod yn cysylltu â'ch
canllawiau ac angylion, ac nid ydych yn gwybod pa ffordd i droi
dim mwy.
Rydym eisiau i chi wybod bod y rhai ohonoch sy'n gweithio yn ysgafn -
Mae pawb, a'r bodau Indigo-Crystal, i gyd wedi tyfu'n anhygoel
yn gyflym. Mae llawer ohonoch wedi agor i fod yn aml-ddimensiwn-
bodau sional ac yn llwyr effro. Mae'r twf cyflym hwn wedi tak-
twyllo arnoch chi, ac rydym yn eich annog i ymlacio a gorffwys, yn hyn o beth
cam nad oes angen cymaint i chi ei dyfu, ag y bydd yn llawn
yn ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd o'ch cwmpas.
Yn y neges hon rydym eisiau esbonio i chi beth sy'n digwydd -
i mewn i'r Ddaear ar hyn o bryd, a sut rydym ni yma i helpu
chi yn y cyfnod hwn. Wrth i fwy a mwy ohonom gyrraedd, daw'n
haws i ni ac i chi ddal egni'r Ddaear Newydd.
Wedi'i raglennu i hunan-dinistrio? Rydym eisiau i chi ddeall
bod y Ddaear wedi'i rhaglennu i hunan-ddinistrio ar hyn
amser.
Gan bwy? Wel, chi'ch hun, er iddo ddigwydd a
amser maith yn ôl, ac mae'n debyg eich bod wedi anghofio yn eich amser hir
taith ymgnawdoliad.
Y rhaglen fwyaf pwerus sy'n rhedeg ar hyn o bryd yw'r
Cristnogol Armageddon rhaglen. Yn y Beibl Cristnogol
yn cael ei broffwydo y bydd amser o'r enw Dyddiau olaf
ac yna bydd rhyfel byd-eang terfynol a fydd yn dod â gwych
dinistr, caledi, tlodi a marwolaeth.
65
Yna mae yna raglenni a chalendrau eraill sy'n dangos
mai dyma'r adeg o'r diwedd ac y bydd y ddynoliaeth yn awr
dioddef dinistr a diweddglo treisgar.
Mae rhan o'r rhaglenni Cristnogol ac Oes Newydd yn cynnwys yr ar-
gwrthdaro planed o'r enw Wormwood neu Nibiru, a fydd yn sbarduno
cataclysm gwych ar gyfer yr hil ddynol.
Mae'r rhaglenni hyn i gyd yn seiliedig ar gred bod pobl
yn y bôn, yn ddrwg ac yn ddinistriol, ac y byddant yn y pen draw
dinistrio eu hunain. Yn y pen draw wedi dod yn awr!
Rydym ni, y Crystal Children, eisiau i chi ddeall bod y rhain
nid oes rhaid i raglenni ddod yn realiti. Nid ydynt yn dod
o Ffynhonnell Uwch, maent yn dod o'ch Cydweithfa eich hun
Ymwybyddiaeth.
Chi yw crewyr eich realiti eich hun, ac mae gennych chi
creu'r rhaglenni hyn.
Rydym ni, y Crystal Children, wedi dod i ddangos i chi ei bod yn amser
i ryddhau'r rhaglenni hyn sy'n ennyn ofn a disodli
gyda rhaglenni adnewyddu ac ail-eni newydd.
Y Tri Chwestiwn a'r Rhyfel Ffurf Ffurfiol
Mae tri chwestiwn yr hoffem eu cyflwyno a
trafod gyda chi:
• Allwch chi ddeall bod y rhaglenni hyn sydd gennych
ac nid yw ofn yn wirioneddau anochel? Nid ydynt yn ddim mwy
na ffurflenni meddwl sydd wedi ennill pŵer trwy gael eu bwydo
ynni dros filoedd lawer o flynyddoedd.
• Allwch chi ddeall bod y ffurflenni meddwl hyn yn rhedeg
a'ch rheoli chi?
• Allwch chi ddeall eich bod wedi creu'r ffurflenni meddwl hyn
ac y gallwch eu NEWID?
Ar yr adeg hon, mae rhyfel yn cael ei ymladd ar ddyfnder mawr
lefel yn eich Ymwybyddiaeth ar y Cyd rhwng yr hen
meddwl am ffurfiau terfynu, a'r ffurfiau meddwl newydd o
ail-eni ac adnewyddu.
66
Os cawsoch eich gadael i'ch dyfeisiau eich hun, byddech yn ceisio
wedi llwyddo i ddod â'r blaned i ben erbyn hyn.
Ond yr oedd y rhai yn eich plith a dyfodd ac a ddechreuodd ddadwneud
deall nad oedd hyn yn angenrheidiol. Ac felly anfonwyd help,
trwy eneidiau datblygedig y Starchildren, a fyddai
eich helpu i wrthsefyll yr amlder terfynu hwn sy'n bwydo
ofn, a rhoi amlder creadigol yn ei le yn seiliedig ar gariad.
Nid oes rhaid i'r Ddaear Newydd gael ei eni trwy ddinistr
ac ofn, gall fod yn ddatblygiad heddychlon lle mae un ffordd
o gael ei ddisodli gan un arall. Ni, y Plant Crystal,
wedi dod i sicrhau y gall hyn fod.
Nid yw The End yn anochel
Erbyn hyn mae llawer o bobl ddeffroad ar y blaned
sy'n deall bod crefydd yn rym grymus. Crefydd
tyfodd o amgylch yr angen dynol i ddeall y sanctaidd
ac agweddau goleuol bywyd. Dechreuodd fel dathliad
o fywyd dynol a'i berthynas ag ef natur a'r Holl Hyn
Is.
Ond dros amser daeth yn system reoli yn seiliedig ar ofn. Mae'n
dechreuodd eich dysgu i chi eich bod rywsut yn ddrwg ac yn ddrwg,
a bod bywyd mewn ysbryd gymaint yn well na bywyd mewn dyn
corff. Ac oherwydd hynny dechreuoch chi fod yn anfodlon
bywyd daear, sydd eisiau bod mewn ysbryd yn hytrach. Fe wnaethoch chi golli eich gafael
eich realiti corfforol a materol eich hun ers i chi hefyd
colli llawenydd bywyd materol. Fe wnaethoch chi ganiatáu clefydau a byrrach
yn byw, oherwydd mewn gwirionedd nid oeddech chi eisiau bod ar y ddaear
mwy.
Fe wnaethoch ddyfeisio cysyniadau fel pechod a karma i esbonio
pam roedd bywyd mor anodd a pham y cawsoch eich dal
yma, pan fyddai'n well gennych fod mewn ysbryd. Ychwanegodd y rhain atoch chi
eich crefyddau, a daethant yn rhan o'ch system gred
am pam roeddech chi yma.
Fe wnaethoch chi hefyd ddechrau gwahanu oddi wrth y blaned, ac i weld
y blaned yn ddiwerth, gan ei bod yn rhy bwysig, ac fel chi
bywyd materol dirmygus yr oeddech chi'n ei ddirmygu'r Blaned ac felly dechreuodd
ei weld yn sâl ac wedi gwisgo allan ac angen ei derfynu
hefyd. Ac felly dechreuoch chi broffwydo'r diwedd fel y byddech chi
bod yn rhydd.
67
Ond yr eironi yw na chawsoch eich dal. Roeddech chi eisiau bod
yma, fe wnaethoch chi anghofio'r ffaith honno pan gyrhaeddoch ar y ddaear a
Dywedwyd wrthyf pa mor ddrwg oeddech chi a pha mor sâl oedd y ddaear.
Mae'n bryd sylweddoli nad yw'r straeon hyn yn wir ac nad ydych yn gwneud hynny
Mae angen i chi deimlo eu bod wedi'u dal yn y systemau cred hyn.
A wnewch chi ddeall, annwyl rai, bod CHI wedi creu crefydd a
cred grefyddol, a bod yr angylion a bodau uwch sydd
nid oedd gweithio gyda chi yn ddim mwy nag agweddau ar eich Uwch
Selves yn y cyd. Roeddent yn arwyddion o CHI yn
ysbryd.
Pan fyddwch chi'n sianelu deunydd, rydych chi'n cysylltu â'r
Ffynhonnell wybodaeth uchaf y Collective of Planet
Ddaear.
Deall Mae gan Ysbryd berthynas anodd erioed
gydag amlygiad materol a pherthnasedd. Nid yw Ysbryd
bob amser yn deall profiad dynol, a phan fyddwch chi'n dad-
tawelwch eich bod am fod yn rhydd o fywyd materol a'r blaned
ei hun, yna bydd eich angylion yn eich helpu i sefydlu'r senario hwn
ar ffurf meddwl fel y gall ddod yn realiti.
Dyma pam mae cymaint ohonoch yn dod o hyd i'ch tywyswyr a'ch angylion
peidio â chysylltu â chi y dyddiau hyn. Yr agwedd honno o'ch-
Erbyn hyn nid yw pobl bellach yn siŵr beth yw dymuniad pobl. Mae'n
aros i weld a fyddwch chi'n dewis terfynu, fel origi-
wedi'i gynllunio'n nally, neu a fyddwch chi'n dewis parhau
rhaglen Planet Earth ar ffurf adnewyddu.
Ond mae'n rhaid i CHI benderfynu a rhaid i CHI wneud y dewisiadau!
Mae'r Agweddau Uwch a elwir yn angylion yn aros am EICH PENDERFYNIAD fel ag y mae
i ble y byddwch chi a beth rydych chi ei eisiau i'ch planed.
Rydym yma i helpu i sicrhau bod digon o bobl yn dewis
ar gyfer parhad. Gyda phob Plentyn Crystal sy'n cael ei eni ,-
mae pleidlais arall ar gyfer parhad wedi'i chofrestru yn y cyd. Rydym ni
eisiau i chi wybod bod parhad digonol eisoes
pleidleisiau i ffurfio pleidlais màs critigol. Gall hyn greu'r
llwybr i Ddaear Newydd, hyd yn oed nawr.
Sut mae'r Ffurflenni Meddwl yn Rhedeg Chi
Nid yw'r rhaglenni terfynu wedi llwyddo oherwydd
68
mae digon o Weithwyr Ysgafn a Phlant Indigo-Crystal
yma i ddal y cydbwysedd.
Ond rydym am i chi fod yn ymwybodol, oni bai eich bod yn GWNEUD,
gall y rhaglenni hyn eich rhedeg o hyd, maent yn cynhyrchu rhai penodol
emosiynau a theimladau a gynlluniwyd i sbarduno anobaith torfol a
yn y pen draw, hunanladdiad torfol, fel petai, fel y mae pobl yn ei gael
yn barod i redeg eich senarios Armageddon terfynol.
Mae'r ffurflenni meddwl hyn yn gorwedd yn y Gydweithfa Gydweithredol Dynol-
ness, ac yn cael pŵer oddi yno. Efallai na fyddwch yn ymwybodol
ohonynt yn eich bywyd bob dydd, ond oherwydd ein bod i gyd yn gydymdeimladol.
wedi eu hesgeuluso drwy'r grŵp neu Ymwybyddiaeth ar y Cyd, y rhain
bydd syniadau'n sbarduno yn ein hisymwybod drwy'r amser.
Mae hyn yn aml yn ffynhonnell y straen a'r dicter a'r anobaith
bod llawer o bobl yn teimlo ar hyn o bryd.
Mae pobl yn teimlo nad oes digon ar gyfer eu hanghenion, maent yn ofni
clefyd a marwolaeth, maent yn ofni henaint, maent yn brwydro i gynnal
perthnasoedd ac maent wedi dod i ben yn gyffredinol. Maent yn teimlo
effeithiau'r rhaglen derfynu fel y dywed yr END.
Na, nid Y DIWEDD. Mewn gwirionedd mae'n Ddechreuad Newydd. Dylai
byddwch yn amser o lawenhau a dathlu. Ond rydym yn deall
sut mae cynifer ohonoch yn dal i gael trafferth gydag effeithiau
eich rhaglenni terfynu.
Ond peidiwch â gadael i'r rhaglenni hyn eich rhedeg. Rhaid i chi ddod yn
ymwybodol bod yna ddyfodol gwahanol a gallwch wneud gwahanol
dewisiadau ar gyfer NAWR ac ar gyfer y DYFODOL.
Rydym am i chi ddeall y Dwyrain Canol oedd yr enedigaeth-
lle mae llawer o'r rhain yn ffurfiau terfynu meddwl, a
y Dwyrain Canol yw'r man lle mae'r syniadau hyn yn parhau
yn dal i redeg mewn grym llawn. Mae llawer ohonoch yn aros yn anesmwythder
ar gyfer yr Ail Ryfel Byd a'r Armageddon terfynol.
Deallwch nad oes rhaid ichi danio'r realiti hwn. Fel
mae mwy a mwy o bobl yn dewis parhau, y
Bydd ANGEN am y gwrthdaro yn y Dwyrain Canol yn gollwng, fel y bydd
y gwrthdaro ei hun. Dim ond oherwydd bod y gwrthdaro yn angenrheidiol y mae angen y gwrthdaro
mae rhaglen ffurflenni meddwl ar gyfer Armageddon yn ei gwneud yn ofynnol iddo fod
felly.
69
Creu'r Ffurflenni Meddwl Newydd
Rydym ni, y Crystal Children, yma i'ch helpu i greu newydd
meddyliwch ffurfio ynni yn seiliedig ar ailenedigaeth ac adnewyddu. Gall
bod yn broses araf, yn dibynnu ar faint o bobl sy'n dal y
ynni a faint o blant Crystal sy'n cael eu geni, ond bydd
llwyddo. Mae'r foment feirniadol eisoes wedi mynd heibio.
Rydym am i chi gofio faint ohonoch chi a aeth drwy dre-
twf twf ysbrydol mendous rhwng 2000 a 2003.
Hwn oedd yr amser pan oedd cymaint ohonoch yn pleidleisio drosto
parhad trwy uwchraddio eich hun i aml-ddimensiwn
gweithredu a deffro i bwy oeddech chi'n wirioneddol. Yr oedd
hefyd yr amser pan ddechreuon ni gyrraedd i gynyddu nwm-
bers ar y blaned i'ch helpu gyda'ch sifft a sicrhau
cofrestrwyd y rhaglen barhad a dechreuodd redeg -
ning.
Cafodd eich pleidleisiau eu bwrw, ac egni parhad oedd
wedi cofrestru. Cafodd y rhaglen derfynu ei chanslo gan eich
ymdrechion. Ond mae'n ymledu yn yr Ymwybyddiaeth ar y Cyd drwodd
y rhai sy'n dal i fwydo'i egni drwy fwydo'r crefyddau a
sectau sy'n dal i danysgrifio i'r ddysgeidiaeth hon.
Eich cyfrifoldeb chi yn awr, fel Gweithwyr Ysgafn, a ni, yw'r Crystal
Plant, i helpu i ddal gweledigaeth y Ddaear Newydd ac i
cynorthwyo'r broses geni.
Bydd yn digwydd, ond dim ond pan fydd yn dibynnu arnom ni, a pha mor gadarn
gallwn ddal y weledigaeth a chaniatáu i'r rhaglen newydd hon fod yn hael
bwyta yn y Cydwybod.
Mae parhad ar Lefel Uwch
Rydym hefyd am i chi wybod bod y rhai ohonoch sydd wedi pleidleisio
ar gyfer y parhad mae senario hefyd wedi cytuno i uwchraddio
eich cyrff egnïol i'r lefel uwch a elwir yn aml-
dimensiwn. Mae llawer ohonoch wedi gwneud y newid yn barod,
ac mae llawer mwy ohonoch eto i fynd drwy'r broses hon.
Y rhai sydd eisoes wedi trawsnewid, a'r Crystal Chil-
Bydd dren, yn cynorthwyo'r rhai sy'n dal i orfod mynd trwy'r pro-
cess.
Mae'r broses hon yn cynnwys gwella'ch holl fywyd blaenorol / plentyn mewnol
70
clwyfau ac agor eich maes egnïol i'w gwmpasu
y tri chakras ar ddeg o'r Angel Dynol Christed newydd fod-
yr hyn y mae bodau dynol yn dod iddo.
Yn raddol, bydd y Ddaear yn llenwi â bodau goleuni sy'n aml-
Angylion Dynol dimensiwn, yn ymwybodol o bwy ydynt a pham
maen nhw yma. Byddant yn byw gyda chalonnau agored ac yn rhannu
a charu eu holl fodau. Byddant yn anrhydeddu'r blaned
a chreu baradwys o harddwch. Nefoedd ar y Ddaear. Nid yw
rhy bell i ffwrdd. Yn wir, bydd yn ymddangos o fewn eich oes.
Nawr yw'r amser anodd, gan fod cynifer ohonoch ill dau yn pontio'r
dau realiti, ac yn wir, dônt yn bont i'r go iawn newydd
ity i lawer o bobl.
Y rhai ar y Ddaear sydd wedi dewis peidio â mynd i mewn i'r realiti newydd
Mae'n debyg y bydd ty yn byw eu bywydau allan mewn ffordd arferol. Ond
ni fyddant yn gallu dychwelyd i'r Ddaear, gan y bydd y Ddaear yn dod i mewn
dim ond yn y dyfodol y derbyniwch Grisial Aml-Dimensiwn neu Christed fod-
. Bydd y rhai nad ydynt yn trosglwyddo yn cael eu rhyddhau
i barhau â'u hesblygiad ar ryw fyd arall lle maen nhw
yn gallu parhau â dysgu Trydydd Dimensiwn. Daear yw dim
yn hirach fel ysgol ar gyfer y Trydydd Dimensiwnoldeb, mae'r rôl honno ar ben.
Mae Earth wedi esgyn ac mae bellach yn gartref euraid i Human
Angylion. Sicrheir y realiti hwn. Rydym yn eich gwahodd i weithio gyda ni
helpu i greu'r Ddaear Newydd.
Creu'r Ddaear Newydd: Dewis Ymwybodol
Aileni a Pharhad
Er mwyn i'r Ddaear Newydd eni yn ein hymwybyddiaeth, rydym ni
Mae angen i ni ryddhau ein cred “mai dyna sut y mae. Dim byd
ar y Ddaear heddiw ni ellir ei newid. Ganom ni. Rydym yn unig
rhaid i ni hawlio ein grym fel crewyr ein realiti ein hunain yn neu-
i ddechrau creu'r realiti newydd hwn.
Ni fydd yn digwydd dros nos. Bydd yn broses araf i mewn
y byddwn yn gweithio i adennill y balans a gollwyd ar y cynllun-
et. Y camau cyntaf a gymerwyd gennym i ddod o hyd i'r cydbwysedd oedd
i groesawu'n ôl y Dduwies yn ein plith. Gwnaethom sylweddoli hynny
ar ôl miloedd o flynyddoedd o batriarchaeth a hierarchaidd.
gion, roeddem wedi colli ein synnwyr o bwy a beth oedd hi. Fel
dychwelodd yn ein plith trwy ddirgryniadau Indigo-Violet
Unwaith eto, fe ddechreuodd Ray Arian, dan ofal y Starchildren
i agor i'r man lle mae'r Dduwies yn llywyddu.
71
Fe wnaethon ni agor i dawelwch, rhannu, meithrin, derbynioldeb a
cariad diamod. Dechreuon ni weld ein hunain, unwaith eto,
fel rhan o gyfanrwydd, yn rhan o deulu nad oedd yn ddim mwy na
cyfryngu teulu niwclear, ond y teulu Planedau cyfan sydd
yn cynnwys anifeiliaid, coed, planhigion, pysgod, creigiau, cefnforoedd ac eraill
pobl. Yn wir, y cyfan sydd. Gwelsom ein bod i gyd yn rhan o
yr undod, a dechreuon ni symud yn ôl i gariad.
Yn y man hwn o ymwybyddiaeth o undod, y cyffroadau cyntaf
o Ymwybyddiaeth Crist. Daeth llawer yn ymwybodol o'r cyntaf
amser mewn miloedd o flynyddoedd o ddyletswydd i'r blaned. Maent yn wir
roedden nhw ddim yn awyddus i gyfoethogi eu hunain, neu hyd yn oed
i dyfu eu hunain. Yr hyn a ddaeth i'r amlwg oedd ymwybyddiaeth o
y grŵp, o rannu, ac o ymrwymiad i rywbeth-
yond yr hunan. Ac eto, ar yr un pryd, ymrwymiad i'r
mae iechyd a lles yr hunan yn hanfodol i'r iechyd
a lles y blaned hefyd.
Dechreuodd ffordd newydd o fyw ymddangos. Ffordd o fyw wedi'i seilio
yn yr ymwybyddiaeth hon o gyfrifoldeb planedol. Ffordd o
bywyd yn seiliedig ar fywyd syml ac anniben. Bywyd oedd
tawel a heddychlon, ac yn seiliedig ar ysbryd yn hytrach nag mewn cymar -
rialism. Bywyd lle'r oedd y profiad o helaethrwydd yn
wedi'i fesur nid gan faint o gyfoeth materol yr oeddech chi'n gallu ei gael
cronni, ond yn hytrach gan yr heddwch mewnol ac allanol a
cariad yr oeddech chi'n gallu ei greu yn eich bywyd. Mae'n ffordd o fyw
y tu hwnt i economeg, yn seiliedig ar gariad ac ymddiriedaeth.
Y sianel ganlynol, a dderbyniwyd drwy'r Rainbow Children,
yn helpu i ddiffinio beth fydd y ffordd newydd hon o fyw i ni:
Brodyr a chwiorydd dynol anwylaf, rydym yn dod â hyn atoch
saets o lawenydd a grym ar hyn o bryd, oherwydd ein bod nawr
dod ag egni newydd pwerus i'r blaned. Y powdwr yw
y HEART, ac wrth i Venus drawsnewid eich haul, y gwryw
ac egni merched yn ymdoddi i brism o olau'r Enfys,
ac rydym ni, y Rainbow Children, yn dechrau gwreiddio ein pŵer
i mewn i'r Ymwybyddiaeth ar y Cyd.
Mae ein neges yn syml. Mae'n gofyn amdanoch chi, ein cawl hynaf-
wyr a chwiorydd, i wneud newid dwfn yn eich ffordd o feddwl -
ing, teimlad a byw. Rydym am i chi sylweddoli ein bod ni, y
Mae Starchildren, wedi bod yn dod i'ch planed mewn tonnau
ymgnawdoliad ers y 1970. Rydym wedi bod yn dod i ddangos
72
chi sut rydych chi wedi symud allan o gydbwysedd a sut rydych ei angen
dychwelyd i gydbwyso fel y gall eich planed ddychwelyd i'r bal-
ance.
Dangosodd y plant Indigo i chi pa mor anhyblyg ac anhyblyg a
yn ddinistriol yr oeddech chi wedi dod yn ei sgil. Dangosodd y Grisialau i chi sut
roeddech chi wedi cau ac yn ddi-ffael roeddech chi wedi dod, ac ni, y Rainbow
plant, yma i'ch dysgu sut i agor eich calonnau a
yn wir yn teimlo'r galon fawr sy'n curo yng nghanol yr Uni
pennill. Gyda phob pwls pelydrol, mae'r Bydysawd yn symud
egni'r Tad Dwyfol / Mam, a phob un ohonoch
yn derbyn y tonnau hyn o olau aur ac arian. Y tonnau hyn
o egni pelydrol yw'r allwedd i agor eich calon i'r
gwirionedd pwy a ble rydych chi.
Byw yn y digonedd
Mae pobl wedi anghofio sut i fyw'n helaeth. Mae gennych chi
creu byd lle mae'ch syniad o helaethrwydd yn berthnasol
gormodedd. Rydym am i chi wybod nad yw hyn yn wir.
Mae gormodedd yn gyflwr o'r enaid a'r bod. Fe'i diffinnir fel
bodlonrwydd a heddwch a'r wybodaeth y byddwch yn
mae gan ffyrdd ddigon. Mae'n gyflwr mewnol o ymddiriedaeth a chydbwysedd
sy'n amlygu fel cydbwysedd allanol yn y byd materol.
Mae gan lawer ohonoch ddigon i ddiwallu eich anghenion, ac eto i chi
yn dal yn anfodlon oherwydd eich bod yn teimlo y dylech chi gael mwy.
Y dylech chi gael digon i gwrdd â'ch dyheadau hefyd.
Ond mae'r rhan fwyaf ohonoch, ar hyn o bryd, wedi cau mor agos at eich gwir chi
yn tybio nad ydych wir yn gwybod beth yw eich dyheadau. Chi
dychmygwch fod dyheadau yn cael eu cyflawni trwy gyfrwng maniffestoau deunydd-
Yn wir, weithiau mae hyn yn wir. Ond mae awydd yn symud-
meddylfryd yr enaid tuag at hunan-archwilio a hunan-ddarganfod,
gwybod eich hun fel estyniad i Bŵer Dwyfol. Mae'n wir
ychydig sydd i'w wneud ag arian neu eiddo materol. Mae awydd
antur o'r ysbryd yn seiliedig ar galon agored.
Fe'ch anogir yn awr i ryddhau'ch angen am ormod
defnydd materol ac i ddysgu crefft byw syml.
Ac yn hyn o beth, dysgu sut i rannu eich adnoddau. Yn wir, mae hyn yn wir
nid yw'n ymwneud ag arian, ond am adnoddau. Ac mae planed yn
system lle mae'n rhaid i adnoddau fod yn gytbwys a'u rhannu
y gellir cefnogi pawb sy'n byw ar y blaned, fel y
mae ator yn bwriadu. Mae'n Gyfraith Gyffredinol y bydd planed ond yn caniatáu
73
y boblogaeth y gall ei chefnogi. Gall eich planed gefnogi
pob dyn, ond rydych chi'ch hun wedi creu tlodi a
clefyd oherwydd na allwch reoli eich adnoddau. Chi
wedi cau eich calonnau ac wedi mynd i ofn, ac yn ofni genedigaethau
trachwant a dicter. Ar y blaned hon mae yna rai sy'n wych
cyfoeth na allant ei ddefnyddio o bosibl, a llawer sy'n byw
mewn tlodi dwfn ac anobaith. Mae'n amser deffro ac agor
eich calonnau. Nid oes angen i unrhyw un fyw mewn tlodi, ailadroddwn, y
blaned yn cefnogi pob math o fywyd sy'n dewis ymgartrefu
fan hyn.
Rydym ni, y Rainbow Children, yn dod ag egni'r cydbwysedd unwaith eto.
Ynghyd â chi byddwn yn cydbwyso'r ddaear, y cefnforoedd a
yr awyr, yn ogystal â chalonnau dynol, a chreu cyflwr gwirioneddol
digonedd eto.
Tlodi neu Symlrwydd
Gwyddom fod llawer ohonoch yn dweud bod y Bydysawd yn ddiderfyn a
y dylech chi gyd brofi digonedd, ystyr
cyfoeth a chysur sylweddol. Nid yw hyn o reidrwydd
felly. Yr holl wareiddiadau doeth sydd wedi cerdded eich planed
wedi deall yr angen i gerdded yn ysgafn ar y ddaear, i
gwnewch gyn lleied o ddifrod â phosibl a rhannu adnoddau â nhw
yr holl fodau byw. Maent wedi deall hynny tra bo'r Uni-
mae pennill yn ddiddiwedd mewn termau egnïol, mae planedau yn ddeunydd cyfyngedig
systemau. Ond maent yn systemau hunan-adnewyddu, ac os ydynt
bydd yn cael ei reoli a'i reoli'n dda a bydd yn parhau i ddarparu ar ei gyfer
pawb sy'n byw arnynt.
Nid tlodi yw byw'n syml. Dim ond ymwybyddiaeth o sut
nid yw eich penderfyniadau ynghylch sut i fyw a gweithredu yn bersonol yn unig,
ond yn effeithio ar bawb sydd o'ch cwmpas. Os ydych chi'n defnyddio ac yn caffael
yn ddall, rydych chi'n tarfu ar y cydbwysedd trwy gymryd mwy na
rydych chi ei angen. Bydd gan eraill lai nag sydd ei angen arnynt, oherwydd a
mae cyfraith prif blaned cydbwysedd wedi cael ei thorri. Os bydd eraill
mae gennych lai, bydd gennych lai mewn rhyw ffordd, efallai'n emosiynol
neu yn ysbrydol. Dyma sut mae anghydbwysedd yn creu anhapusrwydd,
i bawb brofi'r anghydbwysedd, i bawb yn rhan o'r cynllun-
system ysgythru.
Rydym yn eich annog i ddechrau meddwl amdanoch eich hun fel citi planedol-
zens, nid yn unig fel trigolion eich gwlad arbennig chi.
Efallai y byddwch yn teimlo'n ddiogel ar yr adeg hon, ond ni fyddwch byth
bod yn wirioneddol felly nes bod pawb ar y blaned yn gallu dweud bod hyn yn wir.
74
Dechreuwch fod yn ymwybodol o'r genhadaeth a wnaethoch o'r blaen
cawsoch eich geni, i fod yn stiward y blaned ac i ofalu
y blaned. Meddyliwch o ran y blaned, ac nid eich ardal chi yn unig
eu lles personol eu hunain. Yn wir, dim ond trwy fod yn ymwybodol
o lesiant planedol allwch chi fod yn sicr y byddwch chi'n creu
lles personol o gwbl. Ar gyfer y ddau yn gydgysylltiedig, maent
yn rhan o'r UNDEB sy'n bodoli rhwng pob peth.
Llwybr Syml Tosturi, Harddwch a Cariad
Mae'r Rainbow Children yn dod i'ch dysgu i gerdded y llwybr hwn.
Dysgu sut i garu a gwerthfawrogi eich hun. Byw fel petaech chi
gwerthfawr. Coginiwch a magwch eich hun, gyda bwyd da, cyn-
gwaedu, amseroedd chwareus a chariad. Wrth i chi weld y gwerth radiant hwn
yn eich pen eich hun, dysgwch ei weld mewn eraill. Maent i gyd yn mynegi'r
egni dwyfol o'r galon fyd-eang fawr.
Pan fyddwch chi'n gwerthfawrogi pobl eraill byddwch yn teimlo eu hanghenion a'u hanghenion
teimladau fel pe baent yn eiddo i chi'ch hun, er eu bod nhw. Maen nhw
yw mynegiadau o'r un galon sydd hefyd yn curo yn y ganolfan
o'ch planed. A dyna CHI, brodyr annwyl dynol a
chwiorydd.
Pan fyddwch chi'n teimlo anghenion pobl eraill, rhannwch yr hyn sydd gennych chi.
Gall hyn fod yn berthnasol, ond gall fod yn egni, yn fendith-
eich amser a'ch cariad, neu fendith eich ymwybyddiaeth
na fyddwch chi bellach yn cyfrannu at ddioddef ar y blaned
trwy anwybodaeth, ofn neu drachwant. Mae'n ymwybyddiaeth, yn gysyniad.
ymwybyddiaeth frwdfrydig nad ydych chi ar wahân yn unig -
ual, ond un o lu o ymadroddion dwyfol sy'n cydfodoli
hanfod.
Yn syml, myfyrwch yn ddyddiol ar fodlonrwydd, heddwch, llawenydd, a hynny
bod eich anghenion yn cael eu diwallu. Byddwch yn ddiolchgar a gofynnwch i hyn gael ei ymestyn-
i bob dyn ar y blaned. Yna byw mewn cytgord, fel
mor bell â phosibl i chi, gyda'ch ceisiadau. Pan fyddwch chi'n byw
y cyflwr hwn o ymwybyddiaeth a chytgord, rydych chi'n cerdded
llwybr o harddwch, uniondeb a chariad syml.
Mae'r Ddaear Newydd Yma, Nawr,
Ni yw'r Plant Rainbow
Derbyniwyd neges debyg hefyd drwy'r Hathwyr, grŵp
o fodau benywaidd esgynnol a ymddangosodd unwaith yn yr Aifft
75
fel duwiesau cariad a harddwch. Yn ôl eu mes-
saets, mae'r Ddaear bellach yn barod i ddychwelyd i lwybr harddwch
eto. Maent hefyd, yn pwysleisio bod hwn yn llwybr symlrwydd, a
yn atseinio gyda heddwch mewnol yn hytrach na sioeau allanol o
digonedd a braint:
Ni yw'r bobl a elwir yn Hathors ac rydym yn eich cyfarch
heddiw,
Rydym yn ras esgynnol sydd wedi dod i mewn i'ch vibra-
er mwyn eich cynorthwyo gyda'ch proses esgynnol eich hun
ac esblygiad. Efallai eich bod chi'n meddwl amdanom ni fel chwiorydd hŷn, o fewn-
gweithred yw'r hyn yr ydym ni. Rydym yn rhan o'ch teulu, ac ni
llawenhewch ar bob cam a gymerwch ar eich llwybr esgynnol.
Rydym yn cynnig cyngor, yn seiliedig ar ein profiadau ein hunain, eto rydym ni
gwybod beth yw'r dewisiadau i gyd. Chi, fel bodau dynol yn esgyn
yn fodau aml-ddimensiwn, yw'r rhai y mae'n rhaid eu creu
bwyta'r llwybr ymlaen. Rydym yn eich anrhydeddu.
Rydym yma nawr yn arbennig i weithio gyda'r bobl hynny
a elwir yn Crystal Children ac oedolion, i'w cynorthwyo'n llawn
mynegwch y rhoddion o bwy maen nhw'n dod.
Ein pwnc heddiw yw dychwelyd harddwch, harmoni a chariad
i'r blaned. Rydym wedi gweithio gyda phobl o'r blaen i ddod
mae'r rhinweddau hyn yn eich maes dirgrynol, oherwydd ein bod yn feistri
harmonïau cariad ac egni.
Yn yr hen Aifft fe ymddangoson ni fel y dduwies Hator
harddwch a chariad personoledig, a buom yn gweithio gyda'r Egyp-
trwy gyfrwng y fframwaith hwn. Oherwydd eich bod chi'n dod
bodau aml-ddimensiwn esgynnol, rydym yn eich adnabod chi fel
yn hafal ac yn cyfarch y duw a'r dduwies ym mhob un ohonoch.
Mae'r blaned bellach yn barod i actifadu dirgryniadau cariad, ac mae’n
harddwch a harddwch. Rydym yn gweithio ar draws y fanyleb ddirgrynol lawn-
trum y Bydysawd harmonig hwn. Ar hyn o bryd rydym yn canolbwyntio
ar y Pelydrau Aur a Magenta. Rydym yn eich annog, felly, i
cynnwys eich creadigrwydd a dechrau creu dirgryniad
cariad a harddwch yn eich bywydau eich hun. Gwybod hynny yn ôl
cyfraith cyseiniant, bydd y dirgryniad hwn yn ehangu -
yn dynn wrth i fwy a mwy ohonoch ymdrechu i ddal hyn yn eich
meysydd ynni personol.
76
Efallai y byddwch yn gofyn, “Sut ydw i'n creu cariad a harddwch? Sut mae
wedi'i wneud? ”
Rydym yn ymateb trwy gynnig mantra harmonig syml i chi
efallai y byddwch yn dechrau gweithio gyda chi. Mae'n hawdd cofio:
Byw eich bywyd gyda Grace, Diolch, a Generwch
Mae hyn yn eich helpu chi i gael mynediad i ddirgryniadau cariad a
harddwch.
Mae grace yn cynnwys tosturi a maddeuant.
deall nad ydych i gyd yn ymdrechu am hapusrwydd a boddhad
yn eich ffyrdd unigol eich hun, ac os bydd eraill yn eich siomi,
byddwch yn barod i faddau a rhyddhau eich siom. Osgoi
syrthio i ddicter. Os gwnewch hynny, peidiwch â barnu'ch hun, dim ond
awyru neu ryddhau'r dicter mewn ffyrdd diogel ac annistrywiol
ac yna dychwelwch at lwybr cariad a harddwch wrth iddo agor
o'ch blaen.
Byw eich bywyd gyda diolch. Gwybod pob profiad
mae mynd i mewn i'ch maes arbrofol yn rhodd o gariad. Ymdrechu i weld
mae pawb yn profi'r ffordd honno, ac yn edrych am y rhoddion. Peidiwch â mynd i mewn
ofn, sy'n cynhyrchu dicter, rhwystredigaeth, brifo a beio.
Yn ymdrechu yn hytrach i barhau i fod yn ganolbwynt i bawb am hynny
anfonwyd atoch. Mae'n rhan o'ch datblygiad yn ddyfnach
ac agweddau mwy prydferth ar harddwch.
Mae haelioni yn allwedd arall i ddirgryniad y cariad.
Mae'r Bydysawd yn doreithiog ac yn hael. Dim ond i
edrychwch ar y nefoedd sy'n llawn sêr yn y nos, neu ceisiwch gyfrif
grawn tywod ar draeth, i wybod bod digonedd yn gyffredinol
cyfraith. Defnyddiwch eich adnoddau'n ddoeth a chyda thosturi a
diolch, ond yn gwybod dirgryniad cariad, cyflenwad bob amser
yn cwrdd â'ch anghenion. Mae pob un ohonoch wrth eich bodd ac mae'r Uni-
mae pennill yn eich cefnogi chi.
Yn olaf, rydym yn eich annog i garu a gofalu am eich
blant. Mae dirgryniad cariad yn anrhydeddu ac yn llawenhau fel
mae pob enaid gwerthfawr yn ymgnawdoli i ffurf ddynol i ddechrau
antur o ymgnawdoliad materol. Rydym yn eich annog i weld y
cariad a harddwch ym mhob plentyn sy'n ddawnus i'ch planed.
Dim ond pan allwch chi wneud hyn y gellir dweud bod gennych chi
dod o hyd i lwybr cariad a harddwch. Mae'n agos iawn, yn annwyl,
er gwaethaf yr anhrefn a welwch yn awr, mae eich traed wedi ei osod yn gadarn
77
rhan Tri
Dim Euogrwydd, Dim Ofn:
Dim ond cariad
Y tu hwnt i Sin a Karma
Unwaith y bydd y deffro wedi cofleidio
sefyll bod pob dyn yn greawdwr, pethau
dechrau symud a newid yn eu canfyddiad
byd. Deall eich bod yn gallu bod yn ymwybodol o,
mae ator yn rhoi'r allwedd i chi i weld sut mae systemau credo
ymddengys yn ddiamheuol, dim ond creadigaethau neu feddyliau sydd ganddynt
ffurflenni a enillodd awdurdod trwy gael eu cynnal yn eu lle
filoedd o flynyddoedd.
Mae bodau deffroad yn deall ein bod wedi creu popeth
sy'n bodoli ar ein planed. Rydym wedi creu'r gred -
tems sy'n diffinio ac yn siapio ein bywydau. Un o'r cynradd
bu rhoddion y Stinneildren i'n torri'n rhydd o'n bod-
systemau lleferydd. Nid oes gan blant Indigo euogrwydd, maen nhw'n credu ei fod
bod yn wastraff amser ac egni. Nid oes gan Crystal Children ofn,
maent yn deall grym creadigol cariad ac yn gwybod ofn
bod yn rhith. Wrth i'w hegni gryfhau ar y blaned mae'n
yn helpu i wanhau gafael dwy o'r systemau cred gadw-
8
7
gan bobl mewn caethiwed ac ofn.
Sin: Etifeddiaeth Judeo-Christian
Yn anffodus, mae'r gred mewn pechod ac anaddasrwydd yn gangen-
cred tral neu graidd Cristnogaeth draddodiadol. Crist ei hun
dysgu llwybr cariad a maddeuant; ond yn y crefyddau
a ddatblygwyd yn sgil ei ddysgeidiaeth, ei bechod a'i euogrwydd
dod yn fecanweithiau rheoli canolog.
Mae athrawiaeth pechod gwreiddiol yn datgan bod y bobl wreiddiol,
Addawodd Adda ac Efa bechod yn erbyn Duw, ac achosodd
eu holl ddisgynyddion i gael eu geni i'r pechadurus, annheilwng hwn
cyflwr. Byddai eu bywydau fel bodau dynol yn ymwneud ag adennill
eu hunain ac, oherwydd na fyddent yn gallu gwneud hynny, byddwch-
gan eu bod yn bechadurus, yr oeddent i gyd yn daer i farw. Y farwolaeth aberthol
roedd Crist yn cael ei ystyried fel yr allwedd i adbrynu pobl.
Yn y stori hon o bwy ydym ni, rydym yn cael ein cloi i bechod a marwolaeth,
ac ni ellir gwneud dim yn ei gylch oni bai ein bod yn gobeithio
digon da byddwn yn mynd i'r Nefoedd i fod gyda Christ.
Wrth i'r Indigos ein helpu i ddeffro, rydym yn sylweddoli bod y stori hon
a grëwyd oherwydd ein bod yn teimlo ein bod yn gaeth yn ein cyrff materol. Rydym ni
yn teimlo'n llai na'r bodau yn y deyrnas. Roeddem yn teimlo'n anaddas
ac felly cawsant eu cosbi mewn rhyw ffordd trwy gael eich alltudio
o fyd ysbryd.
Collwyd golwg ar y cynllun gwreiddiol, sef poblogi
Ddaear gyda phobl a fyddai'n dod, ymhen amser, yn Ddynol
Angylion. Byddai'r bobl hyn yn gallu bod yn ysbryd
a mater ar yr un pryd. Fe wnaethon ni anghofio bod hyn yn rhyfeddod.
antur lous mewn gofod ac amser, yr oeddem yn llawen yn ei chylch
gwirfoddoli. Roeddem wedi cytuno i leihau ein hamlder a
dod yn ddeunydd, ac yna ei godi'n raddol fel y gallem
dod â goleuni ac ysbrydolrwydd yn fater fel Angylion Dynol.
Rydym wedi anghofio bod y Ddaear yn gartref gogoneddus sy'n adlewyrchu'r pŵer
a harddwch ei Greawdwr. Rydym wedi anghofio ein cenhadaeth oedd dod â hi
Nefoedd i'r Ddaear. Wrth i ni anghofio, roeddem yn teimlo ein bod wedi ein gadael, a bod-
i gredu'r straeon yr oeddem yn bechadurus ac annheilwng
ac yn haeddu marw.
Pan ddaeth Crist i'r blaned fel athro ac iachawr,
ac i ddal yr ymwybyddiaeth ddatblygedig a elwir yn Grist
79
Ymwybyddiaeth, ei hoff ffordd o wella oedd dweud wrth y
“Mae eich pechodau yn cael eu maddau.” Fel petai yn cydnabod bod y
cred mewn pechod ac annheilyngdod, a'r euogrwydd y mae'n ei gynhyrchu
prif achosion salwch a chlefyd mewn pobl.
Mae pobl wedi eu cynllunio i brofi bywyd materol gyda rhyddid
dom, llawenydd a diolch. Pob profiad yn adeiladu ar y
nesaf, gan gynhyrchu antur o archwilio i'r enaid /
ysbryd o fewn. Yr allwedd i fyw'r ffordd hon o fyw heb argae -
roedd eraill yn heneiddio, yn cael ei ddarparu gan Iesu pan ddywedodd “Gwnewch i
mae eraill fel y byddech yn eu gwneud yn gwneud i chi, ”a“ Caru dy
Cymydog fel chi'ch hun. ”Gydag athroniaeth o'r fath, y gred yn
nid oes angen pechod.
Mae pechod yn gysyniad sy'n barod i'w ryddhau. Rydym yn barod i wneud hynny
cofleidio ein bod yn cael eu creu yn gyfan, yn berffaith ac yn gyflawn,
a gall fyw gyda'r wybodaeth hon mewn cariad a heddwch. Gallwn
cofleidio'r ddealltwriaeth bod yna cynllun dwyfol ac
bod popeth yn iawn wrth i'r Bydysawd ddatblygu. Ein rôl ni, fel In-
Mae digo Children wedi dangos i ni, yw datblygu ein bywydau ein hunain a
y gorau y gallwn fod. Mynegi ein rhodd ddwyfol -
ed talentau a galluoedd fel mynegiant o waith ysbryd
Ddaear.
Nid oes angen pechod ar Angylion Dynol. Maent yn ceisio yn hytrach yr
perffeithrwydd a harddwch yng nghalon eu bodolaeth.
Karma: Mae'r Ysgol Drosodd!
Mae athrawiaeth karma yn deillio o athroniaeth y Dwyrain-
ffies, ac mae wedi dod yn boblogaidd mewn cylchoedd Oes Newydd fel ffordd
o esbonio pam mae bywyd mor anodd a pham mae pethau penodol
yn digwydd i rai pobl.
Ailymgnawdoliad, tra yn wreiddiol yn rhan o ddysgu Cristnogol,
cafodd ei ollwng yn bell o athrawiaeth Gristnogol. Y Dwyrain -
yna darganfyddodd ernings dderbyniad gyda phobl sy'n ail-adrodd
yn honni ein bod yn fodau anfeidrol ac yn dragwyddol, ac rydym yn byw
am fwy nag un oes yn unig. Yn wir, rydym wedi cael llawer
Mae Bywydau'r Gorffennol ar ein taith hir o ymgnawdoliad ac esblygiad
trwy amser a gofod.
Roedd athroniaeth y dwyrain yn gysylltiedig â'r syniad o karma. Tra
mae addysgu karma yn seiliedig ar y syniad o falm gosmig-
ance neu gyfiawnder yn y Bydysawd, a'r syniad o achos a
80
daeth yn ystumiog i'r gred bod bywyd yn fawr
diben yr ysgol a diben yr ailymgnawdoliad oedd dysgu.
Fel pechod, roedd yr athroniaeth hon yn hyrwyddo anaddasrwydd. Pethau drwg
ddigwyddodd i ni oherwydd ein bod wedi bod yn ddrwg mewn bywydau yn y gorffennol, a
angen dysgu ein gwers. Pe baem yn dda, fe ddysgon ni ein
gwersi ac yn cael eu hyrwyddo ”i lefelau uwch. Os na wnaethom hynny
dysgu ein gwersi, cawsom ein parchu gan rownd barhaus o
ailymgnawdoliad ar olwyn karma.
Mae'r addysgu hwn yn ymgais i ddeall natur evo-
lution trwy ymgnawdoliad. Ond, mae'n gwneud bywyd yn anodd
yn malu, yn debyg i'r ysgol, lle mae llwyddiant neu fethiant yn penderfynu
ansawdd bywyd.
Natur esblygiad ysbrydol yw ein bod, yn wir, yn tyfu
ac yn datblygu o oes hyd oes. Yn wir, rydym yn adeiladu arno
profiadau a dealltwriaeth a gasglwyd mewn bywyd blaenorol -
yn aml, ac yn aml mae angen i ni newid a newid ein
canfyddiadau.
Mae hon yn broses gariadus, ac nid ydym yn cael ein dal yn wystl i'n tîm
gweithredoedd ac adweithiau blaenorol. Gall karma hyn a elwir yn ail-
ar brydles drwy gariad. Mae angen cariad a dim ond
maddeuant i ryddhau'r daliad magnetig y mae unrhyw orffennol yn ei ddisgwyl-
efallai y bydd gan y gynghrair arnom ni. Os nad ydym yn caru ac yn maddau, yna ni
Byddwn yn parhau i ddenu egni penodol i ni nes i ni ailymddangos
prydlesu ei ddaliad arnom. Bodau crisial deffroad yn deall
yr angen i fyw bob dydd yn ymwybodol, gan ryddhau pob un negyddol
emosiynau a dal pawb mewn cariad a maddeuant o gwbl
amser. Nid yw'r syniad a'r angen am karma yn bodoli mwyach.
Nid ysgolfeistr, a'r blaned, yw'r Dwyfol neu'r Creawdwr
Nid yw Earth yn ysgoldy cosmig lle mae pobl
yn rhwym wrth eu dysgu nes y gallant raddio.
Mae'r Cosmos yn esblygu'n barhaus, ac fel yr esblygiad hwn
mae pawb ohonom yn dod i ddealltwriaeth newydd o bwy a
beth ydym ni. Wrth i'r ddealltwriaeth newydd hon godi, rydym yn caniatáu
iddynt ffurfio a siapio i fodau newydd a gwahanol.
Dyma natur esblygiad ysbrydol, cariadus a llawen
proses y gellir ei chyflawni'n ysgafn a thrwy gariad.
Nid oes angen Karma mwyach. Mae'n bryd ei ryddhau i'r
tudalennau ein hanes.
81
Yn wir, rydym bellach yn deall hynny yn hytrach na graddio a
mynd i rywle arall, y wefr esblygol fwyaf yw
arhoswch yma a phrofwch y Ddaear fel y cartref newydd i'r
Angylion Dynol newydd eu datblygu.
Nefoedd ar y Ddaear. Mynd adref trwy aros yma.
Dim gwersi, dim ond yn datblygu trwy brofiadau rydym yn eu creu
a threfnu i ni ein hunain ar ein taith ymlaen o ddatblygu.
Cariad, Maddeuant, Tosturi: Grym y
Deffro Crystal Being
Heb bechod, euogrwydd, ofn a karma i'n dal yn ôl, rydym ni
rhydd i brofi bywyd fel antur hunan-grefftus.
Pan fyddwn yn dod yn Angylion Dynol, rydym yn dod yn glir chan-
nels i weithredu ysbryd trwy'r enaid.
Rydym yn deall y pŵer aruthrol sydd wedi cael ei roi
i ni trwy Ysbryd, a chyda chymorth yr Indigo
a Crystal Children sydd wedi bod yn gynorthwywyr yn y rhan hon-
saethu i rym.
Cariad yw'r allwedd gyntaf. Y wybodaeth bod y Cosmos yn
yn ddiniwed ac yn gefnogol, ac yn ein cefnogi yn ein twf a
yn datblygu yn rhyddhau. Gallwn greu'r hyn yr ydym yn ei ddymuno, a
os byddwn yn cadw sianel glir i Spirit, gallwn greu eglurder.
Mae angen i ni gofio egwyddor Undod ac Un-
ness. Nid ydym yn unigolion ar wahân, ond yn rhan o'r cyfan,
ac mae'n rhaid i'n dewisiadau a'n dyheadau adlewyrchu nid yn unig ein rhai ni
da iawn, ond hefyd lles y cyfan. Yn ymwybodol
bodau, lles y blaned yw ein meddwl cyntaf, y da
o'r rhai o'n cwmpas nesaf, ac yna ein lles personol ein hunain.
Erys maddeuant yn allwedd hanfodol i ymwybyddiaeth
byw. Os ydym mewn cyflwr o faddeuant parhaus, yna
ni fyddwn byth yn profi'r emosiynau negyddol o euogrwydd, ail-
morse a thristwch. Byddwn yn cymryd cyfrifoldeb dros bwy ydym ni
a'r hyn a wnawn, ond byddwn bob amser yn gweithredu mewn uniondeb ac ar gyfer
y daioni uchaf. Pan fydd ein gweithredoedd mor frwdfrydig, yna
nad oes angen dal neu gario lladron, dicter ac ail-wneud
teimladau. Rydym yn deall bod popeth yr ydym yn ei brofi ar gyfer ein
da iawn, a gallwn edrych am y rhodd a'r gras ynddo
y cyfan yr ydym yn ei brofi ac yn ei wneud gydag eraill. Wrth i ni ryddhau
yr emosiynau negyddol, rydym yn rhyddhau'r arwystl magnetig hynny
82
bydd yn denu profiadau tebyg i ni dro ar ôl tro.
Tosturi yw'r trydydd allwedd. Gellir diffinio hyn fel
goddefgarwch, parch, dirnadaeth, dealltwriaeth a chyd-ddyn
teimlad. Dealltwriaeth o undod. Gall gynnwys math-
ness, ond nid yw'n gofyn i ni ddod yn achubwyr eraill.
Mae tosturi yn gyflwr o fod yn hytrach na chyflwr o wneud.
Mae bod mewn tosturi yw bod mewn cariad amledd penodol
ac undod, o ble y cewch eich cymell i fod yn sicr
gweithredoedd elusennol a charedigrwydd, os dymunwch. Tosturi
nid yw ei hun yn gofyn am ddim mwy na gwneud hyn
dirgryniad ac amlder undod a dealltwriaeth hynny
rydym i gyd yn rhan o'r Un, gan fynegi ein hunain fel unigolion -
als. Oherwydd ein bod yn unigolion, byddwn yn amrywiol ac yn wahanol.
yn ferent ac yn dal gwahanol safbwyntiau ac agweddau. Ond, yn amlwg-
rydym yn Un, a byddwn yn dysgu ceisio a dod o hyd i beth
rydym yn rhannu gydag eraill yn hytrach na lle rydym yn wahanol.
Ac felly, wrth i'r Ddaear Newydd godi, ffordd newydd o
mae byw a bod yn enedigaeth.
83
rhan Tri
Y Ddawns Gysegredig:
y Sgiliau of Aml-ddimensiwn
Perthynas â Chanol y Galon
Un o'r meysydd allweddol lle mae'r Ynni Newydd yw
yn cael ei deimlo ar unwaith yw maes y berthynas.
Yn enwedig perthnasoedd cariadus rhwng oedolion, al-
er bod pob perthynas yn teimlo'r New Energies a
yr awydd i symud i faes newydd y gofod calon.
Mae llawer o'r deunydd yr wyf wedi'i gasglu ar y pwnc hwn wedi dod
trwy ryngweithio â chriwiau Indigo-Crystals oedolion yn hwyr
ugeiniau a thridegau cynnar, sy'n dilyn eu henaid yn anghywir
sions a gweithio ar aildrefnu cariad, perthnasoedd a
rhywioldeb. Mae'r bodau uwch hyn yn darganfod eu
ffyrdd rhieni o ffurfio a chynnal perthnasoedd yn unig
nid yw'n gweithio iddynt. Maent yn ymchwilio ac yn profi-
mentora gyda ffyrdd newydd, mwy dilys o fynegi'r
gwirionedd eu calonnau a'u meddyliau.
Ad-drefnu Perthynas: Dod o Hyd i'r Galon-
gofod
Cyn inni edrych ar y ffordd newydd o gysylltu, mae angen i ni yn union
edrych yn ôl a gweld beth oedd y berthynas flaenorol.
4
8
Mewn termau metaffisegol, mae perthnasoedd, fel y rhan fwyaf o agweddau eraill
o fywyd yn y 20 ganrif, a gynhaliwyd o'r isaf
tri chakras.
Roedd hyn yn golygu bod y rhan fwyaf o gysylltiadau yn gyfaddawd o gwmpas
arian (Base chakra), rhyw (Sack Chakra) a phŵer (Solar
Plexus Chakra). Beth bynnag yw teimladau ac emosiynau
pobl gyda'i gilydd, mae'n anochel y byddai'n rhaid iddynt ymgodymu
materion arian, pŵer a rhyw yn eu perthynas bob dydd.
Wrth gwrs, bydd y rhain yn dal i fod yn broblemau i raddau, fel a
mae'r berthynas yn seiliedig, ond mae perthynas yn y cenhedlaeth 21st-
mae angen i lwch hefyd fynd i mewn i'r gofod calon neu chakra calon,
lle gall ysbryd ac enaid ddod yn rhan o'r berthynas hefyd-
llong. Rhan ganolog a phwysig.
Arian, Rhyw a Phŵer: Sut y Defnyddiodd I Fod
Byddai perthynas oedolyn cynradd, neu berthynas gariadus, yn
golyga hyn y byddai'r ddau berson dan sylw yn rhywsut
dechrau byw gyda'i gilydd. Yr angen am agosrwydd a chydymdeimlad
bod yn ŵyl yn brif angen dynol, yn berthynas gariadus
wedi mynegi eu hunain bob amser a byddwn yn parhau i fynegi eu hunain
preswylio a agosrwydd corfforol.
Yn draddodiadol, mae'r cyfaddawdu wedi bod rhwng y ddau ryw. Y
mae dynion yn gweithio am arian ac mae'r fenyw yn tueddu i fyw. Hyn
yn galluogi'r bartneriaeth i greu cartref a fforddio
cynnal yr hyn sydd ei angen. Mae'r rhyw rhyngddynt yn cynhyrchu
y teulu. Yn draddodiadol, mae'r pŵer wedi'i freinio yn y
gwryw, fel rhan o ffurf gymdeithasol batriarchaidd hierarchaidd.
Y Newidiadau
Fodd bynnag, mae newidiadau cymdeithasol pwerus yn dechrau yng nghanol 20th
ganrif yn y byd datblygedig, yn golygu'r rhain yn draddodiadol fel-
mae dadleuon am berthnasoedd wedi mynd yn hen, hyd yn oed
er bod llawer ohonom yn dal i weithio gyda nhw ar is-adran
lefel frawychus.
Roedd y chwyldro ffeministaidd yn golygu bod menywod wedi dechrau gweithio allan-
ochr y cartref fel y norm. Gyrfaoedd i fenywod a deuol yn-
mae partneriaethau dod yn awr yn cael eu derbyn. Mae hyn yn creu problemau
yn strwythurau traddodiadol perthnasoedd, gan fod menywod
yn awr hefyd yn ddarparwyr arian, ac mewn rhai achosion yn darparu
mwy na dynion. Mae cydbwysedd grym bellach wedi newid, fel
85
symudwn oddi wrth fodelau hierarchaidd o berthnasoedd. Neb
yn gwbl sicr sut mae rhyw yn ffitio i'r math newydd hwn o berthynas-
llong.
Yr hyn sy'n dod i'r amlwg o'r trawsnewidiad hwn yw'r berthynas wybodaeth-
mae llongau bellach yn ymwneud â dau berson sy'n gyfartal o ran gallu a
pŵer sy'n ceisio cwmnïaeth yn bennaf a chau
yn hytrach na dim ond cyfaddawdu ar y lefel gorfforol.
Y ffordd o gyflawni hyn yw mynd i mewn i'r gofod calon, neu
y galon chakra, fel prif leoliad y berthynas.
Unwaith y caiff hyn ei gyflawni, yna gall y lefelau eraill fod yn rhai trafod
yn ôl anghenion pob cwpl unigol.
Heartspace a Chymun
Heartspace ac Cymun yw'r ddau derm a roddir i mi
gan Archangel Michael sy'n diffinio'r ffordd newydd o gysylltu.
Mae'n rhaid i'r berthynas fod yn ymwneud yn bennaf â bod yn y galon.
Mae hyn yn golygu bod mewn cysylltiad â TEIMLO a gallu
MYNEGI'R teimladau hyn mewn ffyrdd creadigol a grymusol.
Mae llawer o bobl yn credu bod hyn yn golygu gallu cyfathrebu
ar lafar. Mewn rhai ffyrdd mae hyn yn wir. Rwyf wedi sylwi ar fenywod
yn tueddu i fod yn well cyfathrebwyr geiriol yn well na
dynion. Pa mor aml ydw i'n clywed menywod yn cwyno y gallant gael
trafodaethau hir am eu teimladau gyda'u cariadon,
ond nid gyda'r dynion sy'n bwysig iddynt? Ydy hyn yn
yn golygu bod yn rhaid i ddynion ddod fel merched a siarad am eu
teimladau? Wel, efallai!
Rwy'n credu y byddai'n gwasanaethu pawb yn llawer gwell pe baem yn sylweddoli siarad
nid teimladau yw'r unig ateb. Mae'n siarad yn unig, a
yn tueddu i fod yn gylchol, hyd yn oed os yw'n gwneud i'r person deimlo'n siarad
yn well.
Ond yn aml mae mynegiant di-ben-blwydd yn llawer pwysicach
wrth fynegi teimladau. Efallai bod angen i fenywod ddysgu nawr
technegau mynegiant di-eiriau neu galon-ganolog
yn eu galluogi i gysylltu â'u partneriaid.
Cymun
Cymun yn derm sydd ag arwyddocâd crefyddol, bod
86
yn ymwneud â sacrament marwolaeth Crist a'r ddefod o
y Swper Olaf. Ond yr hyn yr oedd Crist yn ei olygu yn ôl pob tebyg, oedd hynny
rydym yn dysgu cymudo gyda'n gilydd trwy ddod yn un
gyda'r llall yn.
Mewn cymundeb crefyddol, mae un yn yfed y gwin ac yn bwyta'r gwin
bara sy'n cynrychioli corff Crist, ac sy'n dod yn un gyda nhw
Crist yn y foment honno.
Y wers i ni yw bod gydag eraill yn y fath fodd
gallwn ddod yn un gyda nhw. Eu deall nhw a bod
gyda nhw yn y fath fodd fel bod esboniadau a straeon
ddim yn bwysig, i weld y hanfod dwyfol yn y person hwnnw neu fod-
a gadael i'w hanfod atseinio'ch un chi, i deimlo eu bod
teimladau mor ddwys ag y teimlwch eich hun, oherwydd mewn gwirionedd
chi yw eich rhai chi, neu ddrych eich hun.
Pan fyddwn yn deall y person yr ydym wedi dewis ei gysylltu
i fod yn rhan ohonom, a'r hyn a welwn yw ein hunain, yna ni
gall fod mewn tosturi a chariad gyda ni ac wedyn
nhw. O'r lle hwn o gymundeb a dealltwriaeth ni
yn gallu dysgu ymwneud â derbyniad llwyr ohonom ein hunain ac o
eraill.
Derbyn
Erbyn hyn mae mor bwysig gallu caru a derbyn eich hun.
Dim ond os ydych chi'n derbyn eich hun yn llwyr y byddwch chi'n gallu
derbyn y person sy'n dal y drych ar eich rhan. Os ydych
gall garu eich hun, byddwch yn gallu eu caru a bod gyda nhw
Iddynt.
Mae derbyn yn golygu gallu bod gyda'r person hwnnw mewn cariad
a gras, heb fod angen eu newid na'u gwneud
unrhyw beth ar wahân i'r hyn y maent yn y foment honno. Cynifer
mae perthnasoedd yn methu oherwydd bod pobl yn gweld potensial ac yn cwympo
cariad â'r potensial. Dilynir hyn gan rwystredigaeth fel y
efallai na fydd potensial, fel y maent yn ei weld, yn cael ei wireddu.
creadigrwydd
Yn y lle hwn o Gymundeb a Derbyn, y perthynas-
bydd y llong yn tueddu i ddod yn ddwfn, yn gynnes ac yn greadigol. Mae yna
dim rheolau ar sut y caiff y creadigrwydd ei fynegi, bydd pob cwpl yn gwneud hynny
dod o hyd i ffyrdd unigryw ac unigol o rymuso ei gilydd
a mynegi eu twf o ganlyniad i'w derbyn
87
o'i gilydd.
Agwedd bwysig perthynas Calonnau yw'r
bydd partneriaid yn teimlo eu bod yn cael eu grymuso i fod y
gorau y gallant fod ar y pryd. Byddant yn ymdrechu i gyn-
pwyswch y daioni uchaf drostynt eu hunain a'r berthynas,
o le derbyn, gras a diolchgarwch am y
person sydd wedi dewis creu gyda nhw.
Ac oddi yno ...
Unwaith y bydd y lle hwn wedi'i gyrraedd, y bobl dan sylw yw
gallu trafod sut y bydd eu perthynas yn seiliedig,
sut y byddant yn cydbwyso grym, sut y byddant yn rhyngweithio rhyw-
ally, a pha rôl fydd arian yn ei chwarae yn eu perthynas â-
cawr.
Gellir trafod y pethau hyn, a pheidio â chymryd yn ganiataol, o
lle parch, gofal a chariad.
Ar gyfer y Heartspace, os cedwir ef ar agor, bydd yn parhau i fagu'r
perthynas ag egni o'r lefelau Enaid ac Ysbryd, en-
mae tawelu'r berthynas yn aros yn lle creadigol a thyfu
garu.
Yn dod i'r amlwg mewn dilysrwydd: agor y galon -
gofod
Unwaith eto mae'r ddaear yn profi cyflymdra yn ei hegni-
maes ar ei llwybr o esgyniad personol ac esblygiad. Ar gyfer
ni, fel bodau dynol ar y Ddaear, mae hyn yn rhoi cyfle arall
i gyflymu ein twf personol ein hunain. Archangel Michael
yn dod â'r wybodaeth hon i ni am agoriad ein gwefan Calon-
gofod a dod i'r amlwg Dilysrwydd i'n cynorthwyo yn hyn o beth
amser. Rydym yn paratoi i gyd-fynd yn llawn â'n
cyrff ynni newydd a dod yn fodau sy'n canolbwyntio ar y galon.
Y Llwybr i Garu: Diffoddwch y Mind / Ego
Cymhleth a Gwrando ar y Galon Unwaith eto
Er mwyn caniatáu dyfodiad eich gwir hanfod a
natur ddilys fel bod o gariad a chreadigrwydd, rydych ei angen
i ryddhau'r hyn sy'n gweithio yn erbyn y gwireddu hwn. Y rhan honno o
chi sy'n credu mewn ofn a phrinder a diffyg, ac yn aban-
88
rhoi a gwrthod a phoen.
Y rhan hon ohonoch yw'r meddwl rhesymegol a'i gysylltiad cysylltiedig-
cymhlethdod sonyddiaeth, yr ego. Mae angen i'ch meddwl rhesymegol fod
yn brysur, a bydd yn parhau i ailadrodd straeon ofn pawb
y meddyliau eraill o'ch cwmpas, ar y teledu, y radio, y rhyng-
rhwyd ​​ac mewn papurau newydd… nes i chi ei ddiffodd a dechrau
gwrandewch ar ddarllediad eich HEART. Bydd eich calon yn anfon
eich teimladau o gariad, heddwch, tawelwch, tosturi ac yn derbyn
tance. Nawr yw'r amser i alinio gyda'r neges hon. Dywedwch wrthych
ei fod wedi'i gynllunio i gynorthwyo'ch datblygiad ar y ddaear, nid
i ddominyddu. Mae eich meddwl yn blentyn ofnadwy, mae eich calon yn
henoed doeth a chariadus. Mae eich calon yn siarad gwirionedd eich
enaid. Yn llawer gwell i ddilyn llais eich enaid / calon, hynny yw
yn siarad ag Spirit ac yn cael ei arwain yn Love.
Yn dod i mewn i Teimlo a Dilysrwydd
Pan fyddwch chi'n gwneud y switsh hwn, byddwch yn dechrau FEEL mwy
na MEDDWL. Efallai y byddwch chi'n dychmygu y bydd hyn yn wych
y dylai fod. Ond mae'r rhan fwyaf ohonoch wedi dioddef eich teimlad-
gan eich bod yn blant. Eich rhieni, athrawon a'r
yn gyffredinol, roedd diwylliant yn dweud wrthych beth i'w feddwl a'i deimlo, ac felly chi
diffodd eich llais teimlad dilys, eich calon, ac ail-adrodd
gwasgu a gwadu eich gwir deimladau. Roedd eich gwirionedd yn rhai-
sut nad yw'r rhai o'ch cwmpas yn derbyn neu'n derbyn hawl.
Fel oedolion, mae llawer ohonoch yn gaeth i gyffuriau; cyffuriau, alco-
hol, nicotin, bwyd, teledu, gwaith, rhyw neu grefydd hyd yn oed. I gyd
ffyrdd o osgoi teimladau a dilysrwydd o blaid dianc -
ac atebion parod eraill i'ch bywyd.
Wrth i chi unwaith eto newid llais eich calon, efallai y bydd gennych
i wynebu teimladau poenus sydd wedi cael eu hatal gan lawer
blynyddoedd. Efallai y bydd llawer ohonoch yn teimlo'n isel ac yn drist -
gan eich bod yn ei chael hi'n anodd deall pam rydych chi'n teimlo fel hyn.
Mae'r rhain yn deimladau dilys, peidiwch â'u gwrthod na barnu
chi'ch hun. Yn hytrach, mae'ch enaid yn gofyn i chi ailadrodd -
nodwch y teimladau hen iawn hyn sy'n ymwneud â natur ansefydlogrwydd ac
eu clirio.
Y broses o glirio yw trwy faddeuant a chaniatáu
ymddangosiad bregusrwydd a thynerwch yn eich bywyd.
Bydd maddeuant yn digwydd wrth i chi ddod yn dosturi, am
byddwch yn deall sut y dysgwyd pob un ohonom i newid
89
dilyn y galon a dilyn y meddwl fel techneg oroesi.
Roedd y rhai a'n dysgodd ni i wneud hyn yn meddwl eu bod yn gwneud hynny
y peth gorau i'n helpu i fod yn real a rhesymegol. Felly ni fyddwn
angen dal gafael ar ddicter a dicter am y gorffennol fel
symudwn i mewn i'r lle rhydd newydd hwn sydd â grym iddo
pwy ydym ni yn ddi-hid.
Bregusrwydd a Tendrwch: Dod yn Real
Cawsom ein magu i gredu bod angen i ni fod yn gryf mewn neu-
der i oroesi a chael cariad a derbyniad. Felly rydym yn dysgu
i wrthsefyll unrhyw deimladau a allai fod yn wendid
rydym yn ei ddeall. Rydym yn cael ein dysgu trwy ffilmiau a thele-
gweledigaeth operâu sebon y mae cariad yn cynnwys toriad y galon, eu gwrthod
a gadael, ac wrth i ni brofi'r pethau hyn, neu
dychmygwch ein bod yn gwneud, rydym yn cau ein calonnau ac yn nyrsio ein dicter
ac yn brifo.
Ond dywed gwir lais cariad a derbyniad diamod
mae'r pethau hyn yn rhithdybiau sy'n cael eu creu gan y meddwl, ac mae'n rhaid i ni wneud hynny
mynd i mewn i'n bodolaeth ddilys i brofi'r cefnogol
a chariad hollgynhwysol sydd o'n cwmpas.
Ond er mwyn mynd i mewn i'r Heartspace hwn mae'n rhaid i ni fod yn barod i fod yn ddi-hid
niwtral. I ddangos i eraill pwy ydym ni ac i ymddiried ynddynt
yn ein derbyn. Hyd yn oed os nad yw'r derbyniad hwn ar gael,
bydd bod yn ddilys a gweithredu mewn uniondeb yn rhyddhau aruthrol
pŵer yn eich psyche. Bydd yn eich galluogi i deimlo'n wirioneddol
ity a gweithredu o fan pwer yn hytrach na chwfl dioddefwr.
Mae dod yn agored i niwed yn dyner, teimlad dwfn
tosturi a derbyniad, dealltwriaeth ohonoch chi'ch hun
bod yn agored i niwed ac eraill, gan gynhyrchu ysgafnrwydd a math -
ness a gofalu, waeth beth yw'r amgylchiadau. Yn hyn
bydd tynerwch yn codi gwir ddealltwriaeth o'r profiad
cariad yng nghanol pob peth, a phob profiad yw a
rhodd o gariad a gellir byw ynddi felly, heb ddicter na brifo.
Mae tyndra a bregusrwydd yn darparu'r pontydd o
un galon i'r llall a chreu lle i rannu a
twf.
Y Bont i Dosturi Byd-eang
Ar ôl i chi ddysgu meistroli'ch teimladau eich hun
90
dilysrwydd a derbyniad, gofynnir i chi symud i'r
y lefel nesaf. Dyma lle byddwch chi'n profi'r dioddefwr
teimladau a thristwch y Gydweithfa Planedau sy'n Ymwybodol -
ness. Mae llawer o Weithwyr Ysgafn a bodau Crystal heddiw chan-
gan ddatgelu tristwch y cyd trwy eu cyrff i mewn
er mwyn helpu'r blaned i ryddhau'r emosiynau hyn.
Ac wrth i bob Gweithiwr Golau fynd i mewn i'w hunllellydd ei hun
ac yn dechrau gweithredu o deimladau dilys sydd wedi'u hysgogi gan enaid,
yna bydd y ddynoliaeth unwaith eto'n cofio sut i garu.
Byddwch yn peidio â byw eich bywydau fel y gwnewch yn awr, mewn camgymeriad
sgramblo am arian, cydnabyddiaeth ac eiddo. Byddwch chi
unwaith eto, dysgwch werth bywyd dynol, pobl a phobl
metelau, planhigion a'r blaned ei hun.
Byddwch yn deall unwaith eto pa mor werthfawr yw'r pethau hyn
oherwydd eich bod yn gweld unwaith eto pa mor werthfawr ydych chi.
Pan fyddwch yn peidio â mesur eich gwerth trwy eich
cyflawniadau a'r hyn rydych chi'n ei ddefnyddio neu'n ei gaffael, yna chi
yn deall eich bod yn gyfrwng ar gyfer y cariadus, creadigol a
rhannu egni eich enaid a'ch ysbryd. Byddwch unwaith eto
yn dechrau caru, i ddawnsio, i ganu i wirioneddol FYW.
Yna byddwch yn ymrwymo'n llawn i'ch etifeddiaeth fel Dyn Dynol
Angel, Ysbryd mewn Corff Dynol.
Y Ddawns Gysegredig: Ffyrdd Newydd o Greu Sanctaidd
a Pherthnasau Cariadus ar gyfer yr 21F Ganrif
Un o'r ardaloedd yr effeithir fwyaf arno gan ddyfodiad y Crystal
Mae ynni a'r newid i fyw Aml-Dimensiwn wedi bod
perthnasoedd agos a rhamantus. Mae llawer o bobl yn disgwyl-
yn dioddef torcalonnau a phoen fel perthnasoedd hirsefydlog
datgymalu. Neu maen nhw'n cael eu hunain ar eu pennau eu hunain a heb
partner, er gwaethaf awydd diffuant i fod mewn perthynas gariadus-
llong. Neu maent yn cychwyn ar gyfres o berthnasoedd sydd yn union
ymddengys nad ydych yn gweithio allan, ac yna'n rhoi'r gorau iddi ac yn colli diddordeb ynddo
y broses gyfan.
Beth sy'n digwydd?
Pam mae perthnasau o dan bwysau mor eithafol ar hyn
91
amser?
Siawns na fyddai'r amser trosiannol hwn pan fyddwn angen
poeni fwyaf?
Oes, mae angen perthynas arnom, a byddwn yn cael y gefnogaeth
mae arnom angen, hyd yn oed os nad yw'n teimlo fel hyn weithiau. Ond ail-
mae cydberthnasau yn un o'r meysydd allweddol lle mae ton y llanw
mae newid yn cael ei deimlo fwyaf dwys. Efallai bod hyn oherwydd
mae'r angen i berthnasu, i gael eich caru a'ch derbyn yn hwb mor allweddol -
angen dyn. Mae wedi dod yn fan lle mae angen i hen egni
cael eu rhyddhau i ganiatáu ar gyfer ffurfiau a strwythurau newydd.
Plant Indigo, yn eu rolau fel systemau busnes
wedi bod yn allweddol wrth helpu i gychwyn y sifftiau hyn, a'r
Bydd Crystal Children yn ein helpu i atgyfnerthu ffyrdd newydd o berthnasu
ing.
Yn sgil y Plant Indigo, rydym wedi symud o a
cymdeithas sydd ond yn derbyn ail-ddynwared monogamous gwryw / benywaidd
cydberthnasau o fewn priodas, i gymdeithas sy'n fwy parod
derbyn gwahanol fathau o berthnasoedd. Y pwysigrwydd yw
yr angen i berthnasu, nid pa ryw neu ddosbarth neu rasio'r person
mae un ohonynt yn perthyn iddo. Mae hwn yn chwyldro
yn agor ffordd hollol newydd o feddwl am yr hyn sy'n digwydd eto.
cydberthnasau yw, beth mae'n ei olygu i berthyn, a sut rydym yn ymddwyn
ein perthynas.
Yr Hen Ffyrdd o Gysylltu: Perthynas, Arche-
a Karma
Yn yr hen ynni trydydd-dimensiwn, perthynas ramantus
yn aml yn seiliedig ar atyniad corfforol neu fagnetism. Y
cysyniad cemeg, cariad ar yr olwg gyntaf a llawer arall
cysyniadau anferth a feithrinwyd gan ffilmiau a nofelau diddiwedd oedd
y grym ysgogol. Roedd yn ymwneud â'r hyn yr oeddech chi'n edrych arno.
Roedd diwydiannau cyfan i gyd-fynd â hyn i sicrhau hynny
i chi aros yn ifanc, yn fain ac yn ddeniadol yn rhywiol er mwyn
sicrhau y byddech yn denu partner addas. Hyn, yr oedd
dadleuodd, oedd natur natur, a'r bobl oedd yn edrych orau ar-
olrhain partner ac atgynhyrchu eu genynnau. Wel, efallai
felly. Ond nid ymwneud ag atgynhyrchu yn unig y mae perthnasoedd dynol.
Nid oes angen iddynt fod mwyach. Mae digon o bobl ar y
blaned i'n galluogi i ddechrau ailfodelu perthnasoedd
rhywbeth heblaw rhyw ac atgenhedlu.
92
Hefyd, pan fydd dau berson yn mynd i briodas gonfensiynol,
mae grym yr egni archeolegol yn aml mor gryf ag y maent
bron wedi ei orfodi i gyflawni rolau a bennwyd ymlaen llaw. Llawer o bobl
na fyddent byth yn twyllo na fydden nhw'n ailadrodd eu rhieni
priodasau, a wnaeth hynny. Pam? Oherwydd, er gwaethaf integ-
tions, ysgogiad archeolegol y system briodas, a adeiladwyd
dros filoedd o flynyddoedd, mae'n tueddu i gymryd drosodd a chreu
y realiti. Mae dynion a menywod yn syrthio i ddarparwr a magwraeth
rolau, neu maent yn mynd i gemau pŵer i weld pwy sy'n gallu byw-
a phwy fydd yn cyflwyno. Neu maen nhw'n chwarae allan dioddefwr, camdriniwr,
dramâu achubwyr. Yn aml iawn, maen nhw'n patrwm y dramâu hyn ar
eu modelau rhieni.
Dysgir y patrymau hyn yn ystod plentyndod, wrth i'r plentyn arsylwi
y rhieni yn eu dawns perthynas, a'r is -
yn cofnodi'r holl fanylion er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol. Yn Meta-
ffiseg rydym yn galw hyn yn “Ddrama Plant Fewnol” ac mae'n cynnwys
yr holl faterion sydd heb eu datrys o ran profiad y teulu, a
mae'n debyg bod llawer o brofiadau teuluol yn y gorffennol lle mae'r enaid
wedi chwarae'r holl rolau yn y ddrama deuluol.
Rydym wedi dysgu egluro'r broses hon o rolau enaid fel karma,
ac rydym yn dweud wrthym ein hunain bod yn rhaid i ni fynd drwy'r profiad hwn
er mwyn dysgu. Ystyrir bod y partner yn y berthynas yn
drych o'n materion, ac rydym yn gweithio'n ddiwyd i gymhathu
pa ddysgu bynnag a allai fod i ni. Mae'n debyg mai ni yn unig ydym ni
fel yr ail-gydlynwyd yn ddiwyd er mwyn parhau â'r gefnogaeth hon-
dysgu.
Ond un o'r pethau mae Indigo a Crystal wedi ein dysgu ni
yw bod karma yn gysyniad hen ffasiwn.
MAE CARMA YN CAEL EI GORFFEN, WEDI'I DOD, DROS DRWY!
Nid yw hyn yn golygu eich bod bellach wedi graddio ysgol karmig
i fod yn ddoethach. Mae'n debyg ei fod yn golygu nad oedd dim
beth bynnag beth bynnag. Dim ond system arall o bobl oedd yn
er mwyn helpu i esbonio pam yr oedd y systemau eraill i gyd
wedi dyfeisio, gan gynnwys y system o'r enw priodas, oedd
yn anghyfforddus ac yn gorfod dioddef a gweithio yn a
dyfalbarhau drwyddo.
Wrth i ni fynd i mewn i'r wladwriaeth Crystal, rydym yn dechrau deall
mae perthnasoedd yn ymwneud â phartneriaethau creadigol. Maent yn ymwneud â
bondio enaid, profi'r hunan a'r hunan fel arall,
93
ac am gyd-greu. Nid carchardai ydynt, ac nid oeddent erioed
golygu i fod. Maent yn ymwneud â theimladau, gallu rhannu
a chyfathrebu'r sbectrwm llawn o deimladau i a chyda nhw
person arall. Gellir gwneud hyn o fewn paramedrau
perthynas gariadus â theulu a theulu, ond mae llawer
ffyrdd eraill o archwilio a mwynhau hyn.
Y Berthynas Aml-Dimensiwn
Mae'r mathau newydd o bartneriaeth yn wahanol iawn. Mae nhw
yn seiliedig ar feini prawf ac anghenion gwahanol, ac yn cael eu chwarae yn
ffyrdd gwahanol. Wrth i ni ddod yn fwy cyfforddus gyda'r Crystal
nodwn, byddwn yn dod yn llawer mwy cyfarwydd â'r rhai newydd hyn
mathau o berthnasoedd.
• Cyseiniant Enaid yn hytrach nag Atyniad Corfforol
Bydd pobl yn cael eu denu at ei gilydd ar yr aml-ddimensiwn-
lefel spart neu enaid, yn hytrach na'r corfforol. Y corfforol
Bydd yn dal i fod yn rhan o berthynas Crystal, ond ni fydd
y prif ffocws bellach.
Mae mwy a mwy o bobl yn chwilio am gyfaill. Beth bynnag
credoau y gallem eu dal ynghylch a yw pobl yn bodoli ai peidio,
mae'n ymddangos bod hiraeth dwfn yn y rhan fwyaf o bobl i gymysgu
egni gydag enaid cydnaws. Ac mae ar lefel y
enaid bod yn rhaid cael cyseiniant a chydnawsedd.
Nid yw hyn yn golygu y bydd y partneriaid yn cytuno ar bob
peth. Yn wir, os na wnaethant, mae'n debyg na fyddai'r berthynas
gwaith. Yn hytrach, bydd cydbwysedd iach o gytundeb
ac anghytundeb.
Mae pobl grisial yn gweithredu o'r galon, a byddant bob amser yn
isel yw eu partner i fod yn union pwy neu beth ydyw.
Ni fydd angen iddynt newid y person na'u gwneud yn bet-
eu harfer neu eu hachub neu ddarparu ar eu cyfer. Byddant yn rhannu â nhw
ac yn eu cefnogi yn eu hantur o dwf a
hunan-archwilio, a disgwyl yr un peth yn ôl. Bydd ewyllys
bod yn rhyddid a rhyddid a fydd yn galluogi pob partner
i dyfu ac i ffynnu i'w llawn botensial o fewn y
perthynas.
• Partneriaethau Planedau:
94
Mae hwn yn ffenomen rydw i wedi sylwi'n bersonol amdani yn ddiweddar
blynyddoedd, yn enwedig ymhlith Indigos yn eu hugeiniau ac yn gynnar
tridegau. Mae eu perthynas yn aml yn draws-fyd-eang neu'n awyren-
tary.
Gyda'r mynediad hawdd sydd gennym yn awr i'r Rhyngrwyd ac i
teithio awyr, rydym wedi dod yn ddinasyddion byd-eang. Rydym nawr yn cymryd aer-
awyrennau o gyfandir i gyfandir fel rydyn ni'n ei ddefnyddio i fynd â bysiau
o gwmpas y dref. Gallwn anfon e-bost sy'n cael ei ateb gyda-
mewn munudau neu oriau, yn hytrach nag ysgrifennu llythyr a fyddai
cymerwch wythnosau. Rydym wedi ein galluogi i berthyn ar draws y blaned. Fel
mae'r holl bobl Crystal yn gwybod, yr holl ynni cariadus sy'n cael ei anfon o gwmpas
mae'r blaned yn creu gwe o gariad a llawenydd na all ond ei wneud
yn cael canlyniadau cadarnhaol yn y tymor hir.
Mae'n dod yn eithaf normal i bobl ddod o hyd i enaid yn rhannol
nerys o wahanol gyfandiroedd a gwledydd. Hud arall
o'r Rhyngrwyd yw'r gallu i drosglwyddo teimladau yn ogystal â theimladau
syniadau a chysyniadau. Unwaith eto, mae'r holl Grisialau yn gwybod y gallant draws-
egni calon llosg drwy'r Rhyngrwyd. Mae'r Rhyngrwyd yn a
system nerfol ar gyfer y blaned sy'n trosglwyddo negeseuon fel
ysgogiadau golau trwy sglodion silicon / crisial. Mae'n dod
estyniad o'r adnoddau dynol ar gyfer lleoli cyseinydd
enaid gyda phwy i gysylltu.
• Cydraddoldeb yn y Bartneriaeth: Cadw'r Balans
Mewn cydberthnasau aml-ddimensiwn mae'n hanfodol eu cadw
y cydbwysedd rhwng y partneriaid. Mae angen com-
plete cydraddoldeb yn y berthynas. Patrymau hen berthynas
rhaid rhyddhau goruchafiaeth, rheolaeth ac ymlyniad.
Os yw un partner yn dominyddu neu'n rheoli'r llall, yna im-
mae cydbwysedd yn cael ei greu a fydd yn tanseilio'r berthynas. An-
bydd gerdd yn codi ac ni fydd ganddo allbwn mynegiant, ers hynny
tybir mai dyma batrwm y berthynas. Yn
perthynas Crystal, mae pob partner yn gwylio yn ymwybodol
sicrhau nad ydynt yn cael eu grymuso nac yn eu diswyddo
grymuso'r llall. Yn hytrach, maent yn chwilio am ffyrdd o rymuso-
eu hunain a'u partner mewn ffyrdd cadarnhaol.
Pan nad oes goruchafiaeth un wrth y llall, ac mae yna
caniatau beth yw'r person arall, yna does dim
mab am yr ymddygiad sy'n ceisio cymeradwyaeth sydd mor aml yn rhan
o hen berthynas ynni, lle mae un partner yn gyson
95
yn ceisio cymeradwyaeth y llall. Nid oes needi emosiynol -
ness neu ofn, dim ond derbyn a chariad.
Os bydd y berthynas yn dod i ben, rhaid bod yn barod-
i adael i fynd, a pheidio â bod yn gysylltiedig â'r ail-bwnc arbennig hwnnw-
cynghrair. Gall hyd yn oed perthnasau cysegredig yr enaid ddod i ben pan
mae'r partneriaid yn tyfu'n rhy fawr i'w gilydd neu'n dod o hyd i'r angen i archwilio
pwy ydynt mewn ffyrdd a chyfarwyddiadau eraill. Y peth gorau i
gwneud yn gadael, gan ganiatáu i bob un o'r partneriaid dyfu i fod yn newydd
ac egni gwahanol. Caniatewch y tristwch a deimlir pan
mae rhywbeth yn dod i ben, ond hefyd y disgwyliad fel rhywbeth newydd
yn dechrau. Hyd yn oed os yw rhywbeth yn gyfnod o berthyn, fel
rydym yn addasu i'r person newydd yr ydym yn dod iddo.
• Caniatáu Sbectrwm Llawn Teimladau
Mae'n debyg mai hwn fydd un o'r pethau anoddaf i ni
i drafod yn y dyfodol. Mae cymaint ohonom yn credu bod ail-ddawnsio'n dda.
Mae tionship yn un lle rydych chi bob amser yn gadarnhaol, yn hapus ac yn hapus
llawen. Un lle mae'r person arall bob amser yn gwneud i chi deimlo
da amdanoch chi'ch hun. Ond, yn y cyflwr aml-ddimensiwn, ail-
mae cyfeillgarwch yn ymwneud â hunan-archwilio a thwf. Eich rhan-
efallai y bydd angen i chi eich herio er mwyn eich helpu i dyfu,
neu efallai y bydd angen i chi eu herio.
Gall yr her hon gynnwys chwarae allan dicter a rhwystredigaeth-
a chaniatáu i'r partner fod yn yr emosiynau hyn a
teimladau heb deimlo dan fygythiad personol, neu deimlo
mae perthynas dan fygythiad.
Bydd perthnasoedd aml-ddimensiwn bob amser yn chwarae drwodd
sbectrwm llawn y teimladau, nid y rhai cadarnhaol yn unig. Y
her yw caniatáu i'r egni tywyllach hyn ac i drin
mewn ffordd greadigol a thosturiol. O'i drin os yw'n cael ei drin
yn iawn byddant yn ein helpu i dyfu a phrofi mwy fyth o
pwy a beth ydym ni yn y berthynas benodol hon.
Pwysigrwydd eto, yw cydbwysedd. Gormod o negyddoldeb, a
bydd y berthynas yn troi'n negatifrwydd ac yn dod yn dreisgar
benthyg a dinistriol. Gormod o gadarnhaol, a'r creadigol
mae tyndra sy'n galluogi twf yn annhebygol o fod yno a
mae'n debyg y bydd y berthynas yn aros yn ei unfan.
• Yr Elfennau Allweddol: Cyfathrebu a Chyd-greu
96
Y peth pwysig i'w gofio yn yr aml-ddimensiwn newydd-
perthnasau rhanbarthol yw eu bod yn anturiaethau hunangynhaliol yn bennaf.
archwilio yr ydym yn ei ddarganfod ein hunain trwy berthnasoedd
a chreu gyda bod arall.
Mae dwy elfen allweddol y mae'n rhaid eu cymryd bob amser.
d. Yr allwedd gyntaf yw CYFATHREBU, ym mha bynnag ffordd
gweithio orau i chi. Mae llawer o ffyrdd o gyfathrebu i mewn
perthynas aml-ddimensiwn, o siarad â telepathi,
a gellir eu harchwilio a'u chwarae'n greadigol. Ond
lle mae dau berson yn cyfathrebu'n gyson, maen nhw
mynegi eu hunain a darganfod drostynt eu hunain
yr hyn y maent yn ei fynegi.
Yr ail allwedd yw CO-CREATE. Rhaid bod rheswm dros hynny
y bartneriaeth. Gyda'ch gilydd mae'n rhaid i chi fod yn creu rhywbeth,
hyd yn oed os mai dim ond eich twf ysbrydol chi eich hun ydyw. Er mwyn a
perthynas aml-ddimensiwn i ffynnu, rhaid bod a
lle ar gyfer yr holl greadigrwydd amledd uwch gwych hwnnw i
dod o hyd i fynegiant ar y lefel gorfforol.
Efallai mai'r cyfathrebu creadigol sy'n digwydd hyd yn oed
bydd partneriaid yn galluogi ac yn grymuso pob un o'r
partneriaid yn eu prosiectau creadigol eu hunain. Mae'r creadigrwydd yn gwneud
nid oes rhaid eu mynegi mewn ffyrdd dibynnol, ond yn cael eu defnyddio fel
grymuso prosiectau creadigol unigol pob person
ac ymarferion.
Y Ddawns Gysegredig: Egwyddorion Metaffisegol Cysylltu
• Mae llawer o chwedlau a chwedlau hynafol yn bodoli
dywedwch sut y creodd y Duw gwreiddiol rym dau fodau allan ohono
hanfod. Aeth y ddau fodolaeth, yn eu tro, ymlaen i greu All
Hynny yw.
Felly'r egwyddorion ysbrydol sylfaenol y tu ôl i'r greadigaeth yw Undod
(undod yr holl hynny yw), deuoliaeth (yr un yn archwilio ei hun
trwy densiynau gwrthgyferbyniadau) a lluosogrwydd (y repli-
dyfodiad y ddawns greadigrwydd sylfaenol hon droeon
ffurfiau cymhleth a gwych).
Mae perthnasoedd yn ein galluogi i ailddarganfod y ddawns wreiddiol honno
y ddau sydd mewn gwirionedd yn un. Mae'r symudiad bob amser i-
wardiau yn darganfod cytgord ac undod, ac yna darganfod-
mewn gwirionedd mae yna hefyd anghytgord a deuoliaeth oherwydd
97
mae'r ddau bellach yn fodau unigol unigryw. Ond yr allwedd i hyn
dawns yw cydbwyso a llifo o undod i ddeuoliaeth ac yn ôl
unwaith eto.
Mae yna hefyd lawer o chwedlau hynafol sy'n siarad am y gwreiddiol
duwiau yn dawnsio trwy'r nefoedd wrth iddynt droelli allan cre-
yn sgil eu dawns. Y myth sy'n dod
yw meddwl Shiva a Shakti, y mae eu hundeb a'u dawns
yn cynrychioli undeb y gwrywaidd cywrain a benywaidd
egni yn y ddawns greadigaeth barhaus.
Yn ein perthynas yn yr egni aml-ddimensiwn newydd,
mae angen i ni ddeall camau dawns sanctaidd Shi-
va a Shakti, os ydym am eu dyblygu yn ein bywydau ein hunain.
Roedd gan y ddawns dri cham neu symudiad sylfaenol:
• Mae'r symudiad cyntaf bob amser tuag at gytgord ac undod.
Mae dau o bobl yn cael eu denu at ei gilydd ac yn ceisio darganfod
pa ffyrdd y maent fel ei gilydd. Dyma'r symudiad tuag at y
grym dwyfol, neu symudiad y ddau sy'n ceisio'r wladwriaeth
o'r un gwreiddiol. Oherwydd bod y symudiad hwn tuag at y
diwinyddiaeth, mae'r cam hwn o berthynas bob amser yn ecstatig a
llawen a chreadigol, gan fod y ddau fodau yn teimlo llif y golau
ac egni rhyngddynt. Maent yn darganfod ei gilydd a
darganfyddwch fod y rhannau gorau ohonynt eu hunain yn cael eu hadlewyrchu yn y llall yn hyn
rhan o'r ddawns sanctaidd.
• Mae'r ail symudiad bob amser i ffwrdd o undod ac i mewn
gwahanu.
Mae'r un yn dod yn ddau, sydd i gyd yn wahanol ac yn unigryw.
Yn y cam hwn o'r berthynas dawns mae'r ddau berson yn anghytuno
cynnwys ym mha ffyrdd y maent yn wahanol. Oherwydd y cam hwn
o'r berthynas sydd i ffwrdd o ffynhonnell ddwyfol a thuag at
gwahanu a deuoliaeth, mae dicter a phryder yn aml
y cam hwn, a'r angen i reoli er mwyn cynnal
yr un peth.
Y rheswm am hyn yw ein bod ni, yn ein diwylliant ysbrydol
ofni deuoliaeth. Rydym yn ei weld fel rhywbeth drwg, ac rydym yn ymdrechu
ar gyfer ymwybyddiaeth undod ac rydym yn ceisio symud y tu hwnt i ddeuol-
ity. Ond ni allwn byth symud y tu hwnt i ddeuoliaeth tra ein bod ni
hunaniaeth ar wahân ac unigryw. Yn ein cyflwr uchaf ni
98
dychryn byddwn bob amser yn rhan o'r ddawns hon o egni
rhwng undod a deuoliaeth. Er mwyn bod yn ymwybodol, dylech fod yn ymwybodol
o'r ddawns, ac i allu gadael a mwynhau'r dawns
bydd gwybod y llif bob amser yn ôl ac ymlaen rhwng
y ddau gyflwr hyn o fod.
Mewn perthynas, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni fod yn barod i brofi-
dechrau ar amseroedd o her ac anghytgord. Gall fod dicter,
rhwystredigaeth ac egni negyddol arall. Rhaid i'r rhain fod yn han-
wedi'i farcio â cheinder a'r wybodaeth, os caiff ei drin,
ni fyddant yn ddinistriol. Dyma'r hyn a elwir yn gysgod
ochr y berthynas. Bydd bob amser yno. Sut y mae
bydd trin ac integreiddio yn pennu ansawdd yr ail-
cyfeillgarwch. Os yw'r ddau bartner neu ddawnsiwr yn gwybod sut i ymdopi
gyda dawns dicter a negyddoldeb, yna gall fod yn nego-
heb greu anghydbwysedd o'r fath bod y perthynas-
caiff llong / dawns ei tharfu a'i dinistrio.
Rwyf bob amser wedi canfod mai'r allwedd yma yw caniatáu dicter a
negyddoldeb i'w fynegi a'i ryddhau, heb gymryd
yn bersonol, neu mae angen i chi amddiffyn eich hun yn ddinistriol
ffyrdd os oes dicter cyfartal ar y ddwy ochr. Mae hyn yn creu
egni negyddol sy'n atal y ddawns rhag tak-
ei gam neu symudiad nesaf.
• Mae'r trydydd symudiad neu'r olaf bob amser yn ôl i undod a
harmoni.
Mae'r ddau unwaith eto yn darganfod, trwy eu cyfnodolyn ar wahân
nei, eu bod yn wir yn un. Yn wir, maent yn ailddarganfod pob un
eraill a'u hunigrwydd, gan eu bod wedi dysgu rhywbeth
mwy am yr hunan a'r llall, ac maent bellach yn ailuno
ar droell esblygiad ac ymwybyddiaeth uwch. Cael
Dysgodd y peth newydd penodol hwn, nid oes angen mynd yn ôl
a'i wneud dro ar ôl tro, gan mai dyna pa mor ddinistriol yw pat-
mae môr-wenoliaid yn codi mewn perthynas. Dawnswyr cosmig medrus
gwybod sut i adael a symud i lefelau newydd o brofiad
dawnsio, trwy gadw'r berthynas mewn cyflwr o dwf
a symudiad newydd.
Ail-batrymu Ein Rhywioldeb: Paratoi i Fyw
Ar Y Ddaear Newydd
Yn olaf, dyma ddeunydd sy'n cael ei sianelu drwy'r Hathors, a
hil esgynedig o fodau benywaidd cariadus. Buont yn gweithio gyda nhw
99
diwylliant hynafol yr Aifft fel Hathor Dduwies
Cariad a Harddwch.
Eu neges i ni heddiw yw darganfod ffyrdd o ddod â nhw
harddwch a chydbwysedd yn ôl i'n bywydau rhywiol:
Teulu Annwyl,
Rydym yn galw hyn i chi oherwydd wrth i chi symud i'ch esgyniad
rydych chi'n dod yn nes ac yn agosach atom. Dim ond unwaith o'r blaen
buom yn agos atoch chi, a dyna pryd y buom yn gweithio
gyda chi yn yr Aifft. Yna, fel nawr, roedd ein dysgeidiaeth
harddwch, cariad a phŵer. Ni yw cantorion a dawnswyr Ysgol Gyfun Gwynllyw
y Cosmos, ac rydym yn dod i'ch dysgu sut i sianelu a
defnyddio'ch egni rhywiol mewn ffyrdd prydferth a
creadigol ac yn fwy priodol i chi ar yr adeg hon yn eich
esblygiad.
Rydym am i chi sylweddoli eich bod yn bwerus ac yn greadigol
bodau, a bod eich egni rhywiol yn rhan sylfaenol o
eich egni creadigol. Mae tramwyfa ddiweddar Venus wedi dod â hi
i faterion blaen rhywioldeb yn eich bywydau. Mae'n bryd rhyddhau
hen batrymau a gedwir yn yr Ymwybyddiaeth ar y Cyd
a'u disodli â phatrymau newydd sy'n fwy addas i ble
rydych chi nawr. Dyma sydd angen i ni siarad heddiw.
Yr Anghydbwysedd mewn Hanes
Am filoedd lawer o flynyddoedd mae'ch egni rhywiol wedi bod
allan o gydbwysedd fel diwylliant. Yn gyntaf, roeddech chi'n byw mewn menyw-dom-
cymdeithas selog, a elwir yn fatriarchaeth. Nesaf, yn fwy diweddar, chi
a symudwyd i gymdeithas sy'n cael ei dominyddu gan ddynion, a elwir yn batriarchaeth. Y ddau
roedd y dulliau hyn o fod yn ddiwylliannol yn seiliedig ar bŵer; y
pŵer un grŵp dros un arall, wedi'i ddiffinio yn ôl rhyw. Yn eich un chi
cof genetig ac yn y cofnodion Akashic, mae llawer ohonynt wedi eu stopio
rhengoedd o oruchafiaeth a rheolaeth, ac afiach neu anghytbwys
patrymau cam-drin ac erledigaeth.
Yn eich cyfnod diweddaraf, rhoesoch chi bŵer
y gwryw, i ddominyddu dros y fenyw a'r plant. Mae hyn wedi
wedi esgor ar ddiwylliannau heddiw lle mae gan ddynion gonestrwydd llwyr.
trolio dros fywydau menywod a phlant, fel yn y Canol
Dwyrain. Mae'r rheolaeth yn fwy cynnil ac yn llai amlwg yn y dec-
byd a ddewiswyd. Eto hyd yn oed yn y cymdeithasau hyn, mae gennych broblemau
megis pornograffi a menywod a cham-drin plant. Mewn rhai
100
achosion, mae babanod yn cael eu treisio a phlant yn cael eu harteithio mewn gwyriad
chwarae o ryw a grym.
Yn y byd Gorllewinol, mae'r patrymau pŵer hyn a'r
mae archdeipiau camdriniwr / dioddefwr yn gorwedd yn ddwfn yn y meddwl ar y cyd,
ac yn anffodus cânt eu clymu gyda chariad ac ysbrydolrwydd. Ond
sut y gall hynny fod? Efallai y byddwch yn gofyn beth sydd wedi cael ei gam-drin yn rhywiol
gwnewch ag ysbrydolrwydd, neu hyd yn oed gariad?
Wel, os ewch chi'n ôl mewn amser sawl can mlynedd, fe wnewch chi
dewch i amser yn y byd Cristnogol pan fydd offeiriaid gwrywaidd
a chlerigion yn cael eu herlid a'u harteithio gan wrachod benywaidd sydd
yn aml roeddent yn iachawyr ac yn athrawon y Pagan
neu grefyddau Wiccan. Gwnaed yr erledigaeth hon yn y
enw Cristnogaeth, a rhoddwyd dilysrwydd ysbrydol iddo. Y
gwnaed artaith a llofruddiaeth i achub a phuro'r
eneidiau y gwrachod hynny, trwy eu glanhau mewn tân.
Yn sail i hyn roedd lefelau o dristwch rhywiol, fel celi gwrywaidd-
roedd offeiriaid bate yn chwarae eu gormes ac yn ystumio rhyw
yn annog y merched a oedd yn ddioddefwyr iddynt. Llawer o flynyddoedd
yn nes ymlaen, mae materion fel pornograffi a cham-drin rhywiol mor boblogaidd
mae eich cymdeithasau, yn dod o hyd i'w gwreiddiau yn y cyfnod hwn. Atgofion bywyd yn y gorffennol
o deimladau corfforol dwys o boen rhywiol a dis-
pleser wedi'i arteithio sy'n cyd-fynd â'r profiadau hyn, o hyd
yn bodoli ar ffurf weithredol yn y banciau cof ar y cyd. Yn y
yn bresennol, rydych chi fel diwylliant yn parhau i chwarae'r dramâu hyn
er mwyn datrys dibyniaeth eich enaid i'r dwyseddau hyn
lefelau tâl ynni rhywiol gwyrgam.
Yn y diwylliannau Affricanaidd ac Arabaidd a llawer o'r Dwyrain, yn aml
mewn ardaloedd sy'n cael eu dominyddu gan Fwslimiaid, y tristwch rhywiol hwn
hefyd yn bresennol yn yr arfer creulon o muti genitalia benywaidd
enw da, a elwir hefyd yn enwaedu benywaidd. Yn yr arfer hwn,
mae'r gallu i fwynhau pleser rhywiol corfforol arferol yn dap-
jw.org cy gan y ferch, fel arfer pan oedd yn ifanc iawn, am
deuddeg. Mae'r math hwn o ddominyddu a cham-drin hefyd yn cael ei arfer
yn enw rhinwedd ac ysbrydolrwydd. Pa le trist ydych chi
planed wedi dod, ac felly'n barod am newidiadau a sifftiau. Felly
yn barod i ddechrau'r broses o ail-batrymu eich rhywioldeb
i ffurfiau mwy iach a chariadus.
Deallwch, rydym yn ceisio beirniadu a barnu neb
yma. Ar gyfer, fel y gwyddoch, nid oes “dioddefwyr” yn yr hunan-
creu dramâu, a rhaid i BOB dan sylw fod yn gyfrifol
101
yr egni ac ar gyfer eu cydbwyso. Ac
mae hynny'n golygu pob un ohonoch.
Nid dim ond rhywioldeb yr effeithiwyd arno, ond cariad hefyd.
Mae mor anodd i unrhyw gwpl fynegi eu cariad drwyddynt
rhywioldeb mewn ffordd gytbwys. Mae yna gymaint o ddelweddau a
straeon yn eich diwylliant sy'n mynnu bod yn rhaid i un dominyddu'r
arall, a bod rhyw yn hawl y gall rhywun ei fynnu o'r oth-
o fewn perthynas. Hyd yn oed gyda chariad, mae'n aml yn anodd
i chi ddelio â'r materion hyn yn eich perthynas ac i fod
cariadus a chytbwys. Rydym yn gweld cymaint ohonoch yn ei chael hi'n anodd
y materion hyn a gweddillion eich cyflyru bywyd yn y gorffennol.
Cam Cyntaf Iachau ac Ail-Patrymau: Cydbwyso'r
Ynni Masgwlch Mewnol a Benywaidd
Mewn diwylliant patriarchaidd, nid dynion sy'n symud allan yn unig
cydbwysedd, mae pawb yn gwneud. Heddiw, mae llawer o'r merched yn
mae gennych egni gwrywaidd cryf, ac mae angen i chi ail-lunio
nect gyda'r egni benywaidd mewnol. Dyma'r canlyniad
o ffeministiaeth yn eich diwylliant, sydd, yn rhydd, menywod ac al-
eu gostwng i ddatblygu eu potensial mewn ffyrdd nad oeddent erioed o'r blaen
profiadol. Mae hefyd wedi arwain at lawer ohonynt yn dod hefyd
gwrywaidd. O ganlyniad i ffeministiaeth, mae llawer o ddynion yn eich gorllewin-
mae diwylliannau erchyll wedi ceisio ailgysylltu â'u gwledd fewnol-
naw egni, yn eironig yn dod yn rhy fenywaidd a goddefol.
Mae gennym sefyllfa newydd y tu allan i'r cydbwysedd, lle mae menywod
yn aml yn rhy wrywaidd a dynion yn rhy fenywaidd.
Yr allwedd i ddod o hyd i gydbwysedd i bob unigolyn yw cydbwyso
egni mewnol dynion a merched, er mwyn creu newydd
templed ar gyfer yr ymwybyddiaeth ar y cyd, un a fydd yn ailymddangos
rhowch yr un hŷn.
Mae angen i bob un ohonoch gael ei gysylltu â'r egni gwrywaidd mewnol.
Dyma egni'r rhyfelwr ysbrydol a'r arweinydd ynoch chi.
Hwn yw'r ynni solar. Mae'n radiant, yn gryf, yn hyderus, yn gynnes
a phendant. Mae'n egni gwneud. Mae'n dweud wrthych chi pryd
Mae angen i chi fynegi'ch hun, mae'n rhoi hyder a help i chi
i chi wneud pethau yn y byd materol. Mae'n allanol
yn llifo ac yn weithgar.
Yr egni benywaidd yw'r egni lleuad. Mae'n feddal, yn dderbyngar,
ysgafn, cariadus a diamod, ond hefyd yn bwerus iawn. Mae'n
yw egni bod. Mae'n llifo i mewn ac yn oddefol (fel
102
mewn heddwch). Mae'n caniatáu i chi fod gyda chi'ch hun a chyda thth-
mewn ffyrdd anfeirniadol. Dyma'r lle creadigol
mae syniadau'n cael eu creu a'u birthed ac yna'n cael eu trosglwyddo i'r
gwrywaidd fel y gallant ddod yn real yn y byd.
Mewn unigolyn cytbwys, mae llif cytbwys rhwng
bod yn fyw, yn weithgar ac yn oddefol, yn wrywaidd ac yn femi-
naw. Adlewyrchir y cydbwysedd mewnol hwn yn yr allanol neu'r tu allan
byd wrth greu cydberthnasau rhwng bodau
yn gytbwys ynddynt eu hunain ac felly gallant greu a
cynnal perthynas sy'n gytbwys a chariadus.
Perthynas gytbwys yw un lle nad yw'r naill bartner na'r llall
yn dominyddu'r llall, yn ysbrydol, yn feddyliol, yn emosiynol ac yn
neu yn rhywiol.
Perthynas Ddaear Newydd
Bydd perthnasoedd y Ddaear Newydd mor wahanol i'r berthynas-
llongau sydd gennych nawr. Byddant yn ysgafnach ac yn fwy chwareus
ac eto ddoeth. Bydd llai o ddwyster a drama, a
mwy gofalgar, meithrin a chwmnïaeth. Byddwch yn dod
sylweddoli mai pwrpas y berthynas, yr holl berthynas, yw
i ymwneud, rhannu, a chefnogi a meithrin o'ch
synnwyr o gyfoeth a chyflawnder.
Byddwch yn chwilio am berthnasoedd ysbrydol a chalon-
yn seiliedig, yn hytrach na chorfforol ac emosiynol. Yn yr Hen Ddaear
patrwm perthynas, roedd perthnasoedd yn seiliedig ar gorfforol
atyniad a bondio emosiynol. Yn y Ddaear Newydd, mae
bydd perthnasoedd wedi'u seilio yn y galon, mewn teimladau, cwmpawd -
sion, cysylltiad a chyd-barch a chefnogaeth. Rydym yn fore-
gweld sawl perthynas yn tyfu rhwng pobl -
grwpiau oedran a gwahanol ddiwylliannau, perthnasoedd a fydd
bod yn ddwfn ac ystyrlon, ac eto ni fyddai wedi ymddangos
yn bosibl o'r blaen oherwydd cyfyngiadau cul yr hyn
roeddech chi'n ystyried bod perthynas i fod yn eich ynni yn yr Hen Ddaear
fframwaith.
Bydd y perthnasoedd hyn yn olau ac yn llawen, ac eto'n alluog
o ddyfnder go iawn ac agosatrwydd oherwydd y bobl dan sylw
mwy o ddiddordeb yng nghysylltiadau'r enaid rath-
na chysylltiadau'r allanol a'r ffisegol
teyrnasoedd.
103
Bydd rhannu a gofalu, ac eto bydd y ddau bartner yn gwneud hynny
bod yn annibynnol ac yn hunanddibynnol ynddynt eu hunain. Yno
ni all fod yn ddibynadwy yn y Ddaear Newydd. Mae cydbwysedd yn wir
yn bwysig. Bydd y perthnasoedd hyn yn gytbwys a chariadus,
rhwng dau berson yr un mor bwerus a gofalgar. Yno
ni fydd goruchafiaeth, dim dioddefwyr, dim dramâu na cham-drin.
Bydd ymrwymiad i'r berthynas a'r mu-
twf gwirioneddol pob un o'r partneriaid yn y berthynas.
Bydd hyn yn wir am bob perthynas, nid dim ond cariad neu Rhufeiniaid-
perthnasoedd tic. Bydd cyfeillgarwch yn dod yn ddyfnach a mwy
profiadau ystyrlon, fel y deallwch chi
teuluoedd enaid, a bod eich ffrindiau yn aml yn enaid agos yn
teitlau sydd yma i'ch caru a'ch cefnogi yn eich gwaith
y blaned. Pan fydd eich perthynas yn bodoli yn y cariad cariadus hwn
cyflwr cytbwys, yna bydd eich rhywioldeb hefyd yn caru ac yn
cytbwys.
Unwaith eto, bydd pobl yn dysgu dathlu a mwynhau
egni creadigol a rhywiol mewn ffyrdd sy'n gwella bywyd-
ing ac ecstatic. Rydym yma i weithio gyda chi a'ch caru
ac yn eich cefnogi wrth i chi symud i mewn i'r cariad cariadus hwn
gofod.
104
rhan Tri
y rhodd of Wedi'i rymuso Cariad:
Ymwybodol Rhianta
Mae pennod olaf y llyfr hwn yn mynd â ni i gylch llawn
lle dechreuon ni. Gyda'r plant hardd sydd
wedi rhoi cymaint i ni. Eu pwysicaf
mae'n ddigon posibl y bydd rhoddion i ni, fel teulu dynol, yn profi
bod yn rhodd o rianta ymwybodol. Am sut allwn ni
creu gwareiddiad newydd yn seiliedig ar gariad a heddwch,
heblaw trwy ei greu yn gyntaf o fewn ein teulu ein hunain
celwyddau?
Y rhai ohonoch sydd wedi bod yn rhan o Blant Indigo ac wedi gorfod
profwch y straen a'r trawma wrth i'ch Indigo ddinistrio
a gall fod yn anodd i chi fod yn hen batrymau i lawr -
celwyddog. Ond cenhadaeth Indigo oedd dileu camweithrediad
patrymau mewn bywyd teuluol, mewn teuluoedd ledled y blaned, ym mhob un
gwlad a diwylliant. Wedi hynny fe ddaeth y Crystal, yn barod
gwella gyda chariad a phŵer.
Y rhieni hynny sydd wedi dod â Indigo a Crystal Chil-
mae pawb yn y byd i gyd wedi profi rhodd gyflym
twf a deffro. Mae eu bywydau wedi newid ac
05
1
mewn llawer o achosion, mae hyn wedi bod yn drist. Yn ffodus, mewn achosion eraill,
mae rhoddion cariad wedi cael eu cydnabod a'u croesawu.
Ym mhob Plentyn Indigo mae potensial i drawsnewid yn gyflym-
y rhai o'u cwmpas. Ym mhob Plentyn Crystal mae'r po-
tential ar gyfer cariad gwych a gwych a drosglwyddir i bawb
o'u cwmpas.
Yn y bennod hon byddwn yn trafod y ffyrdd y mae'r rhain yn
Mae dren wedi dangos i ni pa mor gamweithredol yw ein rhianta a
mae patrymau teuluol wedi bod, ac yna'n dangos sut mae'r plant
wedi dysgu ffyrdd newydd inni o gysylltu gyda'n gilydd fel teuluoedd
yn seiliedig ar barch a chariad grymus.
Plant Indigo a Crystal Rhianta: Magu plant o'r
galon
Mae rhianta Indigo neu Crystal Child yn fraint arbennig
yn y cyfnod hwn o gynnwrf a newid. Fel rhiant, rydych chi
cyfrannu at sefydlu patrymau newydd ar gyfer magu plant
y blaned. Rydych chi'n gweithio gyda'ch plentyn i godi'r
cyseiniant y berthynas rhwng y plentyn a'r rhiant â'r uchafbwynt -
lefel sible ar hyn o bryd. Beth anrhydedd!
Mae'r Indigo neu'r Crystal Child wedi dod i'r blaned gyda'i
neu ei chenhadaeth ei hun. Fel Indigo, yma i herio yn bodoli -
ffurfiau a chredoau, ac fel Crystal, yma i ddysgu em-
grym a chariad. Chi, fel y rhieni, yw'r partneriaid
yn y genhadaeth hon o addysgu a gwella. Gallwch chi helpu'ch
mae plentyn yn cyflawni ei genhadaeth trwy ddeall yr hyn sydd ei angen
ohonoch chi. Fel rhiant i Indigo, gallwch ddisgwyl bod yn sial-
bob tro, ond gyda'r sgiliau i ymdrin â'r rhain
bydd heriau yn creu perthynas haws rhyngoch chi
a'ch Indigo. Fel rhiant Crystal, bydd yn rhaid i chi wneud hynny
delio ag ewyllys gref iawn a brwydrau pŵer cyson.
Unwaith eto, cael y sgiliau rhianta i ymdopi â'r materion hyn
bydd yn hwyluso twf a datblygiad eich plentyn.
Yr Hen Fodel Rhianta
Bydd yr hen batrwm rhianta Nodyn gwaith i Indigos a
Grisialau. Mae hyn i'w ddisgwyl. Maen nhw yma i herio
y patrwm hwn a'i ddisodli â rhywbeth gwell. Obvi-
ously, ni fydd y ffordd y cawsoch eich magu yn gweithio iddynt.
Ni allwch ailadrodd eich patrymau rhianta eich hun, boed hynny
106
yn ymwybodol neu'n anymwybodol. Fel rhiant plentyn newydd,
rhaid i chi ddod yn ymwybodol o'r hyn sy'n cymell y par-
patrwm rhianta penodol yr ydych wedi'i ddewis.
Roedd yr hen batrwm wedi'i seilio'n bennaf ar bŵer ac ofn. Y
roedd rhiant yn gweld y plentyn fel cyfrifoldeb, a'r rhiant
dyletswydd oedd sicrhau bod y plentyn yn cael ei ddarparu ar gyfer mater perthnasol,
wedi eu haddysgu a'u ffurfio yn oedolyn, yn union fel yr un arall
oedolion. Cafodd y plentyn ei fagu i ofni cosb ac i
gweld rhieni, athrawon ac oedolion eraill yn ffigurau pŵer. Y
roedd y plentyn yn cael ei addysgu i dderbyn y normau yn y gymdeithas
ffigurau pŵer, hyd yn oed pe bai'r rhain yn mynd yn groes i'w natur naturiol
tueddiadau. Gwelodd y rhieni a'r rhai sy'n rhoi gofal eu rôl fel
rheolwr y plentyn. Felly roedd ganddynt hawl i gosbi
y plentyn, hyd yn oed gyda thrais, pe bai'n rheoli hynny, fel arfer
ar ffurf rheolau a gwaharddiadau, wedi ei herio neu ig-
nored. Pwynt y rheolau a'r rheoliadau oedd sicrhau
y byddai'r plentyn yn ffitio i mewn neu'n cydymffurfio â chymdeithas. Hen steil
mae rhieni yn aml yn dweud pethau fel, “Fe wnewch chi hynny oherwydd dywedais
felly, a chi yw eich mam / tad, ”neu“ Fe fyddwch chi'n ei wneud oherwydd hynny
dyna beth mae pawb arall yn ei wneud. ”
Mae'r hen riant yn un awdurdodol, ac mae'n galw
parch a pharch ar sail yr awdurdod hwnnw a freiniwyd ynddo
perthynas y plentyn / rhiant. Yn y system gred hon, y par-
Ystyrir bod y plentyn yn berchen ar y plentyn ac mae ganddo'r hawl i alw
cydymffurfio. Cred y rhieni eu bod yn gwybod mwy
a bod yn gynhenid ​​yn ddoethach, ac felly mae ganddo'r hawl i wneud hynny
mynnu rhai patrymau ymddygiad a dewisiadau bywyd o
eu plentyn.
Y Paradigm Magu Plant Newydd
Mae'r patrwm rhianta newydd yn seiliedig ar gariad ac yn deillio
o Ganolfan y Galon. Yn y patrwm newydd hwn, mae pob plentyn
yn anrheg ac yn fraint. Ystyrir bod magu plant yn galon
profiad, lle mae'r oedolyn yn cael y dasg o feithrin
a chynorthwyo enaid newydd gyrraedd y blaned. Y dasg hon yw
partneriaeth, lle mae'r rhiant a'r plentyn yn rhannu'r
antur o greu'r profiad ymwybodol o dwf
a dysgu o fewn paramedrau meithrin yr ail-
cynghrair.
Yn y model rhianta newydd hwn sy'n seiliedig ar y galon, gwelir y plentyn
am yr hyn ydyw, enaid sydd wedi'i esblygu a'i ddatblygu'n fawr. Mae hyn yn Indi-
107
ewch neu mae gan Crystal soul ei ddoethineb ei hun i roi i'r oedolyn
byd, a rôl y rhiant yn aml yw cynorthwyo'r plentyn hwnnw i
dod â'i neges i'r byd. I wneud hynny mae angen i'r plentyn fod
yn cael eu caru a'u meithrin, a'u hannog i fynegi i'r eithaf
pwy a beth ydynt mewn gwirionedd, ac i gael y cyfle
cysylltiadau i ddatblygu eu potensial llawn mewn amgylchedd cariadus.
Er mwyn bod yn rhiant neu roddwr o'r math hwn, rhinweddau o'r fath
fel cariad, goddefgarwch, parch a derbyniad diamod
angen bod yn rhan o'r sgiliau rhianta neu ofal sylfaenol. Y
mae angen i riant newydd hefyd ddysgu a deall sgiliau
trafod, cyfathrebu a disgyblaeth.
LOVE
Dyma sgiliau rhianta pwysicaf pawb. A'r rhan fwyaf
mae pobl yn dychmygu ei fod yn dod yn naturiol. Mae rhieni yn aml yn ail -
duce eu patrwm magu plant eu hunain heb wir ddysgu
ystyried a yw'n dod o'r galon ai peidio.
I bob pwrpas, ni allwch garu a pharchu eich plentyn os gwnewch chi
nid caru a pharchu eich hun. Daethpwyd â llawer ohonom ni
gyda negeseuon nad ydynt yn ddigon da, a oedd yn meithrin hunan-isel
parch ac anawsterau gyda hunan-gariad a hunan-dderbyn.
Bydd angen i unrhyw un sy'n gweithio gyda phlant wylio sut
gall eu materion hunan-dderbyn heb eu datrys eu hunain fod yn brosiect-
ed ar y plentyn. Yna bydd y plentyn yn cael ei ystyried yn ddrwg neu
heb ei reoli neu allan o reolaeth, neu unrhyw un o ddim
labeli digon da.
Mae dicter a gelyniaeth heb ei datrys gan riant yn aml yn adlewyrchu-
yn ôl i'r rhiant yn ymddygiad y plentyn. Felly, yn ddig
a bydd plentyn anarferol yn chwarae'r tu allan
teimladau'r rhiant.
Mae'n anodd codi Indigo neu Crystal Child oni bai eich bod chi
wedi gweithio drwy eich materion ac yn gallu caru eich-
hunan-rymuso, grymuso eich hun a mynegi eich potensial llawn.
Eich Indigo neu'ch Crystal Child fydd eich athro cynradd, os
mewn gwirionedd nid ydych wedi gweithio drwy'r materion hyn.
BYDDWCH YN dysgu i rymuso eich hun ac i werthfawrogi'ch hun,
wrth iddynt ddysgu'r sgiliau i chi. Mae'n llawer haws os oes gennych chi eisoes
y sgiliau hyn. Os oes gennych chi sgiliau, rhianta eich plentyn
108
yn dod yn antur gyffredin o dwf wedi'i rymuso.
Derbyn Diamod
Mae hyn yn aml yn un o'r pethau anoddaf i riant. O-
mae deg balchder rhieni yn mynnu bod y plentyn yn byw'n sicr
disgwyliadau neu gyflawni rhai rolau.
Mae gan Indigo a Crystal Children eu bodolaeth ddiffiniedig eu hunain
a'u hymdeimlad eu hunain o bwy a beth ydynt. Mae hyn yn iawn
yn glir iddynt. Weithiau gall yr ymdeimlad hwn o bwy ydynt fod
mewn gwrthwynebiad uniongyrchol i ddymuniadau ac anghenion y rhieni.
Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n gofyn i riant arbennig iawn allu gwneud hynny
i ddweud: “Rwy'n derbyn chi am yr hyn rydych chi,” a “does dim angen
i fod fel fi. ”
Gall rhiant ansicr gymryd gwahaniaeth mawr y plentyn
ei fod yn fygythiad, ac yn mynnu bod y plentyn yn
ffurflen. Ond mae'r rhiant newydd yn caniatáu i'r plentyn ddatblygu a bod
beth ydyw, hyd yn oed yn annog agweddau ar y plentyn
a allai fod yn dramor i'w ffordd eu hunain o feddwl neu
bod os yw anrhegion y plentyn yn gorwedd.
Mae'r rhiant newydd hefyd yn derbyn wrth i'r Plentyn Indigo dyfu
i lencyndod ac oedolion, efallai na fydd yn dewis dilyn
y llwybrau gyrfa diogel a chyfrifol y gallai'r rhiant ddymuno eu cael.
Efallai y bydd yr Indigo yn dymuno bod yn greadigol, neu deithio'r byd a
gweld bywyd, yn hytrach mynd i'r coleg a dilyn llwybr bywyd penodol.
Rhaid i rieni newydd ddeall Indigos a Chrystals i weld bywyd
yn greadigaeth barhaus, yn greadigaeth y maent yn rhydd iddi
ail-wneud eu hunain pryd bynnag y teimlant mor dueddol. Maen nhw
mae'n debyg na fydd ganddo unrhyw ddiddordeb mewn diogelwch, ond yn hytrach
mewn angerdd a chreadigol a hwyl.
Nid oes rhaid i hyn olygu na fyddant yn creu digonedd.
Yn aml mae oedolion Indigo yn creu'r un lefel cyfoeth â nhw
rhieni cyn eu bod yn ddeg ar hugain. Yn aml caiff ei wneud mewn modd anarferol
ffyrdd creadigol.
Parch
Mae hyn yn gysylltiedig yn agos â derbyniad diamod. Os yw'r
gall rhiant dderbyn pwy neu beth yw'r plentyn, yna ar y
109
mae modd adeiladu parch at ei gilydd.
Mae'r parch hwn yn sylfaen angenrheidiol ar gyfer y
bydd perthynas rhieni / plant yn cael ei hadeiladu.
Mae llawer o rieni hen ffasiwn yn gweld plant yn ddibrofiad a
gweddol dwp nes y dysgir fel arall gan brofiadau profiadol
oedolion doethach. Mae rhieni newydd yn ymwybodol bod eu plentyn yn
esblygu bod mewn corff bach, ac mae cyn-aelod
newid syniadau a phrofiadau yn y berthynas. Y
rhiant yn dysgu'r sgiliau goroesi i'r plentyn / enaid
anghenion bywyd ar y blaned ar hyn o bryd. Mae'r plentyn yn dysgu
persbectifau newydd y rhieni ar fywyd sy'n deillio o'i
ei chysylltiad agosach â byd yr ysbryd.
Mae'r parch hwn yn golygu y bydd pob un ohonoch yn caniatáu i'r llall
i fod yr hyn ydynt, heb yr angen am feirniadaeth a hosbis
galluedd os oes gwahaniaethau.
Yn wir, bydd y rhiant newydd yn gweld y gwahaniaethau hyn fel rhai-
rhywbeth i'w ddathlu wrth i ni ddechrau deall yr im-
amrywiaeth trwchus a phosibilrwydd sy'n gynhenid ​​ym mywyd dynol ar y
blaned heddiw.
Goddefgarwch
Mae'r pwnc hwn yn ymwneud â chariad a pharch hefyd. Os oes
derbyniad diamod, cariad a pharch at ei gilydd yn y
gartref, bydd goddefgarwch hefyd am y gwahaniaethau
ac anghenion unigol pob person yn y teulu.
Gellir ymestyn y goddefgarwch hwn i'r gymdeithas ehangach allan-
ochr yn ochr â'r cartref. Os ydych chi'n dysgu eich plentyn rydych chi'n iawn gyda chi,
ac rydych chi'n iawn gyda nhw, maent yn fwy tebygol o drosglwyddo
y patrwm hwn i'w cyswllt â gwahanol blant a
maent yn cyfarfod yn yr ysgol ac mewn sefyllfaoedd cymdeithasol.
Mae goddefgarwch pobl eraill a derbyn pobl eraill yn rhan o
cenhadaeth Plant Indigo a Crystal, a bydd yn helpu
creu byd lle mae goddefgarwch a derbyniad
o bawb.
Bydd y rhiant newydd yn dangos i'w blentyn y gallant gysylltu ag ef
pobl sy'n wahanol, gyda pharch. Gallant anrhydeddu'r
gwahaniaethau a dathlu'r amrywiaeth, yn hytrach na bod
dan fygythiad ac ofn gan fod cymaint o rieni hen ffasiwn.
110
Effeithiolrwydd yr agweddau a grybwyllir uchod yn y
patrwm magu plant newydd, yn aml yn gorwedd yng ngallu'r rhiant i
rhannu sgiliau bywyd gyda'r plentyn. Gwneir hyn yn fwyaf effeithiol
trwy sgiliau cyfathrebu, trafod, a disi-
pline.
Cyfathrebu
Cyfathrebu gyda'ch plentyn yw un o'r ffyrdd allweddol i mewn iddo
y gallwch chi ddangos cariad a pharch atynt.
Y weithred o gyfathrebu yw un o roi a derbyn.
Mae'r person sy'n cyfathrebu yn rhoi neu'n rhannu syniadau,
ac mae'r person sy'n gwrando yn derbyn y syniadau hynny. Y ddau
mae prosesau'n weithredol, gan fod derbyn neu wrando hefyd yn sgil.
Fel rhiant, dylech symud y tu hwnt i gyhoeddi archebion a
cyfarwyddiadau y disgwyliwch i'r plentyn eu derbyn hebddynt
cwestiwn ac ufuddhau. Yn anad dim, ni ddylech fyth golli'ch
tymer a gweiddi yn y broses o gyfathrebu â nhw
eich plentyn.
Defnyddio dicter a thrais mewn cyfathrebu yn unig
yn dysgu'r plentyn i gael eich ffordd eich hun y mae'n rhaid i chi ei wneud
y sŵn mwyaf a bod y mwyaf ymosodol. Yn yr un modd, ffiseg-
mae cosb cal yn dysgu'r plentyn er mwyn cael yr hyn rydych chi'n ei wneud
eisiau (cydymffurfio), mae'n rhaid i chi fod yn ymosodol ac yn dreisgar.
Bydd y patrymau cyfathrebu hyn yn cael eu mewnoli ac
yna gellir ei allanoli pan fydd y plentyn yn rhyngweithio â'i
cyfoedion.
Mae Crystal Children, yn enwedig, yma i brofi grym,
ac os ydynt yn dysgu oddi wrthych fod trais yn gyfystyr â phŵer, yna
byddant yn chwarae hyn allan. Ac yn aml yn eich erbyn.
Yn llawer gwell wedyn, i addysgu eich plentyn i gyfathrebu'n effeithiol-
yn foesol, ond gyda pharch. Yr allwedd yma yw i'r ddau barti
gwrando ar yr hyn sydd gan y llall i'w ddweud. Wrth wrando
i dderbyn a deall yn wirioneddol beth mae'r llall yn ei deimlo a
anghenion.
Cyfathrebu gyda'ch plentyn am bob mater teuluol
sy'n effeithio arno. Peidiwch â chymryd yn ganiataol hynny yn unig
maent yn fach, mae angen iddynt syrthio yn unol â'r hyn rydych chi
eisiau. Mae gan blant anghenion emosiynol y dylid eu cymryd
111
ystyried wrth wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio
y teulu cyfan.
Trafod
Mae trafod yn rhan o'r broses gyfathrebu. Os ydych
eisiau i'ch plentyn ddilyn llwybr penodol neu wneud pethau penodol,
bydd yn rhaid i chi esbonio iddynt pam mae angen hyn arnoch chi-
oddi wrthynt. Nid oes gan Indigos a Chrisialau ddiddordeb ynddynt
gorchmynion awdurdodol, ond byddant yn gwrando os ydych chi'n siarad
yn dawel ac yn trafod am yr hyn yr ydych ei eisiau.
Os nad yw'r hyn rydych chi ei eisiau yn arbennig o ddeniadol iddyn nhw, mae
mae'n bosibl negodi gwobr am eu cael fel chi
gofynnwch. Yn yr achos hwn mae sefyllfa ennill / ennill, lle mae'r ddau
mae partïon yn cael rhywbeth maen nhw ei eisiau.
Nid y sgil yma yw trin, er bod rhieni deallus
Bydd angen i Indigos wylio nad yw'r plentyn yn dod
llawdrin. Yn hytrach, mae'n cyrraedd man lle mae pawb yn ymuno â'i gilydd.
gaer, lle mae'r ddau barti yn cyd-fynd ac yn hapus â'r hyn
Mae angen gwneud hyn. Er enghraifft, os yw clirio teganau yn-
siwio, trafod gyda'r plentyn, os yw'r teganau'n cael eu clirio i ffwrdd
bob nos am wythnos, yna ar ddiwedd yr wythnos mae ychydig o bleser
Gall ddigwydd. Os na, dim trin. Bydd y rhan fwyaf o blant yn gweithio o gwmpas
cynnig fel hyn, yn hytrach na chael mam yn barhaus
gweiddi pam nad yw'r teganau yn cael eu rhoi i ffwrdd (oherwydd
yn gyffredinol mae gan blant digo a Crystal blant mwy impor-
pethau tant a dychmygus i'w gwneud na rhoi teganau i ffwrdd).
Disgyblaeth
Er bod yr un hwn wedi'i adael am y tro olaf, fel arfer y mwyaf
pwnc emosiynol yn fy nhrafodaethau gyda rhieni. P'un ai
peidio â rhoi cuddiadau neu amser allan fel cosb, neu orfodi
ffiniau.
Nid yw fy nghred fy hun yn drais byth. Mae hyn ond yn dysgu'r
mae trais plant yn arf i gael yr hyn rydych chi ei eisiau.
Fodd bynnag, credaf hefyd fod y cysyniad o ddisgyblaeth yn wael -
deall yn ein cymdeithas. Mae'n gyfystyr â rheolau a
rheoliadau a chosb. Mewn gwirionedd, y gair disgyblaeth
yn rhannu'r un gwraidd â disgybl, ac yn gorfod dysgu -
dysgu a dysgu. Nid yr athro mwyaf effeithiol yw'r un
112
sy'n gweiddi ac yn dreisgar. Mewn bywyd cyffredin, addysgu yw'r mwyaf
effeithiol pan ddaw o'r galon a'i roi mewn a
dull caredig ac ystyriol.
Mae angen i blant wybod ble mae'r ffiniau, a beth
disgwylir iddynt hwy o fewn cyd-destun y teulu. Mae hyn yn helpu
sicrhau ymdeimlad o ddiogelwch sy'n meithrin ymddygiad tawel. Hyn
gellir trosglwyddo gwybodaeth mewn ffordd gariadus a thawel,
defnyddio sgiliau cyfathrebu a thrafod.
Mae sgiliau cyfathrebu a thrafod yn fawr iawn
rhan o sgil disgyblaeth.
Eich rôl chi fel rhiant yw addysgu eich plentyn, trwy arholiad-
ple a thrwy eiriau, beth sy'n ofynnol iddynt ddod
oedolion grymus a chariadus. Chi yw'r athro, maen nhw
y disgyblion. Weithiau, hwy yw'r athrawon a chi, fel
rhieni, yw'r disgyblion. Gadewch i'r berthynas rhyngoch chi
bod mor gariadus a mawreddog â'r un rhwng Crist a'i
disgyblion.
113
CREU Y DIWRNOD NEWYDD:
Y CULMINATION OF Y
INDIGO CRYSTAL
ADEILADAU
114
CREU'R DDAEAR ​​NEWYDD:
Uchafbwynt y INDIGO CRYSTAL antur
Gan fy mod yn y broses o gwblhau'r llyfr hwn, cyfres o sianeli
daeth negeseuon o Archangel Michael a'r Hathors i'n gadael
gwybod bod yr ail don o drawsnewidiadau ar fin dechrau. Y rhif
o Oedolion Indigo Crystal bellach yn ddigon i ddal yr en-
ergyd i don arall o bobl ddechrau eu deffroad a'u dyrchafiad
i fyny'r dimensiynau.
Yn ogystal â hyn, dywedwyd wrthym fod y blaned ei hun bellach wedi symud i mewn
ffurf grisialog aml-ddimensiwn, a'n bod yn awr yn freintiedig i ni
yn byw ar a Crystal Planet! Dyma rodd y plant yn y pen draw
rhieni, ac i ni i gyd. Rydym wedi creu'r Ddaear Newydd gyda'n gilydd. Nawr ni
dim ond angen ei ganiatáu i amlygu o'n cwmpas. Beth oedd yn fendigedig ac yn wych
taith.
Mae'r antur newydd ddechrau!
Rydym wedi cynnwys y negeseuon wedi'u sianelu yma:
Newyddion Pontio yn fflachio! The Next Wave yw Mynd
Archangel Michael trwy Celia Fenn
Mae'r neges bwysig hon ar gyfer Gweithwyr Ysgafn, yn enwedig y rhai sydd wedi gwneud hynny
wedi bod trwy neu wrthi'n cwblhau eu trawsnewidiadau. Rydym am i chi wybod
oherwydd eich ymdrechion, mae'r don nesaf o bontio wedi dechrau!
Beth mae hyn yn ei olygu i chi? Mae llawer ohonoch wedi bod yn teimlo'n llawer gwell,
teimlo'n llawenydd y Ddaear Newydd, gan deimlo ymdeimlad o sefydlogrwydd a heddwch.
Yna, yn sydyn, roeddech chi'n teimlo holl hen symptomau'r trawsnewid yn dod yn ôl.
Efallai eich bod wedi meddwl, ”O na, dwi ddim wedi gorffen YET!” Credwch fi, annwyl
rhai, rydych chi wedi cwblhau eich trosglwyddiadau yn eich di-5th / 6th yn gadarn
amleddau mensional.
Yr hyn sy'n digwydd nawr ydych chi wedi cytuno, ar lefel yr enaid, i fod yn hwylusydd-
tyrrau'r don nesaf o drawsnewidwyr. Maent wedi cytuno i ddechrau ar eu gwaith
taith oherwydd eich bod wedi cytuno i'w dal. Dyma swyddogaeth a
Crystal Adult neu Child. Maent yn dal egni pobl eraill ac yn helpu i gydbwyso
hynny.
Gwyddom eich bod chi, o'r don gyntaf, wedi cael amser mwy anodd, fel yr oedd
dim ond y Plant Crystal i'ch dal chi. Rydych bellach wedi ymuno â'r Crys-
Plant, ac rydych chi'n dal yr egni at ei gilydd ar gyfer y don nesaf.
Yr hyn rydych chi'n ei brofi yw llif egni trwoch chi, wrth i chi drawsnewid
115
lliniaru ynni tuag allan i gychwyn y newid mewn eraill, a derbyn eu
egni i dramgwyddo. Fe'ch dysgwyd i wneud hyn yn eich pontio eich hun. Mae'n
efallai na fydd yn broses ymwybodol, ond bod eich hunan-angyliol yn gwybod sut y caiff ei wneud,
felly dim ond ymlacio, cadw'ch hun mewn cydbwysedd, a gwybod na fydd yn para'n hir.
Cyn gynted ag y bydd eich system grisial yn ymgyfarwyddo â'r dasg newydd hon, byddwch chi
yn gallu parhau â bywyd eto. Yn y cyfamser, efallai y byddwch chi'n cydymdeimlo
toms fel fflachiadau poeth, egni gormodol (yn enwedig yn y nos), dicter, anxi-
ety ac iselder. DEWCH I FOD YN LLIF TRWY CHI. Mae hyn yn rhan o'ch
gwasanaeth i'r blaned ar hyn o bryd.
Rydych chi nawr yn fentor i lawer o eneidiau yn eich ardal. Pob person sydd wedi
Mae grŵp o eneidiau wedi gorffen ar eu trosglwyddo i gychwyn a
eu cefnogi drwy eu proses. Byddant yn tynnu arnoch chi, naill ai ar y
lefelau uwch, neu efallai ar y lefel gorfforol hefyd. Mae arnynt angen eich disgwyl-
rience a'ch cysur. Efallai nad ydynt mor ddewr a dewr â
chi oedd yn llewod y don gyntaf. Byddwch yn garedig a chefnogol, a nhw
yn profi eu trosglwyddiadau gyda'ch cefnogaeth yn ogystal â'r gefnogaeth
o'r deyrnas angelic.
Diolchwn i chi am y gwaith hwn. Rydym yn gwybod y gallech chi deimlo ei fod i gyd yn digwydd
yn rhy gyflym. Mae'r egni yn casglu momentwm a mwy a mwy o eneidiau
yn cytuno â'r broses hon. Gofynnwn am eich cefnogaeth a diolchwn i chi amdano
eich gwaith.
Dathlwch gyda ni wrth i fwy a mwy o bobl fod yn barod i wneud y shifft
a deffro i bwy maen nhw, gyda'ch help chi!
Cariad a bendithion yn yr amser gwyrthiol hwn,
Archangel Michael.
PS From Celia: Ein erthygl wreiddiol ar y Trawsnewid: Yr Indigo i Grys-
Ymddangosodd Argyfwng Trosiannol yn y Sedona Journal of Emergence hwn
mis. Yn amlwg roedd yr angylion yn gwybod y byddai angen llawer mwy o bobl
i'w gyrraedd gyda'r neges hon a pharatoi'r ffordd gyda'r ap newydd hwn
angerdd yr erthygl.
The Blue Moon Stargate: The Hathors trwy Celia Fenn.
Mae'r Lleuad Llawn hwn yr ydych ar fin ei brofi yn cyflwyno arbennig iawn
CREU'R DDAEAR ​​NEWYDD:
Uchafbwynt y INDIGO CRYSTAL antur
116
cyfle i chi ar hyn o bryd. Bydd hyn yn cael ei egluro i chi yn llawn yn y
neges nesaf, gan Archangel Michael, ond dim ond gyda chi y dymunwn rannu
egni arbennig iawn y cyfnod hwn.
Yn yr Hen Aifft, pan fuom yn gweithio gyda phobl yr amseroedd hynny, i gyd
yn gwybod bod y cyfnod hwn, rhwng 22 / 23rd o Orffennaf a'r 12th o Au-
roedd gust, yn amser arbennig iawn. Yn yr Aifft fe'i gelwid yn Flwyddyn Newydd, a
fel y cyfryw. Cafodd ei farcio gan y codiad helical o Sirius a
codiad blynyddol yr Nîl, a ddaeth â digonedd i'r tir.
Yn eich amser, rydych chi'n ei adnabod fel yr amser pan fydd yr haul yn symud i Leo. Yn
roedd yr hen Aifft, y bobl gyffredin yn dathlu'r digwyddiad hwn. Ond yr offeiriad
roedd y dosbarthiadau'n gwybod bod mwy iddo. Y cyswllt helical yn yr awyr
Roedd Sirius a'r Haul, yn cynrychioli Isis a Ra, hefyd yn arwydd o ddigwyddiad
pwysigrwydd mawr yn y nefoedd. Roedd yr ancients hefyd yn gwybod bod y Llew
Roedd llwybr, neu lwybr esblygiad uwch, ar gael i bobl
ar hyn o bryd.
Ar hyn o bryd, mae bwa seren yn y cyffiniau Sirius yn agor, a llifogydd cosmig
golchi golau fel afon ar draws alaeth y Llwybr Llaethog, gan ddod â hi
tonnau egni ysbrydol i'r Ddaear. Mae'r egni hwn yn ysgogi esblygiad ymlaen
pob lefel. Defnyddiodd yr offeiriaid yr amser hwn i ymarfer seremonïau i ddod â hyn
golau cosmig i'r Ddaear at ddibenion hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r
Cyfraith Un neu neges cariad ac undod ymhlith yr holl bobl.
Byddem yn eich annog i wneud yr un peth ar hyn o bryd. Agorwch eich calonnau a'ch croesawu
dewch y llifogydd hwn o olau cosmig cariadus sy'n deillio o galon
y Fam Fawr ac yn golchi i lawr afon gosmig y Llwybr Llaethog i
y ddaear . Mae'r goleuni hwn yn dod â digonedd a llawenydd i bawb sy'n gallu agor eu
calonnau i'w dderbyn.
Dyma rodd y sêr Syrius, a'r Dduwies Isis, Fawr
Mam. Mae Isis, sy'n adleisio ac yn ymateb i'r egni benywaidd dwyfol
o fewn pob un ohonom.
Rydym ni yn Starchild yn diolch yn fawr i'r holl bobl wych a ymunodd
ni am y myfyrdod Blue Moon yn ddiweddar. Rydym yn cyflwyno parhad yma
o'r wybodaeth sydd wedi digwydd ar achlysur y Glas
Lleuad. Rwy'n siŵr y byddwch yn cytuno ar y ddwy neges a sianelwyd gan yr Ha-
mae thors ac Archangel Michael yn rhoi gwybodaeth gyffrous i ni am y tro hwn.
Y dyddiadau pwysig yw: 6th Awst, 8 Awst a 12th Awst.
CREU'R DDAEAR ​​NEWYDD:
Uchafbwynt y INDIGO CRYSTAL antur
117
Esboniwyd y Ffrâm Amser gan y Hathors: Ar y 6: 8 (6th
Awst) bydd egni Transit Venus yn cael ei weithredu unwaith eto a
sy'n gysylltiedig ag aliniad Sirius / Sun ar y 8: 6. Yr arlliwiau harmonig
ar gyfer egni Rhif 6 gellir ei esbonio o ran allwedd Archetypal
y Tarot-the Lovers, mae ei egni yn cynrychioli'r cydbwysedd perffaith o
mae angen egni gwrywaidd a benywaidd i ddod â'r Crystal Planet i enedigaeth.
Cynrychiolir yr ynni Rhif 8 yn allweddi Tarot gan ddelwedd a
merch yn tiwnio llew. Mae hyn yn cynrychioli'r Dduwies neu'r Benyw Benyw
dal llwybr y galon neu Llwybr y Llew Esblygiad Uwch
ein bod yn manteisio ar hyn o bryd. Weithiau caiff y cerdyn hwn ei gyfnewid
gyda'r Tarot Key dim 11, sef Cyfiawnder ac mae'n darlunio menyw
gyda phâr o raddfeydd. Mae hi'n cynrychioli'r Dduwies Maat y mae'r Egyp-
gwyddai mai teithwyr oedd y Fam Fawr sy'n dal y gorchymyn cosmig a'r anrhegion
ni gyda'r egni hwn.
Bydd y trosglwyddiad yn cymryd pedwar diwrnod o'r 8th i'r 12th Awst, a bydd yn gwneud hynny
dim ond setlo gan y Lleuad Newydd ar y 16th Awst. Felly, disgwyliwch drafferthus
ac amser cyffrous o fewn y pythefnos nesaf.
Neges Un: Geni'r Crystal Planet ar y 8: 8 Harmonic
The Hathors trwy Celia Fenn
Yr egni sy'n cyrraedd eich planed nawr yw bendith oddi wrth y Fam Ddwyfol
yn y Ganolfan Galactic. Mae'n egni pwerus a thrawsnewidiol sydd wedi
wedi cael eu camddefnyddio ar gyfer dibenion negyddol gan y rhai ar eich planed yn y gorffennol. Hyn
defnyddiwyd egni at ddibenion negyddol (y ffrwydradau atomig yn Japan
Mae 1945 yn un enghraifft o gam-drin o'r fath). Oherwydd eich bod wedi deffro
a dechrau bod yn gyfrifol am yr egni cosmig a ddaw i'ch rhan chi
blaned, nid yw hyn yn bosibl mwyach.
Ar y lleuad llawn hwn mae digon ohonoch yn barod i gyfarch yr egni
trwy eich bodau a'u trosglwyddo fel cariad a heddwch i'r blaned
ac felly rydych chi wedi creu gwyrth. Rydych chi wedi ei gwneud yn bosibl i'r Crys-
tal Planet i gael ei dorri ar y 8th Awst, sy'n cynrychioli'r 8: 8 Har-
monic o'r Cylch Trawsnewidiol hwn.
Mae'r Crystal Planet yn derm yr ydym yn ei ddefnyddio i ddisgrifio planed y mae ei di-
mae harmonïau mensional mewn cyseiniant perffaith, fel yr agweddau perffaith o
grisial. Mae pob dimensiwn mewn harmoni cyfochrog â'r nesaf, a'r
CREU'R DDAEAR ​​NEWYDD:
Uchafbwynt y INDIGO CRYSTAL antur
118
planed ei hun yn symud i Harmoni Aml-Dimensiwn.
Ar hyn o bryd, mae eich ymwybyddiaeth planedol yn eistedd yn bennaf yn y Di-5th Di
meintiau, gyda llawer o unigolion yn dal i fyw yn bennaf Dimensiwn 3rd-dyddiedig
ffyrdd o fyw sional. Mae yna rai sydd wedi cyrraedd y 5th a 6th
dimensiynau ac wedi dechrau creu eu realiti eu hunain. Ers y Glas
Agorodd seren y lleuad, mae llawer ohonynt bellach wedi symud i mewn i'r 8th a 9th Di-
mesuriadau.
Mae hyn yn wir yn wyrth, mae'n golygu'r Hadau Crist neu Ymwybyddiaeth sydd
yn gweithredu ar y Dimensiwn 9th, sydd bellach wedi'i sefydlu'n gadarn fel rhan o'r
harmonig planedol ar Planet Earth. Swyddogaeth y rhai sy'n gweithio yn
y lefel Dimensiwn 9 yw derbyn a throsglwyddo amledd uwch-
egni meinwe i'r rhai yn y dimensiynau neu amleddau is. Mae rhain yn
y Ceidwaid Daear sy'n ymgymryd â rôl y rhai Christed neu Crystal. Ar
y tro hwn, y rhai ohonoch sy'n mynd i wasanaeth yn y Dimensiwn 9th
yn llawn actifadu'ch harddwch Crystal Auras, eich Harmon personol eich hun.
Grid monic sy'n cysylltu â Grid Harmonig y Blaned.
Roedd y cyfuniad harmonig planedol hwn yn hysbys yn yr Aifft. Yr enw cod ar ei gyfer
oedd y Nîl Las a'r White Nile. Pan ymunodd y rhain ag un ffrwd
roedd heddwch a digonedd. Roedd y Blue Nile yn cynrychioli'r 5th a
Roedd 6th Dimensions a'r White Nile yn cynrychioli'r 7th i 9 Dimensiynau.
Yn yr Aifft hynafol roedd y cydbwysedd harmonig a grëwyd yn caniatáu blodeuo
Gwareiddiad yr Aifft. Ar yr adeg hon byddai'r Pharo yn dal yr amleddau
o'r harmonics uwch yn ei fywyd ei hun. Nawr, chi ohonoch chi ar y blaned
bydd y rhai sydd wedi datblygu eich Cyrff Golau Crystal yn cael y cyfrifoldeb am
tasg o ddal a throsglwyddo'r amleddau hyn ar gyfer y blaned.
Sefydlu'r Cyseiniant Aml-Dimensiwn Cytûn hwn ar 8: 8
(8th Awst) yn newid llawer o newidiadau ar y blaned ac yn eich bywydau.
Wrth i'r arlliwiau harmonig newydd gael eu sefydlu, mae'r hen rai yn dadfeilio. Mwy a
mwy cewch eich herio i ryddhau hen batrymau byw a meddwl
a chroesawu ffyrdd newydd o fod.
Rydym yn dweud wrthych fod yr allweddi Cariad ac Heddwch ac Harddwch. Y Newydd
mae monics yn ymwneud â rhannu, cyd-ddibyniaeth a derbyniad diamod
o'i gilydd. Mae'r Crystal Planet yn fan lle mae harmoni heddwch
Bydd y goruchafiaeth yn drech na hen batrwm gwahanu ac anghytgord cre-
wedi ei saethu gan eich alltud yn y Dimensiwn 3rd.
CREU'R DDAEAR ​​NEWYDD:
Uchafbwynt y INDIGO CRYSTAL antur
119
Rydym yn croesawu trigolion y Crystal Planet i'r Eisteddfod
Teulu Cosmig o Gariad ac Undod.
Yn Neddf Un rydym ni i gyd yn UN yn y GONEL Fawr o
LOVE a PEACE.
Ni yw eich teulu chi mewn Cariad,
Y Hathors
CREU'R DDAEAR ​​NEWYDD:
Uchafbwynt y INDIGO CRYSTAL antur
120